DeepDive: Så skapar vi hållbara arbetsplatser för vårdpersonal

Personalen är den viktigaste resursen inom sjukvården, samtidigt är det en global utmaning att attrahera, rekrytera och behålla kvalificerad vårdpersonal. En hållbar och attraktiv arbetsmiljö är en viktig del av lösningen. Att utgå från personalens perspektiv och behov är därför en viktig del av utformningen av vårdmiljöer. Vi satte oss ner med Robert Heuschkel, Consultant Paediatric Gastroenterologist och CUH Clinical Director på Cambridges barnsjukhus, för att ta reda på mer om de utmaningar som vårdpersonal står inför och hur utformningen av vårdmiljöer kan bidra till att hantera dem.

Robert Heuschkel är Consultant Paediatric Gastroenterologist och CUH Clinical Director på Cambridges barnsjukhus, som vi ritar i samarbete med Hawkins\Brown, tillsammans med MJ Medical och Ramboll UK.

– Det bästa sjukhuset är det som inte behövs. Som vårdpersonal vill vi minimera den tid som barn tillbringar på sjukhus och målet är att de inte ska behöva stanna länge, säger Robert Heuschkel.

Robert Heuschkel påpekar att patienternas och de anhörigas upplevelser är allra viktigast, men för en välfungerande och hållbar vårdmiljö är det också avgörande att man lyssnar på personalens behov och önskemål.

Personalen är de som stannar längst på ett sjukhus, så det är viktigt att inte nedprioritera kostnader och utrymmen som gynnar dem.
Robert Heuschkel, Consultant Paediatric Gastroenterologist och CUH Clinical Director på Cambridges barnsjukhus

Stolthet och identitet
Utformningen av vårdmiljöer påverkar hur väl personalen kan ge vård av hög kvalitet. Enligt Robert Heuschkel är det mindre sannolikt att så är fallet i en gammal och sliten byggnad än i lokaler som är anpassade till dagens utmaningar och behov. För att säkerställa högkvalitativ vård krävs att vårdmiljöerna är säkra, utformade för bland annat infektionskontroll och framtida pandemier. De behöver också vara lättnavigerade och enkla att förvalta och driva. Robert Heuschkel menar dock att det inte bara är kvaliteten på vården som påverkas av designen, utan bra design gör också att personalen kan känna stolthet över sitt arbete och organisationen.

– Det handlar om identitet och att känna sig stolt över den miljö man arbetar i. Man vill förknippas med något vackert och av hög kvalitet, säger Robert Heuschkel.

Det finns flera fall där vårdpersonal strejkar för högre lön, och lönen är naturligtvis en viktig aspekt av arbetet. Men jag tror att miljön där du arbetar är minst lika viktig, att du känner dig uppskattad och värdesatt på jobbet, vilket i sin tur kan ha stor betydelse för kvaliteten på ditt arbete och din prestation.
Robert Heuschkel

Så hur viktig är utformningen av arbetsmiljön för vårdpersonal? Den är avgörande enligt Robert Heuschkel.

– Jag tror att den är avgörande, så det finns inget annat alternativ än att tillhandahålla bästa möjliga (men prisvärda) design för både personal och patienter. Personalen är den största tillgången och den viktigaste resursen på ett sjukhus. För att kunna rekrytera och behålla personal måste vi förstå deras behov och prioritera dessa. I dag kräver detta en toppmodern design som är varm och välkomnande, fokuserar på hälsa och vila och inkluderar utrymmen där personalen kan interagera med varandra och få stöd av varandra, säger Robert Heuschkel.

För att säkerställa att både personalens och patienternas perspektiv och behov inkluderas i utformningen av Cambridges nya barnsjukhus har vi samarbetat med vårdpersonal samt med barn, föräldrar och vårdpersonal. Personalens inflytande har också fångats upp genom referensgrupper och genom nyhetsbrev och feedbackmöten har visionen delats. Cambridges nya barnsjukhus har också varit i kontakt med vårdpersonal på många av regionens 16 sjukhus, liksom med många patienter och familjer från hela östra England, allt för att säkerställa att regionsjukhuset engagerar människor från hela regionen.

Naturliga sätt att interagera
En viktig aspekt för att skapa attraktiva arbetsplatser, enligt Robert Heuschkel, är att skapa utrymmen för naturlig interaktion mellan personal, liksom mellan personal, forskare och patienter. Genom att utforma platser där olika avdelningar och verksamheter möts kan man uppmuntra samarbete och främja kunskapsutbyte mellan vårdpersonal, forskare och patienter, samtidigt som man möjliggör ökad kontakt mellan patienter för att skapa en känsla av gemenskap.

Personalen måste interagera både med varandra och med patienterna. Genom att föra samman olika kulturer kan vi lära av varandra, men det kräver naturliga mötesplatser som gemensamma vilorum, omklädningsrum och kaféer.
Robert Heuschkel

Cambridges barnsjukhus är det första barnsjukhuset i världen som har utformats för integrerad somatisk och psykiatrisk vård, som för samman barn, deras familjer, läkare och forskare på en plats för att främja samarbete och innovation. Utformningen stöder en ny integrationsmodell där personal och patienter från vanligtvis separata enheter för somatisk och psykiatrisk vård är samlokaliserade. Detta förbättrar inte bara vården för hela barnet, utan gör det också möjligt att dela resurser, skapa större effektivitet i verksamheten och uppmuntra till kunskapsutbyte mellan personalen. Syftet är också att minska den stigmatisering och isolering som är förknippad med psykisk ohälsa genom att normalisera kontakten mellan patienter av alla slag. Personal och patienter, som för närvarande är utspridda på olika platser, kommer att samlas i en enda gemensam byggnad.

Ökat behov av vila
Vila och återhämtning är nyckelfaktorer för ett hållbart arbetsliv och för personalens välbefinnande och prestationsförmåga. Inte minst för vårdpersonal som har fysiskt och emotionellt krävande roller. Enligt Robert Heuschkel är detta också något som blir allt viktigare i dagens arbetsmiljö.

– I dag arbetar allt fler anställda i skift, vilket innebär att vikten och behovet av pauser och återhämtning ökar, liksom möjligheten att ta en nypa frisk luft, säger Robert Heuschkel.

På Cambridges barnsjukhus har vi använt vår humanistiska och evidensbaserade design, baserat på kunskapen att högkvalitativ arkitektur med fördelar som dagsljus, platser att vila på och tillgång till utomhusmiljöer ökar välbefinnandet hos patienter, föräldrar och personal. Grönska bidrar till människors välbefinnande genom att skapa avkopplande miljöer. Utemiljöer finns på alla våningar i bygganden och är tillgängliga året om. Sjukhusets stora innergård, liksom mindre innergårdar på avdelningarna, ger möjlighet för personal, patienter och familjer att ta en nypa frisk luft enskilt eller tillsammans med kollegor.

Här kan du läsa mer om Cambridges nya barnsjukhus.

Kontaktperson

Cristiana Caira

Cristiana Caira

Nyckelkundansvarig

Göteborg

+46 31 60 87 77

Dela gärna!