Medborgarhuset i Örebro

Medborgarhuset i Örebro

Medborgarhuset är ett av de viktigaste byggnadsverken i Sverige från 1960-talet. Byggnaden har belönats med Kasper Salinpriset och är en hyllad arkitekturpärla. Med Örebroporten som beställare har vi bevarat och förädlat ett av Örebros kulturarv.

Modernisering av ett kulturarv

Medborgarhusets konferensvåning var i behov av upprustning. Ytor var slitna och i vissa fall ovarsamt hanterade genom åren. Utöver underhållsbehovet behövde verksamhetens behov tillgodoses.

Stor hänsyn har tagits till hur den prisbelönade byggnaden har sett ut från början. Vi har försökt att återskapa och bibehålla det fast även uppfylla moderna krav från myndigheter, beställare och hyresgäster. Olika rum har olika typer av klassningar/nivåer för kulturmässigt bevarande.

Kund: Örebroporten Fastigheter AB
Plats: Örebro
Status: Pågående projekt
Foto: Angelica Liljeroth

Alla föreslagna förändringar är grundade i välavvägda bedömningar i harmoni med byggnadens kulturhistoriska värden.

Restaurering i harmoni med kulturhistoriska värden

Vi hade tydlig ambition att förbättra lokalerna och samtidigt värna de kulturhistoriska värdena. I likhet med andra byggnader från tiden är stora delar av de upplevelsemässiga värdena kopplade till form och material, vilka är känsliga för förändring, även små sådana. Det beror dels på ytornas egenskaper, dels på att ersättningsmaterial sällan finns att tillgå och dels på att gestaltningen bygger på det enkla och rena.

Utvärdering har visat att de föreslagna invändiga åtgärderna vi arbetat med är genomgående positiva för de kulturhistoriska värdena. Ytskikt som har förlorat sin spänst på grund av slitage återskapas, obsoleta installationer rivs och övriga installationer samordnas. Ursprunglig färgsättning och ljusbild eftersträvas. Där materialbyte krävs har material med likvärdigt uttryck som de ursprungliga eftersträvats. Färg och form har prioriterats före teknisk uppbyggnad. Sammantaget utgör föreslagna ändringar välavvägda bedömningar i harmoni med byggnadens kulturhistoriska värden och i linje med gällande detaljplan och upprättat vårdprogram.

Utvändigt föreslås markiser på fasaderna mot Änggatan och Drottninggatan. Alternativa lösningar har studerats. Föreslagen markis ger önskad effekt avseende solavskärmning, hållbarhet och drift. Förslaget innebär en fasadändring som påverkar upplevelsen av fasaden, men har begränsad påverkan på byggnadens kulturhistoriska värde.

Medborgarhuset är av byggnadsminnesklass, där stora delar av värdet ligger i detaljerna och materialen. Det har varit en grannlaga uppgift att hitta material och ytbehandlingar som liknar originalet. Ambitionsnivån har varit hög och slutresultatet är över förväntan.
Jan Perotti, byggnadsantikvarie på White Arkitekter

Kontakt & Team

Erik Falkenström

Erik Falkenström

Byggnadsingenjör, Metodikledare Kontor

+46 721 58 30 69

Helene Eriksson

Jan Perotti

Isabelle Damerji

Silke Modes

Cecilia Olson

Dela gärna!

Relaterade projekt

Alla projekt

Laddar...