Hälsostaden

Hälsostaden

Ängelholms sjukhusområde har genomgått en förvandling och nu möts Ängelholmsborna av en modern och välkomnande vårdbyggnad. Den är planerad med syftet att skapa en attraktiv och hälsofrämjande miljö och ökad tillgänglighet för såväl personal som patienter och besökare och den gröna omgivande miljön i fokus.

Sjukhusområdet öppnas upp

När sjukhuset i Ängelholm skulle koncentrera sin verksamhet fick White i uppdrag att ta fram en strategi för hur förtätningen skulle lösas. Den bestod bland annat av att de äldre vårdbyggnaderna har byggts om till modern standard och att komplettera med flera nya byggnader. I en av dessa återfinns sjukhusets nya huvudentré.

Då visionen var att skapa ett öppet och tillgängligt sjukhusområde för Ängelholmsborna, har en viktig del i strategin varit att knyta samman området med stadskärnan och intilliggande grönområden. Genom att bygga en ny bro över Rönne å, har avståndet mellan centrum och sjukhusområdet minskat avsevärt. Att förbättra logistiken på sjukhusområdet var ett annat prioriterat mål, likaså att skapa en lättorienterad miljö för alla som vistas i området.

Kund: Hälsostaden Ängelholm AB,
Plats: Ängelholm
Projekt start/slut: 2012-2018
Status: Färdigställt 2018
Area: Byggnad 71, 13 700 kvm
Utmärkelser: Vårdbyggnadspriset 2019
Ängelholms arkitekturpris 2020
Foto: Henrik Rosenqvist

Genom att samla olika vårdfunktioner på ett ställe skapas synergier mellan verksamheterna. Det effektiviserar vården och underlättar för både patienter och personal.
Den nya byggnaden gör det enklare för verksamheter att samarbeta och att samutnyttja lokaler och resurser.
Kjell Nyberg, ansvarig arkitekt

Nära till naturen

Gröna och hälsofrämjande miljöer är prioriterade i Hälsostaden. Det råder stor samstämmighet bland forskare om sambandet mellan vårdmiljön och vårdresultatet. En attraktiv och läkande miljö påverkar upplevelsen av vårdens kvalitet och ökar trivseln. Att både patienter och personal ska omges av en trivsam miljö har därför varit av stor vikt. Den nybyggda vårdbyggnaden öppnar upp sig mot den omgivande grönskan och ligger precis intill promenadstråket vid Rönne å.

Miljöerna inbjuder både till aktivitet och återhämtning. De gröna kvaliteterna tas även tillvara i den invändiga miljön som domineras av varma, naturnära kulörer och ljusa träslag.

Vår idé var att skapa en sjukhusbyggnad där vi tar tillvara de gröna kvaliteterna som finns i omgivningen. Interiört genom utblickar, att man hela tiden har nära till grönskan från balkonger, korridorer och rum, men även exteriört där vi skapat en gård med en hälsoträdgård.
Kjell Nyberg, ansvarig arkitekt

Ny huvudentré

De befintliga byggnaderna i området är från olika tidsepoker. Många av dessa upplevs som mörka och slutna, medan den nya vårdbyggnaden förmedlar en utåtriktad och inbjudande känsla. Byggnaden innehåller mottagningar, vårdavdelningar med enkelrum, en ortopedisk operationsavdelning, center för terapi och rehabilitering samt personalmiljöer med takterrass. På första plan finns även kafé och apotek. De publika miljöerna, tillsammans med vårdverksamheternas karaktär med ett ständigt flöde av människor, skapar en öppen och välkomnande miljö.

En ny uppglasad entréhall har byggts som ett mellanrum mellan den nya vårdbyggnaden och en äldre behandlingsbyggnad i mörkt tegel.

Vår ambition var tidigt att använda tegel i fasaden eftersom det är dominerande i området. Tanken var att skapa en kontrast till den befintliga byggnaden. Den nya vårdbyggnaden har därför en ljus fasad av betongelement med ingjutet tegel som kompletterar den äldre huskroppen.
Kjell Nyberg, ansvarig arkitekt

Fasaden är uppglasad både mot entré- och gårdssidan. Byggnadsstrukturen med fönsterband ger goda möjligheter till dagsljus och att anpassa lokalerna efter verksamheternas behov över tid.

Kontakt & Team

Kjell Nyberg

Kjell Nyberg

Arkitekt

+46 702 99 68 34

Markus Magnusson

Ansvarig landskapsarkitekt

Dela gärna!

Relaterade projekt

Alla projekt

Laddar...