Square One – Olusosun, Lagos

Square One – Olusosun, Lagos

Öppen idétävling med temat multifunktionell arena på Olusosun soptipp i Lagos, Nigeria. Genom att sätta människorna som bor där först och genom ett tydligt hållbarhetsperspektiv bestämde vi oss direkt. Vi ritar inte en arena. Vi börjar från ruta ett istället!

En arena för alla

Att rita en multiarena med plats för 40 000 är en komplex process. Förutom att arenan i sig bara är aktiv när det är evenemang och därmed sluten övriga tider på dygnet handlar det om stadsbyggnadsfrågor. Den bör därför alltid ses ur både ett större perspektiv och ur en lokal kontext. Hur kan den nya byggnaden ge tillbaka till stadsdelen – och vad får de som bor där ut av en ny arena?

Vi startade vår process med att höja blicken och ställa oss frågan om det verkligen är just en traditionell arena som behövs och bör byggas på området. Svaret på den frågan var nej och där tog projektet avstamp. Det resulterade i ett hedersomnämnande för vårt projekt Square One.

Internationell öppen idétävling
Arch out loud.

Vi ritar en multiarena för dem som bor där. Snare än för dem som kommer dit, endast när det är evenemang.

Trots att Nigerias ekonomi haft mycket stark utveckling de senaste decennierna lever många människor under extremt fattiga förhållanden. För många av dem är skräp och sopor en källa till inkomst och i vissa fall deras enda levebröd. Människor sorterar, skapar, och säljer vidare värdefulla saker som de hittar bland det material som dumpas på området. En plats som under decennium fungerat som en primitiv soptipp är hårt ansatt av föroreningar av olika slag.

Dessa två insikter gav oss vår riktning. I vårt arenaförslag har vi satt människans behov och miljön i centrum. Den ursprungliga sajten ges möjligheter att renas och förutsättningar för en mer hållbar behandling i framtiden.

Vårt tydliga hållbarhetsperspektiv har väglett oss i val av material, form och idéer. I förslaget har bland annat bambuskog planterats på området och är en del är en del i en större reningsprocess som tar hand om det kontaminerade lakvattnet som lämnats som spår efter tiden som soptipp. Renad jord är efterfrågad på marknaden och ger därför människorna en möjlig inkomstkälla. Efter att bambun har avverkats används virket för att bygga flexibla läktarmoduler på områdets nya mötesplats. Det kommer även finnas behov av sortering och bränning av vissa sopor, vilket leder till ett överskott av energi. Det kan tillsammans med jord från platsen användas till att bränna tegelstenar. Överskottsenergin kan även alstra el till platsen och området.

De egenproducerade tegelstenarna, tillsammans med bambun, utgör materialet till den kvadratiska mötesplatsen i mitten av området. Den distinkta kvadratiska formen i sig är den enklast möjliga vilket gör den enkel att underhålla och förvalta samt enkel att expandera i takt med att sopberget minskar. På ett mer symboliskt plan ger den enkla formen en tydlig utgångspunkt för människor att enas och samlas kring och känna engagemang i att skapa en ny hållbar närmiljö – Let´s start from square one.

Vi har föreslagit en varsam process med hänsyn till och delaktighet från människorna som idag bor på och i området kring soptippen. Vi ser dem som entreprenörer med stora möjligheter att fortsätta vara en del av platsen och området. Entreprenörer som kan förvalta och utveckla Olusosun på ett hållbart sätt. Lång tid framöver.

Kontakt & Team

Egil Blom

Egil Blom

Arkitekt, Kvalitetsledare

+46 721 58 31 49

Erik Nygren

Maria Glädt

Edvin Asteberg

Lisa Wistrand

Dela gärna!

Relaterade projekt

Alla projekt

Laddar...