Stadsdels­torget, Årstafältet

Stadsdels­torget, Årstafältet

Ledorden för den nya stadsdelen Årstafältet är “en plats för möten”. Det nya stadsdelstorget, som ligger i nordöstra delen av Årstafältet, kommer med sitt centrala läge och närhet till kommunikationer bli hjärtat i den nya stadsdelen. Det unika torget knyter ihop stadsdelens platser och blir en självklar mötesplats för boende och besökare i området.

Kund: Exploateringskontoret, Stockholms stad
Plats: Årsta, Stockholm
Status: Hela den nya stadsdelen Årstafältet beräknas vara färdigställd 2030
Area: 30 000 kvm
Bild: White View

White har tillsammans med Stockholm stad utformat ett torg som möter framtidens behov för hantering av skyfall samtidigt som det skapar ett mångsidigt och lekfullt torg till nya och befintliga Årstabor.

Ett torg anpassat för klimatförändringar

Världen över klimatanpassas städer för att klara extremoväder, bland annat enormt kraftiga skyfall, eller det som meteorologer kallar hundraårsregn. En skyfallsutredning konstaterade att ett hundraårsregn skulle riskera att fylla området vid torget med stora vattenmängder, vilket skulle få stora konsekvenser för byggnader och människor. Planerna fick därför göras om i grunden. Istället för att dölja den nödvändiga klimatanpassningen med underjordiska tekniska lösningar fick den istället ligga till grund för en central del av torgets gestaltning. Vid stora mängder nederbörd kommer vatten ledas bort från stadsdelstorget till de nya dagvattendammarna med hjälp av en generös ränna som ger torget en unik karaktär. Lösningen utmanar definitionen av ett klassiskt hårdgjort torg och visar hur torgets funktion och värde i staden kan breddas. Med hjälp av vattnets naturliga väg i rännan skapas ett dynamiskt flöde mellan stad och park, mellan hårdgjorda och gröna strukturer.

Som namnet avslöjar är hundraårsregn ovanliga. Då rännan oftast kommer vara torrlagd kommer dess botten att fyllas av frodiga planteringar och lekfulla inslag, som bidrar till områdets biologiska mångfald. Längs rännan finns breda gradänger som inbjuder till möten, lek och avkoppling i soliga lägen, nära växtligheten.

Ett mångsidigt utomhusrum

Stadsdelstorget ska rymma många olika funktioner – här ska torghandel, möten, vistelse, lek, uteserveringar och kommunikationsstråk samsas. I samma riktning som de höga fasaderna som kantar torget planteras träd i mindre grupper för att ta ner skalan i förhållande till de höga byggnaderna. Trädens placering skapar en naturlig rumsindelning på torget. Ytorna mellan fasaderna och träden interagerar tydligt med byggnaderna och de verksamheter som planeras i bottenplan. Här finns plats för uteserveringar och entréer till en matbutik. Mellan träden skapas ett inre torgrum för flexibla och publika vistelsevärden. Här kan gående ta sig över rännan på fribärande broar i cortenstål som kopplar ihop de båda sidorna, likt stygn som syr ihop torget.

I de norra och södra delarna av torget gestaltas broarna istället som större träflak över rännan med generösa sittmöjligheter där besökare kan blicka ut över torget, samtidigt som de ger torget en naturlig inramning. Det norra träflaket kompletteras med ett skärmtak som markerar platsen, ger väderskydd och gör den till en naturlig samlingspunkt nära kommunikationer. Träflaket söderut öppnar upp torget mot stadsdelsparken. Med sin generösa storlek ger det upphov till goda solmöjligheter och vida utblickar ned över parken, dammarna och fältet. Ytan möbleras på ett sätt som skapar möjligheter att enkelt slå sig ner i olika riktningar samtidigt som fria passager tillåts. Träflaket fungerar som ett avslut på torget och kopplar samtidigt sömlöst på träbryggan som löper längs stadsdelparkens östra sida och dagvattendammarna.

Stadsdelstorget blir en av Årstafältets viktigaste mötespunkter i dubbel bemärkelse. Med sitt läge och unika karaktär blir torget dels en attraktiv mötesplats för människorna som bor och vistas i stadsdelen men också en plats som ger området identitet.

Läs mer om vårt arbete med hela Årstafältet.

Dela gärna!

Relaterade projekt

Alla projekt

Laddar...