Nya Karolinska Solna

Nya Karolinska Solna

Nya Karolinska Solna är med sina 330 000 kvadratmeter ett av Sveriges största nybyggnadsprojekt genom tiderna. Ett vårdbyggnadsuppdrag som omfattar miljöer för såväl behandling som forskning och utveckling. Projektet är en del av en stadsbyggnadsvision med ambitioner att placera Stockholm i frontlinjen som en ledande stad inom Life Science.

Ett nytt urbant sjukhus

De nya miljöerna svarar mot de behov som framtidens vård efterfrågar, det handlar både om medicintekniska krav och att skapa mer mänskliga och långsiktigt hållbara värden – med människan i centrum. Från stadsrum till vårdrum och från helhet till detaljer tar arkitekturen hänsyn till dagsljus, utblickar och god orienterbarhet liksom vackra och funktionella materialval i syfte att utveckla miljöer som främjar ett välbefinnande för såväl patienter som personal.  Projektet uppnår de högt ställda miljökraven LEED Gold och Miljöbyggnad Guld och kan därmed klassas som ett av de mest hållbara sjukhusen i världen.

Sjukhuset i staden

De nya kvarteren är centralt belägna och består av ett antal höga behandlingsbyggnader sammanbundna med skyways och en lägre uppglasad mantelbyggnad. Tillgängligheten är hög genom direkta kopplingar till Stockholms innerstad, en ny tunnelbanestation och parkering. Projektet har en huvudentré men även fler decentraliserade entréer. Universitetsparken förbinds med Karolinska Institutet genom en bred viadukt över Solnavägen, därmed överbryggas den fysiska barriär som genom alla år separerat klinikerna från institutet. Den nya fysiska närheten främjar mänskliga möten, vilket i sin tur främjar forskning och utveckling, vilket utgör grunden för Karolinska Universitetssjukhusets uppdrag.

Kund: SHP (Swedish Hospital Partners)
Plats: Stockholm
Status: Färdig 2018
Area: 330 000 kvm (9-12 våningar)
Antal rum: 630 vårdplatser och 100 dagvårdplatser
Kostnad: 16.2 MD kr
Hållbarhetscertifieringar: LEED Gold, Miljöbyggnad Guld
Utmärkelser: Future Healthcare Design Prize, European Healthcare Design Awards 2017
Bild: Fredrik Sweger, Felix Gerlach, Anders Bobert, White Tengbom Team

Nya Karolinska Solna blir en del av stadsväven och en del i framväxandet av den nya stadsdelen kring Haga Norra.

Rummen är välkomnande, med fina utblickar och dagsljus. Det är viktiga aspekter för välmående patienter och personal.

Patienten först

På Nya Karolinska Solna har patientens välbefinnande varit ledstjärna vid utformningen av vårdmiljöerna. Alla inneliggande patientrum är enkelrum med extrabädd för närstående. Alla rum har egna badrum. Enkelrummen stärker patientens integritet och bidrar till att minska smittspridning och vårdrelaterade infektioner. Rummens utformning och storlek skapar förutsättningar för vårdpersonalen att arbeta i multidisciplinära team direkt hos patienten.

Vårdrummet är utformad med en humanistisk approach där vårdrumspanelen är integrerad i en fondvägg med justerbar belysning. De kliniska miljöerna har höga hygienkrav och är lättstädade genom bra materialval och detaljer. Allt för att främja en patientsäkermiljö och därmed ett snabbare tillfrisknande.

Valet av enkelrum var ett landstingsbeslut som på många sätt påverkade grundstrukturen för utformningen av sjukhuset. Förutom högre integritet och avskildhet för patienten utgör enkelrummet den viktigaste åtgärden för att minska vårdrelaterade skador genom smittspridning av bakterier mellan patienter och läkemedelsförväxlingar.
Charlotte Ruben, ansvarig arkitekt

Ett av sjukhusets grundläggande mål är att förbättra interaktionen mellan vård, forskning och utbildning. Det syns i arkitekturen. Den täta strukturen förenklar kopplingen mellan olika funktioner och uppmuntrar till att arbeta tvärdisciplinärt.

Sveriges största BIM-projekt

Projektet är Sveriges största BIM-projekt hittills. White Tengbom Team och Skanska har tillsammans byggt upp en stor kunskap inom området och utvecklat nya metoder för hantering av den enorma mängd data som skapas i ett projekt av den här komplexiteten, inom allt från visualisering till detaljprojektering och informationshantering. Projektet har på många sätt bidragit till att utveckla den moderna projekteringsteknik som numera innebär att pappersritningar ersätts av digitala verktyg från tidiga skisser till produktion. BIM-modellen erbjuder också fördelar i ett förvaltningsskede vad gäller spårbarhet. Något som kommer förenkla förvaltningen av ett projekt som består av 11 500 rum. Läs mer om vår BIM-expertis.

Med avstamp i evidensbaserad forskning har byggnaden utformats med hänsyn till dagsljus och utblickar. Vårdavdelningarna består av 28 enkelrum placerade i fasad. Även operationssalar, andra typer av behandlingsrum, personalrum och konferensrum är utformade med hög ljusfaktor för att bidra till en attraktivare arbetsmiljö.

Sjukhusets traumacentrum servas genom helikopterplatta med plats för två ambulanshelikoptrar, kopplade direkt till traumasalar och akutmottagning.

Nya Karolinska Solna bygger på Whites vinnande tävlingsförslag från 2006, som utvecklades vidare av Tengbom och färdigställdes genom projektbolaget White Tengbom Team 2010–2017.

Nya Karolinska Solna har utvecklats utifrån aktuell forskning och kunskap kring vårdmiljöns betydelse för ett ökat välbefinnande för såväl personal som patienter. Dagsljus och utblickar utgör tidlösa kvalitéer i rum som formats med stor omsorg om den enskilda människans behov
Hans Forsmark, arkitekt

De olika ytorna för patienter, personal, service och mer publika delar är tydligt avgränsade, vilket minskar risken för smittspridning och vårdrelaterade infektioner.

En läkande vårdmiljö

Naturliga, taktila material används genomgående. Interiörerna är utformade utifrån ett patientsäkerhetsperspektiv där ett rikt material- och kulörkoncept är redskap för att skapa en varierad miljö. De publika miljöerna är utformade med tidlösa skandinaviska material som åldras med värdighet; granit, ask och ljusa betongelement. Entrémiljöer, utbildningsmiljöer och de ljusa hisshallarna präglas av detta materialkoncept. De kliniska vårdmiljöerna har ett rikare kulörspektrum där golven utgör plattformen som ger varje enskild byggnad en egen identitet. Miljöerna är lättstädade, erbjuder smarta försörjningssystem, samt är ljusa och överblickbara vilket främjar god orienterbarhet.

Konsten tillsammans med arkitekturen utgör viktiga redskap för att utveckla attraktiva och omsorgsfulla vårdmiljöer. I och med Nya Karolinska Solna gjordes en av de största konstsatsningarna någonsin inom svensk offentlig miljö. Konsten utgörs av byggnadsknuten konst, flytt av befintliga verk samt inköp av nya lösa verk. Konsten bidrar till att bryta ner skalan, skapa unika situationer som kan fungera både terapeutiskt som inspirerande för den svåra situation man befinner sig i när man är allvarligt sjuk.

Nyréns Arkitektkontor har utvecklat konceptet för lös inredning som tillsammans med arkitekturen och konsten samspelar för att skapa en balanserad och värdig helhet, från specialdesignade möbler för huvudentrén, ner till minsta detalj i vårdmiljön.

De interiöra delarna är öppna och välkomnande. Materialen, färgvalen och konsten tillför variation och skapar en humanistisk och inkluderande miljö.

Produktiva arbetsplaser

Miljöerna är utvecklade utifrån höga krav på transporter, logistik och kommunikation för att främja en trygg och säker patientmiljö. Automatiserade system som robottransportörer och rörpost innebär att personalen kan ägna mer tid åt patienter. Det logistiska konceptet bygger på separerade flöden för rent och smutsigt gods, men även mellan sängliggande patienttransporter och besökare av hygien- och integritetsaspekter.

Sjukhuset är konstruerat för att lätt kunna byggas om för att möta framtida förändringar inom arbetssätt och installation eller byte av medicinteknisk utrustning. De generella verksamhetsytorna kan disponeras på olika sätt och anpassas över tid.

Ett klimatsmart universitetssjukhus

Den första fasen av Nya Karolinska Solna har certifierats enligt LEED Gold och Miljöbyggnad Guld. Byggnadens energiförbrukning avseende fastighetsel, uppvärmning och nedkylning är 110 kWh/m2 per år – en tredjedel av det befintliga sjukhusets förbrukning. 99,7 procent av energin kommer från förnybara källor med lågt C02-utsläpp. Energin produceras genom en kombination av fjärrvärme, fjärrkylning, geotermisk anläggning samt återvunnen ventilationsluft.

Nya Karolinska Solna bygger på Whites vinnande tävlingsförslag från 2006, som utvecklades vidare av Tengbom och färdigställdes genom projektbolaget White Tengbom Team 2010–2018.

Kontakt & Team

Charlotte Ruben

Charlotte Ruben

Arkitekt

+46 703 24 20 05

Dela gärna!

Relaterade projekt

Alla projekt

Laddar...