Kraftiga skyfall oroar sex av tio skåningar

Under sommaren drabbades ett flertal områden i Sverige av kraftiga skyfall som orsakade översvämningar på vägar, i hus och hela bostadsområden. En undersökning utförd av Novus på uppdrag av oss visar att skyfall och översvämningar är något som sex av tio skåningar oroar sig för. Många tycker dessutom inte att deras närmiljö är tillräckligt motståndskraftig för att klara extremväder.

Klimatförändringarnas konsekvenser med kraftiga skyfall och extremväder märks redan idag på många håll. Vår rapport Den hållbara staden bygger på en statistisk säkerställd undersökning som vi låtit Novus genomföra, i den svarar respondenterna bland annat på frågan om de senaste årens skyfall som orsakat översvämningar bekymrar dem. Bland de skånska respondenterna svarar hela 58 procent att detta är något som oroar. Endast boende i Gävleborg och Södermanland är bekymrade i högre utsträckning.

Novus-undersökningen visar också att 15 procent av skåningarna inte anser att deras närmiljö är tillräckligt motståndskraftig för att klara extremväder som kraftiga skyfall. För att våra städer ska klara av att hantera såväl skyfall som värmeböljor framöver har utformningen av staden en avgörande roll. När städerna blir allt tätare blir också allt fler ytor hårdgjorda och asfalterade. Med dessa ytor blir det svårare att få vattnet att infiltreras, fördröjas och evakueras vilket krävs för att vattnet ska bli en resurs och inte ett problem.

Hur vi utformar och planerar våra städer har en stor betydelse för hur motståndskraftig en stad är, som arkitekter och stadsplanerare behöver vi därför i allt större utsträckning arbeta med strategiska och långsiktiga hållbarhetslösningar. Sommarens skyfall med efterföljande översvämningar har ännu en gång visat på hur viktigt detta är.
Andreas Eggertsen Teder, arkitekt och hållbarhetsexpert, White Arkitekter

– Med strategiskt placerade grönområden och dagvattendammar kan vi skapa miljöer för människor att trivas i samtidigt som de minskar trycket på våra dagvattensystem och på så sätt minskar risken för översvämningar, fortsätter Andreas Eggertsen Teder.

Andreas Eggertsen Teder menar också att det är viktigt att lära och inspireras av redan välfungerade lösningar. Som när SGBC Syd, där vi är verksamma som medlemmar och Andreas är nätverksledare, tillsammans med Green Roof Institute nyligen arrangerade en guidning av Ekostaden Augestenborg i Malmö.

– Området Ekostaden Augustenborg vann 2010 FN:s utmärkelse World Habitat Award 2010 för dess urbana hållbarhetsåtgärder. Under den guidade visningen tittade vi på områdets hållbara lösningar som dess dagvattenhantering, gröna infrastruktur och gemensamma odling, fortsätter Andreas Eggertsen Teder.

Här kan du läsa mer om hur vi arbetar med klimatanpassning och landskapsarkitektur.

Om undersökningen

Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av White Arkitekter mellan den 13–22 mars 2023. Den är statistiskt säkerställd och har 3 390 respondenter mellan 18–79 år ur Novus Sverigepanel.

Dela gärna!