Opinion: Starkare politisk vilja att framtidssäkra våra städer efterlyses

Givet den klimatkris som redan orsakar förödelse i Sverige som globalt är det ytterst beklämmande att se den svenska regeringens budgetproposition för 2024. Som vi har bevittnat på nära håll under den gångna sommaren är klimatförändringarna inte ett avlägset framtida problem; de sker just nu.

Med en minskad budget som ska gå till klimat, natur och miljö blir det en stor utmaning att klara klimatmålen, såväl de kortsiktiga etappmålen som det långsiktiga utsläppsmålet för 2045. Endast två av Sveriges 16 miljökvalitetsmål ser ut att kunna uppnås.

Förslaget att minska MSB:s budget för klimatanpassning med cirka 50 miljoner kronor är lika chockerande som alarmerande. Denna finansiering har varit avgörande för att skydda våra samhällen och dess invånare mot de växande hoten från klimatförändringarna, men även för att förhindra att kostnaderna för skador och anpassning inte ska hamna på kommuner, privata fastighetsägare och redan hårt pressade hushåll.

Parallellt kom det extremt kortsiktiga förslaget att avsätta 6,5 miljarder kronor till att sänka skatten på fossila drivmedel, vilket kommer att leda till en ökning av koldioxidutsläpp med hundra tusentals ton de närmsta åren. Samtidigt vill regeringen fasa ut stadsmiljöavtalen som gett kommuner och regioner stöd för åtgärder som bidrar till mer hållbara transporter och anslagen till åtgärder för skydd av värdefull natur minskar.

På White arbetar vi ihärdigt och interdisciplinärt med att minska klimatavtrycket från den byggda miljön och klimatanpassa den för att kunna hantera effekterna av ett förändrat klimat. Några exempel där vi är med och gestaltar och klimatanpassar urbana miljöer är dagvattendammarna på Exercisfältet i Uppsala, nya Årstafältet i Stockholm samt nya Slussen. De ska rena dricksvatten, fördröja vatten från tätnande stadsbebyggelse i omgivningen och förhindra översvämningar. Samtidigt skapas attraktiva och vattennära miljöer för människor och den biologiska mångfalden.

Den här typen av klimatanpassning kommer att vara en absolut nödvändighet för att säkra liv, hus och hem. Det finns flera bevis på att det går att skapa attraktiva, motståndskraftiga och hållbara städer – även för fler arter än vår egen. Det finns både kompetens, driv och engagemang inom näringslivet att driva på klimatomställningen. Ett av flera exempel är Hagainitiativet där vi är självklara medlemmar. Men det kräver också politisk vilja, handlingskraft och finanser. Något som nu helt lyser i sin frånvaro.

Det handlar inte om att rädda planeten. Den har varit med om betydligt värre saker. Det har inte vi människor. Så vår vädjan till regeringen handlar inte om att rädda planeten, utan oss själva.

/Martin Ehn Hillberg, kontorschef för Whites Stockholmskontor

Kontaktperson

Martin Ehn Hillberg

Martin Ehn Hillberg

Landskapsarkitekt, Kontorschef

Stockholm

+46 8 402 2612

Dela gärna!