Dagvatten­dammarna, Årstafältet

Dagvatten­dammarna, Årstafältet

När Årstafältet utvecklas med mer än 6000 nya bostäder är vattnet i högsta grad en del av stadsdelens utformning, som anpassats för att klara av klimatförändringar och framtida extremväder. I gränsen mellan stadskvarteren och det stora öppna fältet anläggs en serie stora dagvattendammar som både säkerställer framtidens behov av avvattning och blir ett spännande besöksmål.

Kund: Exploateringskontoret, Stockholms stad
Plats: Årsta, Stockholm
Status: Hela den nya stadsdelen Årstafältet beräknas vara färdigställd 2030
Area: 30 000 kvm
Bild: White View

Whites roll i detta projekt har varit att ta fram en utformning av dammar och omgivande områden så som växtförslag i slänterna söder om dammen och bryggor längst dammens norra del. Detta tillsammans med staden och övriga konsulter som konstruktörer, geotekniker och dagvattenexperter.

Från gatorna och de allmänna ytorna leds regnvattnet i den första etappen via gatornas gröna växtbäddar och skyfallsrännan över det nya stadsdelstorget och stadsdelsparken till de nya dagvattendammarna Likt gestaltningen av torget och rännan har vi valt att göra en teknisk utmaning till en attraktion för besökare och boende i området, genom att dammarna blir ett viktigt inslag i stadsfrontens gestaltning. Dammarna samverkar med den övergripande stadsbyggnadsidén med en tät kvartersstruktur som möter det öppna fältet i en södervänd stadsfront. Med en stram sida mot staden i form av en generös träbrygga och en fritt formad sida mot fältet gestaltar dammarna mötet mellan stad och natur.

Dammarna tar inte bara hand om de nya kvarterens dagvatten utan de fungerar även för fördröjning och rening av stora vattenmängder från omgivande stadsdelar. Reningen sker genom att vattnet filtreras genom växtbäddar av kolmakadam men också genom sedimentering i dammen som sedan rensas från botten. Syresättning och cirkulation av vattnet garanteras med hjälp av flytande aggregat. Det generella djupet på dammen är 1,8 meter men där det är som djupast uppgår vattendjupet till 3.30 meter, dammarnas totala area är 17 930 kvm.

Gående och cyklister kan ta sig över vattnet med hjälp av de fyra broarna. Härifrån har man överblick över vattnet. Generösa träbryggor med gott om plats för möten och avkoppling binder samman dammarna och tillåter alla att komma i nära kontakt med vattnet. På andra sidan dammarna binds dessa samman med fältet genom en grön slänt med rik våtmarks- och strandvegetation. Här kan besökare upptäcka natur, växer och vatten i en miljö som också ger goda förutsättningar för ett rikt fågelliv.

Här kan du läsa mer om hela vårt arbete med Årstafältet.

Dela gärna!

Relaterade projekt

Alla projekt

Laddar...