Nya Teg, Umeå

Nya Teg, Umeå

Gamla E4:an som skär genom Teg ska utvecklas från att vara en trafikapparat till att bli ett levande stadsdelscentrum med mindre plats för bilar och mer utrymme för människor, grönska och offentliga rum. En betydelsefull platsbildning och orienteringspunkt i stadslandskapet.

Hur kan vi utveckla en växande stad?

Trafikverkets vägar genom centrala Umeå – gamla E4 och E12 – övergår senare i år i kommunal ägo. Som en del av kommunens tillväxtstrategi och hållbarhetsambitioner har det beslutats att trafikplatserna ska omvandlas till ett levande och mer tillgängligt stadsdelscentrum med bostäder för cirka 4 000 nya Tegsbor samt service och arbetsplatser.

Mot den bakgrunden fick vi uppdraget av Umeå kommun att ta fram en idéstudie som visar hur nya Teg kan utvecklas i en mer hållbar riktning och utformas för att skapa nya attraktiva lägen i en stad som växer. Förslaget har tagits fram av ett multidisciplinärt team på White tillsammans med trafikkompetens från Tyréns.

Beställare: Umeå kommun
Plats: Teg, Umeå
Status: Idéstudie
Storlek yta: 98 000 kvm BTA

En småskalig kvartersbebyggelse som skapar gårdar och stöttar stadslivet flätas samman med Tegs befintliga arkitektur som erinrar om platsens identitet och historia.

Nuläge

Idag utgörs Teg till stor del av tung trafik, viadukter och planskilda korsningar. Tegs centrum fungerar för vardaglig service och är lättillgängligt med bil, men Tegsvägen (gamla E4:an) försvårar framkomligheten för gående och cyklister samtidigt som den utgör en barriär mellan Öst- och Västteg.

Mindre plats för bilar, mer plats för människor

Omvandlingen av Tegsvägen, från fyrfilig motorväg till en 41 meter bred esplanad, ger stora möjligheter för nya bostäder, parker och torg samt ökat kundunderlag för handel och service. Det eliminerar även den nuvarande genomfartsledens barriäreffekt. Viadukter och påfarter ersätts med vanliga korsningar på marknivå, vilket gör det enklare att korsa vägarna till fots och cykel samtidigt som centrum blir mer lättillgängligt. En småskalig kvartersbebyggelse som skapar gårdar och stöttar stadslivet flätas samman med Tegs befintliga arkitektur som erinrar om platsens identitet och historia. Med mindre plats åt bilar och mer utrymme åt människor, grönska och offentliga rum skapas förutsättningar för både förbättrad luft- och livskvalitet i staden.

Nya Tegsesplanaden – en sekvens av offentliga rum

Esplanaden, som får namnet Tegsesplanaden, är det samlande gaturummet som kopplar ihop en sekvens av offentliga rum med olika karaktärer och funktioner. I mitten av esplanaden huserar en kapacitetsstark kollektivtrafik, inklusive hållplatser, som i framtiden kan anpassas till spårväg. På sidorna anläggs gång- och cykelbanor som knyter samman stadsdelens viktigaste stråk. Ett smalare mått på esplanaden ökar möjligheten att se människor på andra sidan gatan och uppleva en ökad befolkning av gaturummet. Det bidrar också till en ökad byggbarhet av de angränsande kvarteren, så att attraktiv bebyggelse bygger upp gaturummet. På vardera sida om esplanaden föreslås en flexzon som oftast är planterad med träd och växter, men som har enstaka angöringsplatser för persontrafik och varor. Flexzonen kan även möbleras med bänkar och cykelparkering.

Biologisk mångfald och dagvattenhantering

De nya offentliga rummen ingår i ett system av gröna samband som bidrar till ökade ekosystemtjänster, spridningskorridorer och ett förbättrat mikroklimat i området. Strategiskt placerad grönska och försänkta planteringsytor kan ta hand om dagvattensfördröjning och rening från hårdgjorda ytor som torget. Även en dagvattendamm utformas för rening och sedimentation innan vattnet leds ut i Umeälven.

Centrum revitaliseras med nya mötesplatser, handel och service

De nya mötesplatserna, såsom Välkomstplatsen, Uppehållstorget och Pocketparken, länkas samman genom siktlinjer och stråk på ett sätt som tydliggör platserna och skapar stadsrum specifika för centrala Teg. Här skapas goda lägen för uteserveringar, sittplatser, julmarknad och torgförsäljning. Mer grönska och parker för lek, rörelse och vila kompletterar kärnan ytterligare. Ett mer finmaskigt och sammanhängande gatunät ger stora möjligheter för nya bostäder, parker och torg samt ökat kundunderlag för kommunal och kommersiell service.

Viktiga målpunkter som kyrkan, dagligvaruhandel, apotek, BVC och vårdcentral blandas upp med kvarterskrogar, caféer, små butiker och arbetsplatser. I hörnet Tegsesplanaden och Bölevägen föreslår vi ett högre hus för smålägenheter för äldre och studenter eller ett long stay-hotell.

Från en genomfartsled till en tydlig destination

I och med omvandlingen kan Tegsesplanaden åter koppla ihop Östteg med Västteg och Umeås stadskärna. Breda möblerbara trottoarer och tydliga sockelvåningar i samspel med gaturummen, torgen och parkerna gör Teg mer välkomnande och lättillgängligt för nuvarande och framtida Tegsbor. Fler olika människor med många olika ärenden får anledning att använda centrum när Teg uppgraderas till en tydligare destination och plats på vägen, inte bara en genomfart.

När Esplanaden omvandlas till stadsgata och ett kvartersnät etableras kring centrala Teg kan fordonstrafiken angöra vid Borgvägen. Genom en förbättrad åtkomst till Borgvägen för biltrafik minskar biltrafiken framför Uppehållstorget och Välkomstplatsen som får sociala funktioner i stället för trafikala. Den tyngre trafiken leds om till Västra länken som är under uppbyggnad och utgör en del av ringleden runt centrala Umeå.

Idéstudien utgör en grund för hur nya Teg kan utvecklas och fungerar som underlag till detaljplan, kommunens ställningstagande till en övergripande riktning samt för dialog med medborgare och fastighetsägare i den fortsatta planprocessen.

Här kan du ta del av hela idéstudien med mer detaljerad information kring Tegs framtida innehåll, gestaltning och struktur.

Kontakt & Team

Anna Edblom

Anna Edblom

Arkitekt, Utvecklingsansvarig

+46 766 39 47 57

Britta Holmblad

Andrei Deacu

Kajsa Lundqvist

Maria Olsson

Jan Perotti

Stefan Rummel

Jan Wijkmark

Teresa Lindholm

Dela gärna!

Relaterade projekt

Alla projekt

Laddar...