White vinner parallellt uppdrag om Järvastadens nya närpark

Den nya stadsdelen Järvastaden växer fram på gränsen mellan Solna och Sundbyberg. Nu står det klart att White Arkitekter vinner det parallella uppdraget om Järvastadens nya närpark, en trygg och inkluderande park som skapas utifrån de boendes egna önskemål.

Järvastaden blir en levande stadsdel med småstadskaraktär, där man kan bo både skogs- och stadsnära. Redan nu bor närmare 7 000–8 000 personer här och när stadsdelen är färdigbyggd en bit in på 2030-talet kommer den att befolkas av närmare 20 000 människor.

För att säkerställa att alla befintliga och nya kvarter i Järvastaden får närhet till kvalitativa grönytor, planeras en cirka 15 000 kvadratmeter stor närpark. Parken har goda solljusförhållanden och är avskärmad från buller, och parkens utveckling tar avstamp i de värden och utmaningar som finns på platsen i dag, samt utifrån befintlig grönska. Närparken har framför allt möjlighet att lyfta områdets skola och omkringliggande bebyggelse med nya målpunkter, mötesplatser och stråk.

Närparken kommer även att ha många funktioner som är viktiga för välbefinnandet – den ska tillföra attraktiva och positiva värden för stadsdelens sociala liv, samtidigt som estetiska och ekologiska värden ska förenas med trygghetsskapande planering av området.

Järvastaden AB, som utlyste det parallella uppdraget, har genomfört en undersökning där 426 vuxna och 184 barn har svarat på frågor om vad de önskar att parken ska innehålla. Svaren visar att det finns ett behov och önskemål om aktiviteter som lockar främst lite äldre barn.

Parken blir trygg och inkluderande
White Arkitekters analys av platsen visar att en av närparkens största kvalitet idag är dess känsla av närskog. Flertalet mindre stigar och spår av kojbyggande tyder på att ytan används flitigt, vilket förvaltas och utvecklas i förslaget som kretsar kring visionen om att skapa en trygg och inkluderande park för alla, med ett särskilt fokus på äldre barn.

Det känns väldigt kul att vinna det här parallella uppdraget, det är en viktig park för området som kommer att tillföra höga sociala och ekologiska värden. White har sedan tidigare tagit fram gestaltningsprogrammet för närparken så det känns extra roligt att få arbeta vidare med uppdraget.
Angelica Bierfeldt Liptak, ansvarig landskapsarkitekt på White Arkitekter

Parken får tydliga entréer med portaler, då många barn gillar känslan av att gå in i en annan värld, samtidigt som det skapar tydlighet, igenkänning och orienterbarhet. Det öppna parkrummet i mitten skapar en överblickbarhet, vilket bidrar till trygghet. Naturvärden bevaras till stor del för att stimulera barns fantasi, då de kan leka med kottar, barr, löv och annat material från skogen. Detta bidrar till inkludering, då alla får tillgång till naturen. Dessutom bidrar naturen till jämställdhet, då barns lek i naturmark ofta sker i könsblandade grupper och är mindre könsstereotyp i sitt innehåll.

Forskning visar att bollplaner i högre grad nyttjas av pojkar och män än flickor och kvinnor. Därför vill förslaget i stället skapa könsneutrala och konkurrensfria platser som uppmuntrar till spontan bollek, snarare än att spela match. En stor yta för bollsport skulle även innebära ett betydande ingrepp i naturmarken.

 

Illustrationsplan Järvastadens nya närpark.

Genom strategisk placering av olika aktiviteter skapas synergieffekter. Unga tjejer föredrar ofta att vistas på platser där det finns en närvaro av vuxna och platser där familjer vistas är ofta tryggare. Exempelvis kan en rörelseyta för ungdomar placeras i närheten av ett cykelstråk där många rör sig, eller sittplatser placeras i närheten av småbarnslek.

Alla huvudstråk, entréer och platser får belysning för att öka tryggheten, medan vissa delar av parken blir mörk för att undvika ljusföroreningar som är skadliga för nattaktiva djur.

Förslaget lämnar även en del ytor som inte har gestaltats helt färdigt, för att lämna utrymme för fortsatt dialog under Järvastadens julmarknad den 27 november. Parken beräknas stå klar i augusti 2024.

White Arkitekter arbetar sedan tidigare med flera stora landskapsprojekt i Stockholm, exempelvis nya Slussen och Årstafältet.

Utdrag ur juryns motivering:

”I beskrivningen av befintliga kvaliteter och strategier är det en bra avvägning mellan olika intressen exempelvis mellan sociala värden och naturvärden. Det är tydligt hur förslaget har bearbetat underlagsmaterialet och gestaltat närparken i en balans mellan olika målgrupper och anpassat programmeringen utifrån omgivningen”.

Team White Arkitekter

Angelica Bierfeldt Liptak, Felix Melin, Annie Söder, Louise Nederman och Teresa Lindholm.

Kontakt

Angelica Bierfeldt Liptak

Angelica Bierfeldt Liptak

Landskapsarkitekt

Stockholm

+46 8 402 25 53

Dela gärna!