Framtidens Akademiska – Ingång 100

Framtidens Akademiska – Ingång 100

Hur vi väljer att utforma våra vårdmiljöer, säger mycket om vår människosyn. Den nya vårdbyggnaden Ingång 100 vid Akademiska Sjukhuset i Uppsala är utformad med fokus på människans behov och projektet genomsyras av begreppet livskraft.

Människans behov i första hand

Ingång 100 rymmer högteknologiska operationssalar och avancerade behandlingar för de allra svårast sjuka. Samtidigt innehåller huset moderna dagvårds- och vårdavdelningar. Så gott som samtliga lokaler har utformats tillsammans med vårdpersonalen och deras representanter. De tekniska och funktionella kraven är högt ställda samtidigt som fokus på tillfrisknandets övriga delar har en framskjuten plats. Ingång 100 har getts teknologisk kraft att rädda liv eftersom den uppgiften alltid kommer i första hand.

Kund: Landstingsservice i Uppsala län
Plats: Uppsala
Status: Färdigställt 2019
Area: ca 60 000 kvm BTA
Miljöcertifierat: Miljöbyggnad Guld
Foto: Åke E:son Lindman

Livskraft till patienter, personal, forskningen och staden.

Vilken vård behövs år 2050?

Ingen vet säkert – därför är Ingång 100 utformat med långsiktig hållbarhet i fokus. Det betyder att vi valt en generell utformning av stomme och installationer som ger mångsidig användbarhet och förenklar framtida anpassningar. Låg energianvändning och miljövänliga byggnadsmaterial uppfyller mer än väl dagens krav och är certifierade enligt Miljöbyggnad Guld.

Fasaden i gult tegel ger en signal om hållbarhet och trygghet men bidrar även till estetiken. Skönhetens betydelse för att vilja nyttja en byggnad under lång tid ska inte underskattas. Ingång 100 är en livskraftig byggnad avsedd att tjäna vårdens skiftande behov under många år.

Säkerhet, värdighet och hälsobringande arkitektur

Patientsäkerheten har en övergripande roll inom avancerad sjukvård. Ett led i detta är att ha skilda publika och professionella flöden. Samma gäller för enpatientrummen, som även de motverkar spridning av vårdrelaterade infektioner. Dessutom är det en fråga om respekt för patientens värdighet – ofta vill man hålla sin sjukdom privat.

BIM-samordning

Med BIM-Samordning i J-Huset (Ingång 100) skapade vi lösningar som gjorde kvalitetssäkring, spårbarhet och lokalisering av byggnadselement enklare. Det resulterade i tidsbesparing från tidiga skeden till produktion, samt korrekt information för beslutsfattande. Våra kollisionskontroller minimerade antalet fel i projekteringen, något som var av största vikt med begränsad spatialt och ekonomiskt utrymme. Läs mer om vår BIM-expertis.

Dagsljuset spelar en övergripande roll i Ingång 100. Nästan alla rum som patienter vistas i har insläpp av dagsljus och bjuder på gröna utblickar.

Dagsljuset spelar en övergripande roll i Ingång 100. Nästan alla rum som patienter vistas i har insläpp av dagsljus och bjuder på gröna utblickar. Tekniken är nedtonad för att ge en lugn miljö. Balkonger och terrasser ger patienter möjlighet att andas frisk luft och känna solens värme. Miljöer som uppfattas som attraktiva påverkar även upplevelsen av vårdens kvalitet. Det kan bidra till att öka trivseln hos personalen, och det är ingen avancerad gissning att tro att personal som trivs, vidarebefordrar den känslan till patienter samtidigt som de inte har samma behov av att byta arbetsplats. Ger miljön personalen extra kraft, kommer det också patienterna till godo.

Välkomnande i vetenskapens centrum

Byggnaden har ett väl synligt läge och har därför fått en tydlig och välkomnande entré. Kombinationen av glas, transparens och tegel ger en kombination av luftighet och trygghet som ytterligare lättas upp av en grönskande utemiljö. Ingång 100 vitaliserar stadsrummet och lyfter fram Akademiska Sjukhuset samt stärker stråket längs Dag Hammarskjölds väg där universitetet samlar framgångsrik forskning och undervisning.

Kontakt & Team

Fredrik Mats Nilsson

Jonas Hultgren

Lena Brand

Mikael Lorensson

Karin Törnquist

Carl Lindecrantz

Stefan Rummel

John Nordmark

Ola Dellson

Malin Ericson

Alison Petty

Johan Persson

Andréa Sandelin

Jonatan Andersen

Jonatan Andersen

Henrik Lindholm

Olof Nordenson

Jenny Stålhamre

Jennie Månsson

Bernt Borgestig

Katarina Rasmusson

Fredrik Kihlberg

Dela gärna!

Relaterade projekt

Alla projekt

Laddar...