Social hållbarhet

Social hållbarhet

Ett jämlikt samhälle bygger på principen om allas lika rättigheter och möjligheter. Städer och byggnader är till för alla människor, men då behöver de också utformas för många olika behov. Genom att involvera brukare och invånare i planerings- och designprocessen får vi bättre underlag och det stärker känslan av delaktighet för de som ska använda miljöerna.

Jämlika miljöer för många olika

Vi är experter på att samla kunskap om den befintliga sociala miljön och skapa förståelse för hur den påverkar människor. Genom metodutveckling och sociala konsekvensanalyser i alla skeden är vi en central del för hållbar stadsutveckling.

Social hållbarhet handlar om att bygga ett långsiktigt, stabilt och dynamiskt samhälle som uppfyller grundläggande mänskliga behov.

Våra tjänster inom social hållbarhet

Dialog och platsanalyser

Genom etnografiskt fältarbete samlar vi in vi kunskap om platsen och människorna där. Vi genomför observationer, workshops, fokusgrupper, intervjuer och trygghetsvandringar. Det kvalitativa materialet sätts sedan i relation till statistik och relevant forskning och ligger till grund för olika analyser, t.ex. sociala konsekvensanalyser, sociala värdeanalyser och barnkonsekvensanalyser. I fokus finns hela tiden ett normkritiskt perspektiv liksom relationen mellan sociala och rumsliga strukturer. Därtill erbjuder vi metodstöd kring medborgardialoger och värdeberäkningar som synliggör såväl ekonomiska som sociala värden.

Co-design och platsskapande

Genom att involvera brukarna i planerings- och designprocessen får vi inte bara mer kunskap, vi stärker också en känsla av berättigande och ägarskap bland dem som deltagit. Därför arbetar vi med medskapande, genom olika typer av fullskaletest, gemensamt skissarbete och modellbygge. Ibland leder processen till platsskapande aktiviteter där vi med hjälp av temporär arkitektur kan aktivera platser och testa olika typer av användning. De erfarenheter, insikter och idéer som genereras bildar sedan underlag i det fortsatta arbetet. Ambitionen är alltid att det färdiga resultatet så långt som möjligt ska spegla de förslag som tagits fram.

Processledning och social hållbarhet

För att säkerställa ett resultat som är socialt hållbart arbetar vi med processledning där de sociala perspektiven sätts i fokus, samordnas med andra kvalitets- och hållbarhetsfrågor och blir en integrerad del av helheten. I nära dialog med våra kunder formulerar vi vision, mål och strategi, vi samordnar olika insatser, planerar för genomförbarhet, följer upp och analyserar målens genomslag i olika skeden av processen. Vi genomför även ekonomiska värderingar i relation till sociala och ekologiska värden.

Kontakta oss!

Vill du veta mer om social hållbarhet? Kontakta oss!

Lisa Wistrand

Lisa Wistrand

Kulturgeograf

Göteborg

+46 31 60 87 69

Anna Krook

Anna Krook

Processledare / specialist social hållbarhet, Gruppchef

Malmö

+46 40 685 94 55

Teresa Lindholm

Teresa Lindholm

Etnolog, Utvecklingsansvarig

Stockholm

+46 8 518 365 83

Dela gärna!

Relaterade projekt

Alla projekt

Laddar...