En hållbar utveckling i fokus när White presenterar på IFLA

International Federation of Landscape Architects anordnar den 28-30 september den 59:e upplagan av IFLA-kongressen – ett bilateralt evenemang i både Nairobi och Stockholm. Kongressen är det största i världen för landskapsarkitekter och stadsplanerare och syftar till att skapa nya möjligheter för samarbete och diskussion kring landskapsarkitektur internationellt.

Årets tema är Emergent Interaction – en uppmaning till omedelbar handling för att lösa några av vår tids största utmaningar; klimatförändringar, social ojämlikhet och minskad biologisk mångfald. Vi har valts ut att visa upp projekten Slussen och Årstafältet – två pågående projekt som är betydande för Stockholms hållbara utveckling, både socialt och miljömässigt. Projekten kommer presenteras av Paula Mackenzie, Angelica Bierfeld Liptak, Gustav Jarlöv och Jack Johnson på plats under kongressen i Stockholm.

Slussen, Stockholm

Årstafältet, Stockholm

Arkitektur som verktyg för hållbarhet – med fokus på transport

Trafikverkets arkitekturmål är att medverka i samhällsutvecklingen genom att skapa väl gestaltade miljöer som är funktionella, hållbara och vackra – ett strategiarbete vi varit delaktiga i. Men hur kan arkitektur på ett systematiskt sätt bidra till att nå FN:s agenda 2030? Hur kan arkitektur vara ett kraftfullt verktyg för att nå hållbarhetsmål kring klimatpåverkan, biologisk mångfald, hälsa, natur- och kulturvärden, städer och samhällen?

Efter en genomlysning av styrande strategiska hållbarhetsmål ur ett arkitekturperspektiv presenterar Krister Lindstedt och Mattias Nordström, på plats i Stockholm, praktiska angreppssätt så arbetet med arkitektur kan nå längre.

Social hållbarhet i Nairobi

The GoDown Arts Centre är Kenyas och Nairobis första och största hubb för aktuell och nyskapande kultur – och ett projekt vi är mycket stolta över att vara delaktiga i. Under kongressen kommer Joy A Mboya, Executive Director, The GoDown presentera projektet och dela med sig av insikter från arbetet med två gator, Dunga Road och Dundori Road, som avgränsar platsen för The GoDowns ombyggnad till en kulturinstitution i Nairobi. Den kvinnliga kärngruppen som ledde arbetet utvärderade systematiskt gatorna och tog fram designidéer för inbjudande, trygga och gröna offentliga gator utefter HerCity HerStreets-processen.

The GoDown Arts Centre, Nairobi

Dela gärna!