Tamarinden, Örebro

Tamarinden, Örebro

Fokus på smart stadsdelsutveckling när Tamarinden i Örebro växer fram. En hel stadsdel utvecklas med framtidens energilösningar för att påskynda omställning till hållbara städer samt att bättre klara elektrifieringen av samhället.

En mångfald av byggnadstyper skapar en luftig och spännande struktur som kompletteras av gårdarna och det levande gaturummet. I förslaget har vi tagit vara på mötet mellan staden och gröna naturområden, och anpassat byggnaderna för livet som pågår mellan husen.

Byggnadernas läge, höjd och utbredning ämnar skapa en dynamik samtidigt som tydliga rum och rumsligheter framträder. Takens form adderar en lekfull kvalitet och optimerar solcellernas effektivitet. Det är en lucker bebyggelse, med diagonaler genom kvarteren som inbjuder till rörelse på de gröna ytorna.

Kund: Tornet Bostadsproduktion AB
Plats: Örebro
Status: Färdigt bostadsområde 2025-2030
Visualisering: White

Signumet är dynamik i gestaltningen av husen samt i det framtida livet mellan dem.
Tillsammans med White har vi utvecklat idéerna som fanns i det ursprungliga förslaget, till ett formstarkt och attraktivt område som rymmer allt från förskola till bokaler och lägenheter för människor att trivas i.
Thomas Norr, projektchef på Tornet Bostadsproduktion AB

Ett AI-system väljer det energialternativ som är lämpligast för stunden och husen har försetts med värmepump, lågtempererad fjärrvärme, geolager, maximalt med solcellshybrider och matas med lågtempererad fjärrvärme. Energisystemet har batterilager och kommunicerar dessutom inom och med kringliggande fastigheter för energismart delning.

I Tamarinden möts staden och naturen, tekniken och det mänskliga. Tillsammans med Tornet har vi balanserat frågor om integritet och ett aktivt liv i stadsrummet och kommit fram till lösningar med en inneboende omsorg om området.
Marcus Lindberg, ansvarig arkitekt

De varierade byggnadstyperna skapar en dynamisk och uppluckrad struktur, rik på händelse samtidigt som gårds- och gaturum tydligt definieras. Gemensamma trädgårdar spelar en huvudroll för att knyta samman landskapet med staden och i dessa har vi strösslat med variationsrik och kvalitativ grönska. För att få livskraftiga gårdar med nog så effektiva naturliga processer som tekniskt stöd eller drift kan tillföra.

Takens olika riktningar balanserar energiproduktionen och ger en lekfullhet till taklandskapet

För att uppnå drygt 40 procent bättre energianvändning än BBR-kravet krävs en iterativ process där energibalansberäkningar genomförs i mycket tidiga skeden.
Elin Sandström, hållbahetsspecialist.

Gröna gårdsmiljöer

En gård med tydliga kopplingar till landskapet utanför, med Tamarindvägens rörelse och aktivitet samt golfbanans grönska i söder. En hållbar, slitstark och framförallt grön miljö där vi skapar en förskolegård utifrån barnens perspektiv. En formbar miljö som öppnar upp för kreativitet och platsskapande.

Vi frångår de traditionella lekredskapen och låter naturmaterial, topografi och växtlighet stödja leken. En trygg och lugn gård med plats för eftertanke men även kreativitet och rörelse. Sittplatser tillskapas efter barnens behov – vila, sagostunder eller fika i det gröna. Pergolor och sittgrupper nyttjas av förskolan under dagtid men även av boende under kvällstid vilket ger en levande och aktiv miljö. En genomtänkt belysning skapar en trygg gård under mörkare årstider.

Kontakt & Team

Elin Sandström

Elin Sandström

Hållbarhetsspecialist, Processledare, Gruppchef

+46 766 39 46 16

Marcus Lindberg

ansvarig arkitekt

Dela gärna!

Relaterade projekt

Alla projekt

Laddar...