Sundbybergs kyrka och kyrkopark

Sundbybergs kyrka och kyrkopark

Fasad- och parkbelysningen vid Sundbybergs kyrka visar på ljusets möjligheter att skapa mer hållbara miljöer under dygnets mörka timmar. Utöver att lyfta fram kyrkans arkitektur och kulturvärden och stärka tryggheten och tillgängligheten så bidrar den nya belysningen till att sänka energiförbrukningen och minska mängden ljusföroreningar.

Sundbybergs kyrka och kyrkopark uppfördes under en brytningstid inom belysning, då elektrisk belysning på allvar ersatte den levande elden som ljuskälla och våra städer började lysas upp allt mer. Med ny ljusteknik, ökade behov av att minska energianvändningen och fördjupad kunskap om utomhusbelysningens negativa påverkan på det nattaktiva djurlivet och upplevelsen av stjärnhimlen befinner vi oss nu i en ny brytningstid vad gäller utomhusbelysning.

White har gestaltat en ny fasad- och parkbelysning till Sundbybergs kyrka som förhåller sig till de nya förutsättningarna och som syftar till att skapa en mer hållbar ljusmiljö som balanserar mellan behoven av ljus och mörker.

Kund: Svenska kyrkan i Sundbyberg
Status: Färdigställt 2021
Storlek/Yta: 12 000 kvm
Foto: Erik Hagström
Utmärkelser: Svenska Ljuspriset 2021 i kategorin Exteriör

Genom att istället lyfta fram kyrkans varierade volym framhäver den nya fasadbelysningen kyrkans arkitektur och stärker dess roll som landmärke i staden.

Belysning som lyfter fram kyrkans kulturvärden

Den tidigare fasadbelysningen bestod av bredstrålande, högt monterade strålkastare som gav kyrkan ett platt och kulissartat uttryck under mörka timmar. Genom att istället lyfta fram kyrkans varierade volym, som karakteriseras av det vertikala tornet, de tre markerade gavelpartierna och långhusets fasader och brant vinklade tak, framhäver nya fasadbelysningen kyrkans arkitektur och stärker dess roll som landmärke i staden.

Den nya fasadbelysningen lyfter även fram utvalda detaljer att fästa blicken på, såsom tornets dekor i kakeltegel, korset på tornkrönet och korfönstrets glasmosaik. För att lyfta fram samspelet mellan kyrkan och kyrkoparken, vars naturkaraktär och kraftiga topografi är en viktig del av arkitekturen, har utvalda tallar och berghällar i parken lysts upp. För att belysa stråken runt kyrkan används parklyktor som tillverkats efter en äldre förlaga, ritad av Gustav de Frumerie, som är samtida med kyrkoparken och som har ett tydligt släktskap med kyrkoparkens ursprungliga utomhusbelysning från början av 1920-talet.

Vi är inne i en omställning där vi i högre utsträckning behöver beakta belysningens negativa påverkan på naturen och våga göra nya prioriteringar. För mig är den franska lagstiftningen mot ljusföroreningar, som bland annat omfattar ett förbud mot att ha fasadbelysning tänd nattetid, en viktig inspiration. Jag ser Sundbybergs kyrka som ett framåtblickande exempel som visar att det går att samtidigt öka tryggheten och minska mängden ljusföroreningar.
Clara Fraenkel, ansvarig ljusdesigner

Belysning som ökar tryggheten och tillgängligheten

Då alla asfalterade stråk har försetts med enhetlig, mjuk och avbländad belysning har parken blivit tryggare och mer tillgänglig för alla besökare under mörka timmar. Belysningen ger ett varmvitt ljus med en färgtemperatur på 2700 Kelvin som syftar till att skapa en stämningsfull och varm känsla i parken. Trapporna som leder upp till kyrkan har getts en särskilt god belysning från diskreta armaturer som integrerats i trappräckena. De belysta slänterna bidrar att ge en rumslig överblick också vid sidan av stråken, vilket är viktigt för trygghetsupplevelsen.

Slitna körytor har belagts med en ny asfaltstopp. För att förstärka entréerna och ge ett mer omhändertagande intryck har befintlig smågatsten återanvänts som friser med varierande bredd längs med de nya asfaltsytorna. Runt kyrkan avslutas asfaltskanten mot gräset med en fris av två rader smågatsten för att få en fin inramning av platsen.

Den befintliga branta gångvägen över höjden har fått en mer användarvänlig utformning med en trappväg och beläggning av stenmjöl.

Vi är väldigt glada över den nya park- och fasadbelysningen. Det känns extra härligt att inviga den under årets mörkaste period. Rent historiskt så har kyrkor ofta anlagts uppe på ett berg ovanför staden, precis som här i Sundbyberg. Här står kyrkan sedan 1911 och nu syns den som en fyr i mörkret, som en påminnelse om det som står i Johannesevangeliet ”ljuset lyser i mörkret, och mörkret har inte övervunnit det.
Micke Åsman, kyrkoherde Svenska kyrkan i Sundbyberg

Mängden ljusföroreningar minskar ytterligare genom att fasadbelysningen och trädbelysningen släcks kl. 01.00 på natten. Den mer dämpade ljusmiljön bidrar till att skapa en mer vilande nattkaraktär, både till kyrkan och till den omgivande staden.

Belysning som minskar den negativa miljöpåverkan

Genom att använda energieffektiva ljuskällor och styrning av ljuset har energianvändningen för utomhusbelysningen kunnat sänkas betydligt, trots att parkbelysningen har utökats och ljuskvaliteten förbättrats. Den totala energianvändningen för både fasad- och parkbelysningen uppskattas ha minskat med 70%, vilket motsvarar en minskning på drygt 6 MWh per år.

Den nya belysningen syftar även till att minska mängden ljusföroreningar i form av uppåtriktat ljus mot himlen som bidrar till det som kallas för himlaglim. Himlaglim har en negativ påverkan på såväl livsförutsättningarna för nattaktiva djur som för vår upplevelse av stjärnhimlen. Medan den tidigare fasadbelysningen riktade en stor mängd ljus upp i himlen, består den nya fasadbelysningen av flera, mindre armaturer som med anpassad ljusoptik minimerar spilljuset mot himlen.

Nattbild innan ny belysning där spilljuset mot himlen syns tydligt.

Nattbild efter ny belysning och där ljusföroreningarna minskat kraftigt.

Kontakt & Team

Clara Fraenkel

Clara Fraenkel

Ljusdesigner, Utvecklingsansvarig

+46 766 39 46 78

Malin Alenius

Viktor Sveding

Cecilia Jarlöv

Angelica Bierfeldt Liptak

Dela gärna!

Relaterade projekt

Alla projekt

Laddar...