Årstafältet

På nya Årstafältet i Stockholm planeras det för 6000 nya bostäder med en ny stor stadspark i ett centralt och attraktivt läge. Uppdraget är Whites landskapsarkitekters största parkuppdrag någonsin, hela 30 hektar ny park ska det bli. Lika stort som Skansen.

Grön oas för människor och djur

Stadens vision för Årstafältet är att det ska vara en plats för möten – möten mellan olika människor, mellan nytt och gammalt, mellan stad och park. Här gestaltar White den allmänna platsmarken med park, gator och torg. Parken blir en stor grön oas i den nya stadsdelen och utformas både som lokal samlingsplats och som målpunkt för besökare från andra delar av staden. De öppna ytorna behåller Årstafältets karaktär och kulturlandskap, och värnar om det rika fågellivet. Ny bebyggelse och tydliga stråk väver samman Årsta med Östberga och andra intilliggande områden.

 

 

Med stadens vision om En plats för möten utformas Årstafältet i samklang med den planerade nya bebyggelsen. 

Kund: Exploateringskontoret, Stockholm Stad
Plats: Årsta, Stockholm
Status: Hela den nya stadsdelen Årstafältet beräknas vara färdigställd 2030
Area: 30 000 kvm
Bild: White View

FoU - Urbana ängsmarker
Forskningsprojekt om urbana ängsmarker.

Generösa ytor

Årstafältets park får tydliga stråk och entréer, generösa och tillgängliga vistelseytor och skogsbeklädda kullar. Ett bullerplank ger skydd mot omgivande bullerkällor.
Parken avgränsas mot den nya bebyggelsen av “Aktivitetsbryggan”, “Parkbryggan” och “Stadsdelsparken”, med varierade ytor för lek, spontanidrott, umgänge och promenader. Valla å utvidgas till en större dagvattendamm och blir ett viktigt inslag i parken, med stora rekreativa värden för parkens besökare. Det gynnar även djur- och växtliv och har renande och utjämnande effekt på dagvattenflöden samt bidrar till ett behagligare mikroklimat. Kolonilottsområdet, fotbollsplanen och det nya kulturrummet bidrar till att göra parkens södra delar till en målpunkt i parken.

 

Gröna gaturum

Gaturummen utformas med olika uttryck med hänsyn till hierarki och orienterbarhet. Huvudgatornas strikta utformning kontrasterar till lokal- och gångfartsgatorna som blir mer fria. Lokalgatorna är grönare än huvudgatorna med träd som planteras i en öppen grön yta. Alla gator och gatuträd är en del av dagvattenhanteringen i området. Dagvattenhantering synliggörs i gestaltningen genom nya lösningar, såsom speciella brunnar och nedsänkta planteringar som visar på ett hållbart tänkande i hela stadsdelen.

Årstafältet i siffror

Idag är Årstafältet 500 000 m2 stort, varav 200 000 m2 bebyggs med bostäder & gata och 300 000 m2 blir kvar för park.

 • Bostäder: 6000
 • Huvudgator: 2 km
 • Lokalgator: 4,2 km
 • Gångfartsgator: 1,6 km
 • Träd i gatumark: ca 1000 st
 • Ungplantor i skogen: ca 21 500 st
 • Skog: ca 33 200 m2
 • Dammar: ca 19 600 m2
 • Öppet fält: ca 120 000 m2
 • Koloniområde: ca 20 000 m2
 • Stadsdelspark: ca 15 000 m2
 • Aktivitetsbrygga/lek: ca 23 900 m2
 • Stadsdelstorg: ca 2760 m2

Kontakt & team

Mattias Nordström

Mattias Nordström

Landskapsarkitekt

Uppsala

[email protected]

+46 18 18 38 18

Sofia Palmer Landskapsarkitekt
Angelica Bierfeldt Liptak Landskapsarkitekt
Paula Mackenzie Landskapsarkitekt
Lisa Rönnols Landskapsarkitekt
English
Svenska