Kraftiga skyfall oroar varannan hallänning

Under sommaren har ett flertal områden i Sverige drabbats av kraftiga skyfall som orsakat översvämningar på vägar, i hus och hela bostadsområden. Halland är inget undantag. En undersökning utförd av Novus på uppdrag av White visar att skyfall och översvämningar är något som hälften av hallänningarna oroar sig för. En av sex tycker dessutom inte att deras närmiljö är tillräckligt motståndskraftig för att klara extremväder.

Klimatförändringarnas konsekvenser med kraftiga skyfall och extremväder märks redan idag på många håll. I White Arkitekters statistiskt säkerställda Novus-undersökning om svenska folkets åsikter kring den byggda miljön, svarar respondenterna bland annat på frågan om de senaste årens skyfall som orsakat översvämningar bekymrar dem. Bland respondenterna i Halland svarar hela 54 procent att detta är något som oroar.

För att våra städer ska klara av att hantera såväl skyfall, extrema havsnivåer samt värmeböljor framöver har utformningen av staden en avgörande roll. När städerna blir allt tätare blir också allt fler ytor hårdgjorda och asfalterade. Med dessa ytor blir det svårare att få vattnet att infiltreras, fördröjas och evakueras vilket krävs för att vattnet ska bli en resurs och inte ett problem.

För att uppnå en gestaltad livsmiljö, där vi trivs och vill bo i Halland, är det viktigt att företag, kommuner och andra aktörer samarbetar för att utveckla motståndskraftiga städer. I förlängningen bidrar det till en ökad attraktivitet och livskraftig grönstruktur i våra urbana miljöer, säger Karin Höök, landskapsarkitekt, White Arkitekter.

Novus-undersökningen visar också att 17 procent av respondenterna i Halland anser att deras närmiljö inte är tillräckligt motståndskraftig för att klara extremväder som kraftiga skyfall. I en kuststad som Halmstad behöver även klimatskydd byggas för att havsnivåhöjningen inte ska påverka centrum. Halmstad kommun jobbar aktivt med frågan både gällande klimatsäkring av Halmstad centrum och Klimatanpassningsplan kopplat till Översiktsplanen, Framtidsplan 2050. Med agendan satt är det dags att agera.

Genom att frigöra hårdgjorda ytor och få in mer grönstruktur tillsammans med multifunktionella dagvattenanläggningar i våra offentliga stadsrum, kan vi hantera effekterna av klimatförändringarna och minska risken för översvämningar, säger Sara Bauer, landskapsarkitekt, White Arkitekter.

Här kan du ta del av hela rapporten — Den hållbara staden.

Här kan du läsa mer om hur vi arbetar med klimatanpassning och landskapsarkitektur.

Kontaktperson

Karin Höök

Karin Höök

Landskapsarkitekt, Gruppchef

Halmstad

+46 35 15 24 17

Dela gärna!