Välkommen till Nobelveckan – en upplysande kunskapsfestival

Vi jobbar nyfiket! Ända sedan White startades har vi utmanat oss själva och vår omvärld genom forskning och utveckling. Varje år öronmärker vi tio procent av vår omsättning till praktiknära utforskande i våra projekt och målet är glasklart – att skapa mer hållbar arkitektur och ett bättre samhälle för alla.
 

Nu vill vi och våra samarbetsparter dela med oss av vad vi kommit fram till under det senaste året. Välkommen att ta del av ett späckat program med seminarier och föreläsningar. Kanske ses vi under hela veckan eller så tittar du förbi vid något enstaka tillfälle över en lunch eller kaffe.

Allt sker på Magasinsgatan 10 i Göteborg, den 10–12 december. Ta en titt på programmet och ange vilka av seminarierna du vill komma och lyssna på. Vi behöver din anmälan senast 5e december.

Program

Vi har fyra olika föreläsningar. Läs hela programmet nedan eller klicka för att direkt komma till respektive programpunkt.

 

Allt sker hos White Arkitekter på Magasinsgatan 10 i Göteborg, den 10–12 december. Vi behöver din anmälan senast 5e december.

 
Anmäl dig här!

Dagsljus – hur gör vi för att inte bygga bort ljuset?

Frukostseminarium tisdag 10 dec, kl 07:30 – 09:00

Att få tillräckligt med dagsljus till våra byggnader har visat sig vara en utmaning. En utmaning som kan bli väldigt kostsam när startbesked inte beviljas eller hela planer upphävs. Så hur ska vi göra för att inte hamna där? Vad behöver vi ha koll på och vad händer när vi inte har det?

 

07:30 Frukostbuffé

 

08:00 Välkomna

Caroline Cederström, arkitekt och hållbarhetsstrateg på White, inleder morgonen med att sätta dagsljusprinciper i relation med stadsplane- och byggprocessen som grund för fortsatt samtal

 

08:10 Vad händer när vi inte arbetar med frågan

Max Tillberg, inneklimatspecialist och dagsljusexpert Bengt Dahlgren, om rättsfall och processer där bristande fokus på dagsljus har resulterat i onödiga kostnader, försenade projekt och att projekt fått bromsas helt.

 

08:20 Hur arbetar Göteborgs stad

Mari von Sivers, byggnadsinspektör stadsbyggnadskontoret Göteborg Stad, om sitt arbete med att ta fram anvisningar hur kommunen kan hantera dagsljuskrav i planering och i lovprocessen.

 

08:30 Hur kan man arbeta under detaljplaneskedet?

Gunnar Stomrud, planarkitekt på White, om hur arkitekter kan arbeta med dagsljus i de tidiga skedena. Vilka utredningar är egentligen lämpliga och vilka problem kan uppstå när vi ska balansera dagsljuskravet med andra lagkrav och önskemål från kunder?

 

08:45 Panelsamtal

 

09:00 Tack för idag!

 
 

Tema Stad

Lunchseminarium inkl lunch tisdag 10 dec, kl 11:45 – 13:00

Moderator: Josefin Wikholm, arkitekt, White.
 

 

Smarta gator.

Fem megatrender kommer påverka stadens gator i framtiden och kräver nya ”smarta” lösningar.

 
Våra städer består till 20-30% av gator, en omfattande infrastruktur som måste förvaltas och utvecklas. Fem megatrender kommer påverka stadens gator i framtiden och kräver nya ”smarta” lösningar. Projektet Smarta gator syftar till att ta fram modeller för multifunktionella gator, som kan användas vid ombyggnad och nybyggnation, och som möter utmaningarna med framtida urbanisering, digitalisering, elektrifiering, segregation och klimatförändringar. Ett forskarteam bestående av KTH, Chalmers, VTI, Spacescape, Sweco och White har beviljats 9 miljoner från VINNOVA för att i tre år forska om nya modeller för smarta gator.

 

Krister Lindstedt är arkitekt med bred erfarenhet som utredande, gestaltande och projekterande uppdrag med särskild inriktning på stadsutveckling och fastighetsutveckling. Han har en bakgrund som lärare i arkitektur på KTH, och driver idag stora projektprocesser från idé och vision till förverkligande; med kommuner, aktörer och intressenter.

 

Malin Dahlhielm är arkitekt och arbetar på Spacescape, som är ett forskningsdrivet konsultföretag inom stadsbyggnad. Malin arbetar som uppdragsansvarig i strategiska stadsbyggnadsprojekt och är specialiserad mot övergripande strategi- och programfrågor, planstrukturer samt utformning av offentliga rum. Parallellt med praktiken är hon projektledare för en del av det Vinnova-finansierade forskningsprojektet Smarta Gator.

Digital Twin Cities.

Forskningscenter för modellering och simulering av staden.

 
Digital Twin Cities är ett Vinnovafinansierat kompetenscentrum som startar på Chalmers Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik i februari 2020. Centrumet kommer att bedriva forskning och utveckling inom modellering och simulering av staden som ett komplext multifysiksystem baserat på realtidsdata, från byggnaden till regionen. Här kommer öppen data kombineras med, computational design, simulering och utveckling av smarta städer. Centrets partner inkluderar White arkitekter, Göteborgs stad, Ramböll, PEAB, Liljewall arkitekter, Tengbom, Fojab, och ett antal svenska kommuner.
 
Lukas Nordström är arkitekt och civilingenjör med inriktning träkonstruktion. Han har bred internationell erfarenhet av byggande och belönats ett flertal gånger i bland annat internationella arkitekttävlingar för arbete kring träkonstruktion och hållbart byggande.
 
Anders Logg är professor i beräkningsmatematik vid institutionen för matematiska vetenskaper, och centrumföreståndare vid det kommande kompetenscentrumet Digital Twin Cities. Han är grundare till ReSpace AB, och hans forskning behandlar numerisk lösning av partiella differentialekvationer, speciellt adaptiva finita elementmetoder och utveckling av effektiva datorprogram för automatiserad simulering av multifysikproblem.
 

Gatan – nyckeln till staden.

Hur analys och geografiska verktyg hjälper oss förstå stadens komplexa helhet.

 
Utvecklingen av ett mer hållbart samhälle inbegriper alla delar och alla typer av våra städer. Önskemål om täta och mer blandade stadsmiljöer ställs mot krav på ekonomisk effektivitet och en alltmer skrymmande kollektivtrafiks framkomlighet, faktorer som riskerar att förstärka snarare än bryta den rådande funktionsuppdelningen. Genom GIS och visualisering av data kan vi visa på specifika förhållanden inom en rad områden, från klimat- och grönytefaktorer till aktiva bottenvåningar och hur gator nyttjas. Tillsammans ger de nödvändiga helhetsbilder som krävs för att bättre beslut ska kunna fattas. Erik visar några exempel på hur detta arbete bedrivs inom White i uppdrag och forskning.
 
Erik Linn är arkitekt och arbetar med stadsplanering, där han analyserar stadens form och struktur. Han använder geografiska verktyg/GIS för att göra stadens sammansättning och innehåll läsbart och mätbart, en inriktning som tog sin början i hans licentiatsstudier av aktiva bottenvåningar på Chalmers

 
 

Tema Trä

Lunchseminarium inkl lunch onsdag 11 dec, kl 11:45 – 13:00

Moderator: Lukas Nordström, arkitekt och civilingenjör, White.
 

 

Would Wood.

Att använda spill och restflöden från träindustrin som material i additiva tillverkningsprocesser.

 
Innovationsprojektet Would Wood utforskar möjligheten att använda spill och restflöden från träindustrin som material i additiva tillverkningsprocesser, dvs möjligheten att skriva ut unika och optimerade byggelement utan gjutformar eller ytterligare spill, för en mer uttrycksfull och hållbar arkitektur. Projektet är finansierat inom Vinnovas program Utmaningsdriven innovation, omfattar design- och produktionsmetoder, och kommer under 2019-2020 producera fyra fullskaliga demonstratorer. Utvecklingen sker i samverkan mellan White arkitekter, RISE, Stora Enso, Chalmers ACE, KTH Maskindesign, Scania, Phenotype Studio, Rang-Sells, Svenskt Trä, Veidekke, Neste och Nouryon.

 

Jonas Runberger är arkitekt, lärare och forskare, med fokus på relationen mellan digitalisering och arkitektens gestaltningsprocess. Han är utvecklingsansvarig för computational design inom White arkitekter, och leder Dsearch, en enhet med detta fokus inom den nya affärsenheten Digital Business. Han är disputerad vid KTH Arkitektur och konstnärlig professor för digital design på Chalmers arkitektur och samhällsbyggnadsteknik. Inom innovationsprojektet Would Wood är Jonas ansvarig för arbetspaketet Arkitektur och Design, och leder arbetet med utveckling av demonstratorer på White och Chalmers.

 

Emil Johansson är civilingenjör i kemiteknik och forskningsingenjör på RISE Swerea. Han fokuserar på material- och processutveckling för additiv tillverkning (AM) och 3d-printning. Han arbetar med robotbaserad AM för stora element i plastbaserade material, automatisering för AM i metall, och AM för avancerade keramiska element genom stereolitografi. Emil ansvarar för produktionen av demonstratorer för Would Wood.

Klimatneutral stol.

Hur kan möbelindustrin bidra till klimatomställningen?

 
White har tillsammans med Swedese antagit utmaningen att designa och tillverka en klimatneutral stol. Lokalt producerat trä är det dominerande materialet, vilket möjliggör en minskning av klimatpåverkan. Teamet jobbar i en iterativ process för att optimera utformningen, minimera klimatpåverkan och stärka formspråket. En resa där hållbarhet, funktionalitet och upplevelse stärker varandra.
 
Håkan Olsson är industridesigner på White med fokus på strategisk design och utveckling av produkter för offentlig miljö. Utöver det har han tio års erfarenhet som designkonsult åt svensk tillverkningsindustri omfattande alltifrån utveckling av köksredskap för IKEA till design av vindkraftverk.

 
Tania Sande är hållbarhetsspecialist och utvecklingsansvarig för Whites nätverket Miljö. Hennes spetskompetenser är klimatneutralitet, ekosystemtjänster och klimatanpassning. Tania har stor vana att leda processer för att få hållbarhetsmål och vision att bli verklighet.
 

Klimatpåverkan vid stomsystem i trä.

Hur tidiga val av system ger effekter i resultatet.

 
När arkitekten sätter pennan till pappret för att skissa på en planlösning för trähus – vad är viktigt att tänka på då? Rapporten fokuserar på tre färdigställda bostadsprojekt med trästommar och kartlägger hur tidiga val av system ger effekter för det färdiga resultatet. Syftet med studien är att jämföra de tre projekten med utgångspunkt från avgörande aspekter för träbyggnad: hållbarhet, flexibilitet, hållfasthet, närhet till träet, brand och ljud. Tillsammans sätter dessa förutsättningarna för att skapa bra bostäder som också är bra för miljön. Presentationen ger en grundläggande introduktion till de huvudsakliga stomsystemen som används i träbyggande idag.
 
Daniel Stenqvist är arkitekt med stort intresse för hur trä kan fungera som naturlig utgångspunkt i Whites projekt. Daniel är aktiv inom Whites Trä-nätverk och har projekterat flera bostadsprojekt med trä som fokus. Han har vidare utforskat möjligheterna i att nå högre och bredare med trä, exempelvis i Formasprojektet ”Tall Timber Buildings”.

 

 

Tema Hälsa

Lunchseminarium inkl lunch torsdag 12 dec, kl 11:45 – 13:00

Moderator: Anna-Johanna Klasander, arkitekt, tek. dr, professor of practice, forskning- och utvecklingschef, White.
 

 

Biologisk mångfald i tätare städer

Innovativa lösningar för ekoeffektiva ytor.

 
Genom medveten gestaltning av ”stadsbiotoper” och utforskande av de biologiska habitat kan förtätade städer utvecklas och effektivt bidra till ökad biologisk mångfald och livskraftiga stadsmiljöer. Arbetet kartlägger, sammanställer och utvärderar befintliga metoder och verktyg för analys och design av ekosystemtjänster till en ”verktygslåda” eller guide för utveckling av ekosystemtjänster i olika skeden och skalor.
 

Hanna Ahlström Isacson är landskapsarkitekt med stor erfarenhet av ”flerskiktad” gestaltning av ekosystemtjänster på flera parallella nivåer, såsom biologisk, klimatologisk, social och ekonomisk, vilket skapar långsiktigt hållbara, gröna och attraktiva livsmiljöer i staden.

 

Rörelserikedom.

Hur planeringsverktyg bidrar till ökad hälsa genom rörelser i vardagen.

 
Livsstil och levnadsvanor är inte bara något man väljer. Hur vi organiserar våra samhällen har stor inverkan på våra val. Syftet med planeringsverktyget är att förse beslutsfattare och tjänstepersoner i kommunerna med bra beslutsunderlag för stadsmiljöns utformning, så att alla medborgare – oavsett ålder och social bakgrund – kan vara fysiskt aktiva i vardagen. Initiativet kommer från Regeringskansliet inom uppdraget ”Samordning för bostadsbyggande”. Arbetet utgår från FNs globala mål och WHOs publikation ”More Active People for a Healthier World” samt Boverkets ”Planera för rörelse”. Arbetet är ett samarbete mellan Trivector och White.
 

Louise Didriksson är landskapsarkitekt och lärare med fokus på urban design i tidiga skeden. Hon är kursansvarig för stadsbyggnad på grundutbildningen på Chalmers arkitektur och samhällsbyggnadsteknik. På White driver Louise utvecklingen av hållbara städer på den lokala marknaden och i Östafrika. Hon drivs av att se till helheten med både mjuka och hårda värden.

 

Hälsofrämjande arkitektur.

Hur utformningen av vår fysiska miljö kan bidra till förbättrad hälsa.

 
Vi tillbringar en överväldigande majoritet av vår tid inomhus och den fysiska utformningen påverkar vårt välbefinnande fysiskt, socialt och psykiskt. Miljön har en inverkan på vår hjärna och kropp, våra energinivåer och vår stresshantering, men hur ser relationen ut och hur kan vi aktivt arbeta för att vår miljö ska fungera hälsofrämjande och stödja vår återhämtning?
 

Stefan Lundin är arkitekt och med lång erfarenhet av byggnader för psykiatri och rättspsykiatri. Han har ett särskilt intresse för hur arkitekturen mer aktivt kan bidra till återhämtning och läkning. Hans första professionella erfarenheter uttrycktes i antologin Arkitektur som medicin – betydelsen av arkitektur för behandlingsresultat inom psykiatrin. Genom doktorandstudier vid Centrum för vårdens arkitektur (CVA) på Chalmers undersöker Stefan systematiskt sätt att förstå och förmedla kunskap om vad en ”Läkande arkitektur” kan vara.

 

Meningsfulla arbetsplatser.

Hur ska våra kontor se ut i framtiden?

 
”Meningsfulla arbetsplatser” är baserat på en utforskande dialog där tre utvecklingsansvariga av Whites FoU-nätverk (Kontor, Inredning, Vård & Hälsa) sammanställt en spaning om framtidens arbetsplats. Projektet tar avstamp i människans relation till kontoret och de faktorer som skapar en ”meningsfullhet”. Presentationen under Kunskapsfestivalen ”Nobelveckan” 10-12 december utgår från ett utkast från ett större projekt, men ämnar frambringa diskussion bland publiken.  
 

Saga Karlsson är arkitekt och utvecklingsansvarig för Whites FoU-nätverk Vård & Hälsa. Saga är tidigare doktorand vid avdelningen för byggnadsdesign, Institutionen för Arkitektur och Samhällsbyggnadsteknik, Chalmers tekniska högskola där hon avhandlat en licentiatuppsats. Utöver detta medverkar Saga bland annat som handledare på masternivå och sitter med i programrådet för arkitektutbildningen på Chalmers. Med en fot i praktiken och en i akademin arbetar hon med frågor som hur utformningen av den fysiska miljön och forskning kan samspela.  

 

 

Anmälan!

Datum: Tisdag 10 – Torsdag 12 december 2019
Plats: White Arkitekter, Magasinsgatan 10, Göteborg
Anmälan: Seminariet är kostnadsfritt, men vi behöver din anmälan för att beräkna mat. Anmälan senast torsdag 5 december.

 
Vid frågor kontakta [email protected]

 
Anmäl dig här!

Dela gärna!