Skogen, Årstafältet

Skogen, Årstafältet

Längs Årstafältets sydöstra kant, på gränsen mot Huddingevägen, planeras en skog. Tålmodiga ekar, pelarsalar av björkstammar, majestätiska tallar, lönnar vars löv exploderar i gult och rött om hösten och vackra alar. Den nya, flerskiktade skogen på Årstafältet kommer bidra med både stora ekologiska värden och bli ett välbehövligt naturbesöksmål i området.

Kund: Stockholm stad
Plats: Årstafältet, Stockholm
Status: Hela den nya stadsdelen Årstafältet beräknas vara färdigställd 2030
Storlek/yta: ca 33 200 kvm skog
Bild: White View

Tillsammans med Stockholm stad har White Arkitekter gestaltat skogsmiljön, format dess kullar och med hjälp av växtexperter från SLU Alnarp utarbetat en strategi för växtsammansättning, plantering och skötsel av skogens träd.

Skogen fungerar också som entré till Årstafältet i söder och rymmer, förutom fina promenadvägar med vackert placerade sittplatser, ett pendlingscykelstråk, en pulkabacke och platser för naturlek och picknick. Konstnären Aleksandra Stratimirovic har formgett skogens “lyktor”, stiliserade kojor stora nog att gå in i.

Skogens träd, undervegetation och topografi är vald och utformad för att kunna utvecklas till rika och värdefulla biotoper. Nyckelarter, så som ek i flerskiktad ekskog samsas med tallar som tillsammans förstärker viktiga barrskogssamband i området. Skogen blir därför viktig för närområdets ekologi och bidrar med flera olika ekosystemtjänster.

Skogen fyller också en viktig funktion som barriär mellan Årstafältet och den stora och vältrafikerade Huddingevägen. En stödmur längs trafikleden, i kombination med långsträckta, skogsklädda kullar formar ett skydd som avskärmar trafiken visuellt, ljudmässigt och mentalt. Utan skogens barriärverkan skulle Årstafältets inre parkmiljöer vara betydligt mer påverkade av Huddingevägens trafik och skogen skapar därför ett välbehövligt lugn i parken.

Hållbar återanvändning präglar utformningen

Återanvändning av befintligt material är en central del av utformningen och planeringen av skogen. Kullarna är till största del formade av bortschaktad lera från de olika byggprojekten på Årstafältet. Stödmuren mot Huddingevägen anläggs delvis med sprängsten från närliggande bergschakter. Skogen tar hand om schaktmassor som annars skulle behöva deponeras, vilket är både ekonomiskt och miljömässigt hållbart. Också träd som tas ned tillvaratas och blir, i skepnaden av ”död ved”, viktiga faunadepåer medan skogen ännu är ung.

Att anlägga en ny skog som ska kännas naturlig, så snabbt som möjligt, är en komplicerad uppgift. Under arbetets gång har vi därför samarbetet med växtexperter från SLU Alnarp, bland annat för att säkerställa en gynnsam jordmån, växtsammansättning och rätt storlek och kvalitet på träden. Skogen är tänkt att växa fram över tid, hjälpas av amträd, formas av varsam gallring, initialt skyddas av täckgrödor som sedan lämnar över åt ett rikt örtskikt anpassat för ett liv under trädens kronor. Skogen kan därför bli ett resultat av ett långtgående samarbete mellan olika kompetenser, men kommer också att vara beroende av väl planerad och noga utförd skötsel över en längre tid.

Arbetet med skogen är, i nuläget, en planeringsinriktning för östra kanten av Årstafältet. Stockholm stad har ännu inte fatta beslut kring om och hur skogen ska breda ut sig.

Kontakt & Team

Paula Mackenzie

Paula Mackenzie

Landskapsarkitekt, Ställföreträdande gruppchef

+46 766 39 46 03

Mattias Nordström

Angelica Bierfeldt Liptak

Magnus Löfvendahl

Lisa Rönnols

Sofia Waernulf

Lukas Nordström

Dela gärna!

Relaterade projekt

Alla projekt

Laddar...