Kraftiga skyfall oroar varannan person i Sverige

De senaste åren har ett flertal områden i Sverige drabbats av kraftiga skyfall som orsakat översvämningar på vägar, i hus och hela bostadsområden. Detta visar sig vara något som många känner oro inför, i vår senaste Novus-undersökning svarar nämligen så många som hälften av respondenterna att detta är något som bekymrar dem. Undersökningen visar också att drygt en av tio inte tycker att deras närmiljö är tillräckligt motståndskraftig för att klara extremväder.

Rapporten Den hållbara staden bygger på en Novus-undersökning som vi låtit göra. I rapporten lyfts svenskarnas åsikter, beteenden och preferenser i den byggda miljön. Bland annat berör rapporten hur våra städer klarar extremväder så som kraftiga skyfall. På frågan om de senaste årens skyfall som orsakat översvämningar bekymrar dem svarar så många som 50 procent att detta är något som oroar. Det visar sig också att kvinnor (62 %) är oroade i större utsträckning än män (38 %).

Trots den utbredda oron visar undersökningen att 12 procent anser att deras närmiljö inte är tillräckligt motståndskraftig för att klara extremväder som kraftiga skyfall. För att våra städer ska klara av att hantera såväl skyfall som värmeböljor framöver har utformningen av staden en avgörande roll. När städerna blir allt tätare blir också allt fler ytor hårdgjorda och asfalterade. Med dessa ytor blir det svårare att få vattnet att infiltreras, fördröjas och evakueras vilket krävs för att vattnet ska bli en resurs och inte ett problem.

För att kunna hantera effekterna av klimatförändringarna och minska risken för översvämningar behöver vi frigöra hårdgjorda ytor och få in mer grönstruktur i våra offentliga miljöer och stadsrum. Det är också ett måste för att grönska och parker ska vara tillgängliga för alla.
Cecilia Jarlöv, landskapsarkitekt, White Arkitekter

Dagvattendammen på Exercisfältet i Uppsala är en nödvändighet för att skydda naturen från stadens förorenade vatten och för att skydda staden mot översvämningar till följd av minskad infiltration och klimatförändring.

Gävleborgarna mest oroade
Hur oroliga invånarna är skiljer sig åt mellan landets län. Mest bekymrade är boende i Gävleborg, det svarar så många som 65 procent. Länet följs av Södermanland och Skåne, där motsvarande siffra är 61 respektive 58 procent. Minst oroade är däremot boende i Norrbotten där endast 33 procent uppger att de är bekymrade.

Här kan du läsa mer om hur vi arbetar med klimatanpassning och landskapsarkitektur.

Topplista: Här uppger flest personer att de oroar sig för kraftiga skyfall

  1. Gävleborgs län 65 %
  2. Södermanlands län 61 %
  3. Skåne län 58 %
  4. Uppsala län 56 %
  5. Stockholms och Blekinge län 55 %

Om undersökningen

Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av White Arkitekter mellan den 13–22 mars 2023. Den är statistiskt säkerställd och har 3 390 respondenter mellan 18–79 år ur Novus Sverigepanel.

Kontaktperson

Cecilia Jarlöv

Cecilia Jarlöv

Landskapsarkitekt, Gruppchef

Stockholm

+46 8 518 328 33

Dela gärna!