DeepDive: 6 insikter för en lyckad ombyggnad

Att utveckla befintliga sjukhusbyggnader kan vara ett resurseffektivt alternativ till att bygga nytt. Med rätt kunskap går det att skapa nybyggnadskänsla trots de begränsningar som många gånger råder i det äldre byggnadsbeståndet. Dessutom finns det sociala, kulturhistoriska och klimatmässiga vinster att göra för den som bemästrar processen.

Idag har de flesta regioner ett åldrande fastighetsbestånd där stora delar är illa anpassat för modern vård. De är slitna och saknar ofta förutsättningar för att husera alla de funktioner som den patientsäkra vården kräver. Samtidigt växer vårdbehovet i Sverige – men nya sjukhusbyggnader är en omfattande investering. Att riva och bygga nytt anses allt oftare vara oförsvarbart inte minst utifrån hållbarhetssynpunkt. Att utveckla och använda dagens byggnadsbestånd på bästa sätt är därför ett viktigt första steg för att klara av de utmaningar som vårt samhälle står inför.

Ett bra exempel på hur detta är möjligt att ombyggnaden av Bromma sjukhus för Ledplastikcentrum, en ortopedisk verksamhet för höft- och knäledsproteser som tog sina nya lokaler i bruk våren 2022. Här fick den tekniskt uttjänta vårdbyggnaden från 1971 nytt liv, trots de tuffa tekniska och konstruktiva förutsättningarna. Projektet genomfördes under pandemin vilket utgjorde ytterligare en utmanande faktor. Tack vare ett dedikerat team kom vi i mål, dessutom med en kort tidplan för genomförande.

Ledplastikcentrum representerar några av de största utmaningarna som branschen står inför, nämligen hållbarhet och återbruk av befintliga miljöer. Tillsammans med Vectura, Skanska och övriga konsulter hittade vi lösningar för återbruk och samtidigt uppfylla alla vårdhygieniska krav. Något som skapar en vårdmiljö som är hållbar över tid och gynnar berättelsen om platsens historia och stadsdelen som helhet.
Charlotte Ruben, ansvarig arkitekt, White Arkitekter

Att utveckla befintliga byggnaderna är också ett sätt att bevara och utveckla en stadsdels historia och karaktär vilket är viktigt för den sociala hållbarheten. Bromma sjukhus, var en del av Beckomberga mentalsjukhusområde som vid invigningen 1933 utgjorde Europas största mentalsjukhus med 2 000 patienter. Efter nedläggning 1995 har området succesivt förtätats och utvecklats till den uppskattad stadsdel med i huvudsak nya bostäder, där White arkitekter tog fram den nya detaljplanen för omvandlingen. Att bevara originalbyggnaderna ger både dagens och framtidens stockholmare en bättre förståelse för området och dess identitet.

Jag är glad och stolt över vårt arbete tillsammans med Ledplastikcentrum. Vi vill bidra till att möjliggöra vård med hög kvalitet, öka samverkan mellan verksamheterna, och skapa fler delade funktioner i huset. Vi vill att Bromma sjukhus ska vara en levande plats inte bara de kommande åren, utan en lång tid framöver.
Thomas Karlsson, projektansvarig på Vectura Fastigheter

Vårdmiljön är ett mycket bra exempel på hur det går att uppgradera och återanvända befintliga byggnader och samtidigt få samma känsla och funktion som i nybyggnation. Men varför blev det så lyckat? Här är sex insikter från projektet:

Välj rätt verksamhet för lokalen

I ett ombyggnadsprojekt är det den befintliga byggnaden som utgör ramarna. Här såg vi redan i tidiga skisser att byggnaden kunde matcha de behov och krav på planlayout, flöden och samband som Ledplastikcentrum efterlyste. Generellt sätt är det viktigt att förstå förutsättningarna och besitta rätt kompetens för att snabbt kunna göra korrekta bedömningar kring vad som är möjligt. Det är i tidiga skeden som grunden läggs för ett lyckat projekt. I exemplet Bromma Ledplastikcentrum kunde vi nyttja befintliga utrymmen i källaren för varumottagning och omklädningsrum vilket normalt brukar vara både utrymmeskrävande och utmanande för optimerade flöden och samband. Planlösningen medgav separerade flödena för patienter, personal, varor och leveranser vilket gav goda förutsättningar att skapa en välkomnande, professionell och trygg upplevelse för patienter och besökare.

Satsa på långsiktighet och kvalitet

En investering i hållbarhet är inte bara ekonomiskt och ekologiskt värdefull. Att bevara och utveckla en befintlig byggnad stärker den omkringliggande staden och trivseln i närområdet, något som Vectura värnat om med nya kommersiella aktörer som aktiverar huvudentrén. Med Ledplastikcentrums höga förväntningar på en vårdmiljö med hotellkänsla fick vi möjlighet att utveckla ett gestaltningskoncept som både överraskar och samspelar med den befintliga arkitekturen. Lokalerna är både funktionella och vackra, vilket skapar en positiv patientupplevelse och underlättar vid rekrytering av personal till verksamheten.

Hitta kreativa lösningar

I en befintlig byggnad går det inte alltid att ta den enkla vägen. Här krävs det erfarna arkitekter, teknikkonsulter och entreprenörer som ser och förstår hur smarta och funktionella lösningar kan åstadkommas. I detta fall var kraven extra höga. Högteknologiska installationer behövde få plats samtidigt som kraven på hygien och dagsljus behövde tillgodoses med bara 3,3 meter mellan bjälklagen. Här kunde vi hitta en lösning tack vare ett redan förberett teknikrum på taket. I ombyggnadsprojekt gäller det att tänka utanför boxen för att undvika fallgropar och orimligt kostnadsdrivande lösningar.

Involvera personalen

Ingen har bättre kunskap om verksamheten än den personal som arbetar i lokalerna. I Bromma Ledplastikcentrum fick vi precis och detaljerad input för de enskilda rummens utformning och kunde därmed optimera och utmana den nybyggnadsstandard som utgör koncept för moderna operationsmiljöer. I alla projekt är det viktigt att involvera brukarna men när det kommer till ombyggnad av vårdlokaler är det extra viktigt. Vid en komplicerad ombyggnad behövs ett bra samarbete mellan arkitekt och personal för att få ut maximalt av byggnaden. Det är genom samarbete som vi kan hitta de oväntade lösningarna som ger mervärden för såväl, patienter som personal och fastighetsägare.

ReCapture snabbar upp inventeringen

Återbruksprocessen är genomfördes inledningsvis med White Arkitekters tjänst ReCapture, som kopplar samman en 3D-scanning av byggnaden med BIM-modellen. ReCapture är en tjänst som skapar en digital kopia av rummen och deras innehåll, vilket gör det möjligt att identifiera och värdera en byggnads värden avseende såväl material, som detaljer men även frågor som dagsljus och energi. Med informationen från punktmolnscanning skapade snabbt den nödvändiga Revit-modellen som utgjorde grunden för en projektering med krav på hög precision. Genom att kombinera digitalisering med specialister inom hållbarhet och design har projektet uppfunnit smarta tekniker för att återanvända (eller inte) inte bara själva byggnaden utan också utrustning, inredning och lösa inventarier. En process som omfattade den pågående omvandlingen av hela Bromma sjukhus.

Det sitter i detaljerna

Ledplastikcentrum har särskilt uppmärksammats för sina vackra detaljer. Som de japaninspirerade jalusierna i trä som silar ljuset från fönstren och samtidigt ger insynsskydd. Jalusierna är en av de många detaljer som gör att miljön upplevs som omhändertagande och poetisk. Tillsammans med bland annat färgsättningen, specialritade receptionsdiskar i natursten med inslag av trä och det lite lyxiga kakelmönstret skiljer Ledplastikcentrum från många andra vårdmiljöer och skapar den eleganta hotellkänsla som lyfter både patienternas och personalens upplevelse.

Ett projekt som uppmärksammas internationellt

Bromma Ledplastikcentrum har väckt stor uppmärksamhet för sina smarta lösningar och eleganta utformning. Bland annat uppmärksammades projektet på det prestigefulla European Healthcare Design Awards i London i våras i kategorin Transformation & Adaptation. Det var även nominerat till Vårdbyggnadspriset 2023 som ett av fem bästa i kategorin Rum för Vård. Juryns motivering har en efterklang som inspirerar oss till nya uppdrag i transformationens spännande tidevarv. Bland annat skriver de:

Som helhet förmedlar Ledplastikcentrum vård av högsta kvalitet kombinerad med mänsklig omsorg. Ett utmanande exempel på ombyggnad av befintliga lokaler för högteknologisk verksamhet.”

Utöver Vectura och Ledplastikcentrum vill vi tacka såväl Skanska, Incoord och PE Teknik & Arkitektur för ett extra roligt projekt i samklang med samtiden.

Dela gärna!