Tegelhagens skola och förskola

Tegelhagens skola och förskola

Här möts modern teknik och utepedagogik. Gränsen mellan ute och inne suddas ut – klassrum flyttar ut och skolgården flyttar in. Rum med olika grad av avskildhet och variation i stämning, ljus, proportioner och material skapar en inkluderande skola, där alla hittar sin lärmiljö att utvecklas i.

Framtidens skola

Sollen­tuna kommun växer och befintliga skolor behöver ses över. Hur kan de utveck­las för att rymma ett ökat antal barn och bli permanenta lösningar för ett varierat elevunderlag? Mot den frågeställ­ningen fick vi 2013 i uppdrag att göra en förstudie för Tegelhagens skola.

Förstudien visade att utemiljön tålde fler barn, men byggnaden var för trång. Efter en teknisk be­siktning togs beslutet att riva och bygga en ny skola.

Kund: Sollentuna kommunfastigheter
Plats: Sollentuna
Status: Färdigställt 2020
Area: ca 8 900 m² BTA
Foto: Anders Bobert

En skola för modern pedagogik med integrerad idrottshall.

Tillsammans med Sollentuna kommun, ledning och personal på skolan har vi ut­format en ny förskola och skola för modern pedagogik med en integrerad idrottshall. Byggnaden ska stödja verksamhetens utepedagogiska profil och drar nytta av platsens vackra natur med söderläge, skog och berg. På skolan finns plats för 630 elever, 100 förskolebarn och cirka 90 anställda.

Skolans utepedagogiska verk­samhet och kultur av att bygga egna lek­redskap har inspirerat oss som arkitekter att skapa en kreativ skolmiljö med stark koppling till omgivande natur.
Johanna Hallgren, ansvarig arkitekt på White

Tidig förankring och tätt samarbete för en hållbar skola med tydlig identitet

Verksamheten har varit tätt involverad i hela processen från förstudie till bygg­handling. Metoden bygger på bred och tidig förankring av lösningar och beslut där kunskap om kommunens och verksamhetens drivkrafter och vision har utgjort en viktig grund. Arbetet resulterade i fyra utgångspunkter för Tegelhagens nya skola: Tegelhagens skola ska ha en tydlig identitet präglad av dess utomhuspedagogik, Sollentuna kommuns mål är att ha Sve­riges bästa skolor – den fysiska miljön ska bidra till detta, skolan ska vara yteffektiv för att bli eko­nomiskt hållbar och flexibel för att klara variationer i storlek på barnkullar samt mellan förskola och skola.

Med utomhuspedagogik, platsanpassning och återbruk som ledord

Den nya skolan har delats upp på två nivåer och ligger varsamt inpassad i den naturliga topografin, mellan skogen och det öppna fältet. På så sätt har vi lyckats reducera sprängning och fyllning, samt de transporter och mer­kostnader det innebär. Utomhuspedago­gik, platsanpassning och återbruk har varit ledord som genomsyrat arbetet och som stödjer skolans pedagogiska profil.  Ett entrétorg i väster med en tydlig huvudentré och två huskroppar i vinkel orienterade västerut på tomten nära Skogstorpsvägen bildar en skyddad skol­gård med söderläge. Skolgården blir möjlig att överblicka, ytterväggarna vinklar för att omfamna tre stora uterum. En smidig rörelse in mot gården fungerar som entrérum vid utelämning och hämtning. Här finns skolans kapprumsentréer. En koppling mellan södra gården och skogen bevarar en fin flerhundraårig ek.

Tegelhagens nya utomhusmiljö är inte bara rik på upplevelser som stödjer barns utveckling och inlärning, utan också en miljö som bidrar positivt till klimatet, både lokalt och globalt, idag och imorgon. Det är vi stolta över!
Erik Kiltorp, landskapsarkitekt på White

Ekosystemtjänster tillvaratas och resurser används ansvarsfullt

White har utformat en utom­husmiljö där verksamhetens värderingar kring natur- och utepedagogik har lyfts fram och synliggjorts, samtidigt som lokala ekosystemtjänster tillvaratagits och förstärkts. Här finns en hög andel artrika planteringar, gröna sedumtak och Sveriges samtliga inhemska trädarter har planterats på gården. Allt dagvatten omhändertas lokalt i en serie innovativa regnträdgårdar som tagits fram i nära samarbete med VA-konsulter. Som en del i ett ansvarsfullt resursanvändande och fokus på återbruk, har all utrustning återanvänts från tidigare projekt. Kompostering och källsortering ger också goda möjligheter till en hållbar verksamhet.

När vi flyttade in i vår nya skola märkte vi en stor skillnad. Vi har nu många flexibla ytor och platser, vilket gör att elever och lärare möts på ett helt nytt sätt. Det förstärker känslan av att det är ”vår skola”, att elever och personal tillsammans skapar den. Elever och personal blir glada, där ute möter inne!
Helena Åhman, rektor på Tegelhagens skola

Yteffektiv plan med mellanrum som gemensam lärmiljö

Den yteffektiva planen är organise­rad i ”boxar” och ”mellanrum”. Mellan­rummet, det gemensamma rummet, är också en lärmiljö som kompletterar klass­rum, grupprum och speciallokaler som finns i boxarna. Närheten och de starka sambanden med rum utomhus förlänger lärmiljön ut på skolgården. En stor rumslig variation finns i de gemensamma lärmiljö­erna med olika grad av avskildhet. Utrymmet mellan boxarna och lanterninerna i taket för in dagsljuset i byggnaden och skapar speciella platser med varierade utblickar. Tåliga robusta material, som tillåter utfors­kande, används på golv och väggar. Gestaltningen i boxarna bidrar till skolans variation i upplevelser då stämningen där är mer koncentrerad och ombonad.

Kontakt & Team

Johanna Hallgren

Johanna Hallgren

Arkitekt

+46 766 39 47 95

Klara Frosterud

Sofi Nilsson

Kristina Philipson

Jens Rasmus Andersson

Malin Alenius

Martina Eliasson

Rickard Nygren

Erik Miron

Malin Lindell

Sam Keshavarz

Cagil Kayan Widegren

Zlatko Pilipovic

Solmaz Beik

Nicholas Netteryd

Johanna Selander

Dela gärna!

Relaterade projekt

Alla projekt

Laddar...