Helhetsplan, Malmö sjukhusområde

Helhetsplan, Malmö sjukhusområde

Helhetsplan utemiljö är ett omfattande planeringsdokument som hanterar hela Malmös sjukhusområdes yttre miljö och dess integration med staden i stort. Dokumentet presenterar utvecklingsstrategier och visioner för utvecklingen och anläggandet av det nya sjukhuset i Malmö (NSM), med planerat färdigställande 2025. Dokumentet hanterar alla steg från visionsplaner ner till precis detaljering.

Kund: Region Skåne/Regionservice
Samarbetspartner: Tyréns
Plats: Malmö
Status: Pågående uppdrag
Illustration/Foto: White och Peter Frennesson

Bakgrunden till dokumentet är den stora omdaning av området som Nya Sjukhuset Malmö (NSM) utgör. Ett storskaligt projekt i en befintlig kontext, mitt i staden.

Planerna har tagits fram i samförstånd mellan fastighetsägaren (Regions Skåne), hyresgästerna (Region Skåne) och Malmö stad.

Helhetsplan utemiljö är ett värdebaserat planeringsdokument med intensionen om att hanterar alla greppbara infallsvinklar beträffande utvecklingen av den yttre miljön och med målbilden om att uppnå en hälsofrämjande vård i en hållbar stadsutveckling.

Helhetsplan utemiljö består av tre olika dokument som tillsammans är dispositivt styrande för projekt och delprojekt under hela utvecklingen av NSM och sjukhuset i stort. Därefter övergår ägarskapet för dokumenten till Fastighetsdivisionen, Region Skåne. Helhetsplan utemiljö utgörs av följande tre dokument:

Helhetsplan – Beskriver de grundläggande parametrar som planen syftar till att infria. Övergripande planering med Visionsplan för färdigställt NSM (ca 2025) som tar avstamp i Visionsplan 2050. Planerna är utformade under workshops med flertalet representanter från både Region Skåne och Malmö stad. Planerna lutar sig också mot tidigare plandokument såsom fastighetsutvecklingsplanen samt mot en mängd olika utredningar såsom; skyfallsutredning, trafikutredningar, kulturmiljöinventering, platsanalyser, trädinventering, miljöpsykologiska analyser, ekologiska inventeringar m.fl.

Strategiska projekt – består av fördjupade analyser och en guide till hur man ska utveckla ett antal delområden som berörs under utbyggnaden av NSM samt ett antal andra delområden som är viktiga att utveckla på längre sikt.

Gestaltningsprogram – innehåller gestaltningsprinciper och manualer för hur området ska utvecklas beträffande gator, torg och platser, grönska i form av takgrönska, fasadgrönska parker och gatuträd, dagvatten och skyfallshantering, kulturmiljö och konst, tillgänglighet och belysning. Gestaltningsprogrammet avslutas med en katalog som även beskriver val av material och utrustning för hela sjukhusområdet.

De tre dokumenten är intrikat sammanvävda med varandra för att skapa verksamma och läsbara kopplingar mellan det tidigt planerade och det i detalj, långt senare utförda. Intentionen var att skapa ett dokument som riktar sig konkret, till respektive skedes mottagare men samtidigt lockar alla läsare att sätta sig in i helheten. Oavsett uppgift eller skede.

Helhetsplan utemiljö togs fram i ett samarbete mellan White arkitekter AB och Tyréns mellan 2016 och 2017. Projektet leddes av två uppdragsledande landskapsarkitekter med en representant från respektive kontor.

En lång rad konsulter och experter ingick i teamet såsom: stadsplanerare, landskapsarkitekter, trädexperter, trafikingenjörer, VA-ingenjörer, ekologer, miljöpsykologer, tillgänglighetsexperter och ljusexperter. En bred förankring kring målbild och strategier skapades under workshops och i arbetsgrupper tillsammans med representanter från Region Skåne och Malmö stad.

Dokumentet hanterar alla tänkbara frågor som är aktuella i ett fysiskt utvecklingsprojekt och där olika intressen inte sällan måste vägas mot varandra för att uppnå optimala lösningar. Bredden och förankringsprocessen för Helhetsplan utemiljö är unik i sitt sammanhang och kan förhoppningsvis bli en viktig referens för många andra projekt med liknande förutsättningar.

Kontakt & Team

Markus Magnusson

Markus Magnusson

Landskapsarkitekt

+46 766 39 47 44

Jenny Nordius Stålhamre

Åsa Bjerndell

Karl Landin

Torbjörn Eliasson

Anna Eklund

Dela gärna!

Relaterade projekt

Alla projekt

Laddar...