Dagvattendammen på Exercisfältet

Dagvattendammen på Exercisfältet

När södra Uppsala expanderar växer även behoven att rena det smutsiga vattnet från staden och skydda den mot översvämningar. Den nya dagvattendammen på Exercisfältet i Uppsala löser båda problemen, samtidigt som den bidrar till den biologiska mångfalden och skapar en plats där människor kan umgås och röra på sig.

Genomtänkt gestaltning bidrar till den biologiska mångfalden

Södra staden i Uppsala växer och förtätas runt Exercisfältet, ett före detta militärt övningsfält med kulturhistoriska värden. Det för med sig ett ökat behov av att både rena och fördröja dagvatten.

Dagvattendammen på Exercisfältet i Uppsala är en nödvändighet för att skydda naturen från stadens förorenade vatten och för att skydda staden mot översvämningar till följd av minskad infiltration och klimatförändring. Med genomtänkt gestaltning har dammen också blivit en uppskattad plats för vila och umgänge, som bidrar till den biologiska mångfalden.

Kund: Uppsala vatten och Uppsala kommun
Plats: Exercisfältet, Uppsala
Status: Färdigställt 2022
Foto: Måns Berg

När södra Uppsala expanderar växer behoven att rena det smutsiga vattnet från staden och skydda den mot översvämningar.

För att bevara så mycket yta som möjligt för aktivitet och rekreation på Exercisfältet har den permanenta dammen gjorts så liten som möjligt. Vid kraftiga regnfall kommer vattnet att ta de omkringliggande ytorna i anspråk och vattenspeglar i olika storlek och form kommer att bli synliga. Vid extrema regn översvämmas även promenadspången och vattnet sträcker sig långt bort mot de gamla regementsbyggnaderna.

Genom sin placering i en naturlig lågpunkt i landskapet kan dammen, trots sin starka form och fältets höga läge, landa diskret utan att störa landskapsbilden. Närmast bebyggelsen har vi gett dammen en skarp kant med ett robust översvämningsskydd i form av en betongmur som följer linjerna i kvartersindelningen. Mot det öppna fältet låter vi i stället dammen följa naturens böljande former.

Växtligheten är omsorgsfullt anpassad utifrån platsens naturliga förutsättningar och består av en kombination av arter som är både tåliga och har vattenrenande egenskaper. Dammens olika delar svämmas över vid olika regnmängder och har stor potential att utvecklas till en bra livsmiljö för många olika djur och växter.

Runt dammen finns generösa platser och stråk som bjuder in besökare att röra sig längs med vattnet och slå sig ner på någon de sydvända sittplatserna med utblick över fältet. Redan nu är dammen tagen i anspråk och uppskattad av människor som rör sig i området. Troligtvis kommer bebyggelsen söder om dammen fortsätta utvecklas och närma sig bryggkanten, vilket kommer ge än mer liv och rörelse. Dammen är formad för att bejaka denna utveckling och utgöra en spännande gränszon mellan tät kvartersstruktur och öppet landskapsrum.

Kontakt & Team

Charlotta Råsmark

Charlotta Råsmark

Landskapsarkitekt

+46 766 39 46 05

Andreas Ivarsson

Dela gärna!

Relaterade projekt

Alla projekt

Laddar...