Butängen, Johannisborg, Norrköping

Butängen, Johannisborg, Norrköping

I samband med att Ostlänken och ett nytt resecentrum kommer byggas i centrala Norrköping pågår planering för en omfattande stadsutveckling i dess närområde. White har tagit fram en rapport som kan användas för att säkerställa att ekosystemtjänster omhändertas i planering av stadsutvecklingsprojektet.

Kund: Norrköpings kommun
Plats: Norrköping
Projekt start/slut: 2019
Status: Färdig rapport

White fick i uppdrag av Norrköpings kommun att genom kartläggning och analys ta fram en rapport med åtgärdsförslag som ska kunna användas för att säkerställa att viktiga ekosystemtjänster omhändertas i pågående planprogramarbete och vidare planering för stadsutvecklingsprojektet i södra Butängen och Johannisborg.

Arbetet utfördes i tre steg: 1. Indentifiera och kartlägga 2. Bedöma och värdera samt 3. Verkställa/strategier.

Grönskan värderades utifrån dess betydelse som ekosystemtjänst. Därefter bedömdes projektets påverkan på områdets grönstruktur, och därmed ekosystemtjänsternas förutsättningar i framtiden. Boverkets klassificering av ekosystemtjänster har använts i arbetet.

Avslutningsvis togs rekommendationer fram på möjliga strategier för hur kommunen kan fortsätta arbetet med ekosystemtjänster i planeringen. Strategierna utgår från en workshop där kommunens tjänstemän definierat relevanta ekosystemtjänster i det framtida området.

Text, kartor, matriser och illustrationer har använts för att visualisera kartläggning, värderingar och strategier.

Kontakt & Team

Felicia Sjösten Harlin

Felicia Sjösten Harlin

Hållbarhetsspecialist

+46 721 73 31 76

Dela gärna!

Relaterade projekt

Alla projekt

Laddar...