Solrosgården i Kumla

Solrosgården i Kumla

Seniorboende i centrala Kumla med fokus på gemenskap. I en stad med låg centrumbebyggelse har vi skapat en byggnad med ett torn på sex våningar som blivit ett uppskattat landmärke i stadsbilden. Husets framsida öppnar upp och bjuder in medan innergården är mer privat för de boende i de totalt 53 lägenheterna.

Gott samarbete med kund ger nöjda boende

Solrosgården är ett långt pågående projekt över många år där vi först tog fram detaljplanunderlag där stor vikt lades på att ge möjligheter för att skapa ett hållbart kvarter med hög stadsmässighet. Redan 2018 påbörjades Solrosgården med förslagsskiss och vi genomförde dialog med SHG och hade workshop kring utformning av byggnaden.

Huset utformades med slutna hörn för att området skulle klara de höga bullernivåerna från industri och järnväg precis intill. Stor vikt lades på målpunkter, bottenvåningens karaktär, lugn skyddande innergård som möter den mer offentliga pocketparken som i sin tur sammanlänkar närliggande målpunkter för att förhöja social samvaro och blir en entré till hela kvarteret. I bottenvåningen placerades seniorboendets bibliotek och aktivitetsrum vars rörelse, aktiviteter och innehåll speglas ut mot gatan för att skapa mer liv i gaturummet.

Kund: SHG
Plats: Kumla
Projektperiod: 2018-2020
Status: Färdigställt 2021
Storylek/yta: 5232 kvm BTA, 4590 kvm BOA
Foto: Jansin & Hammarling

Konstverket på fasaden satt under en portik på ett av husen som revs på platsen. Det är lite av ett landmärke i Kumla och jättekul att vi kunde återbruka det i projektet.
Claes Eklund

Ensamhet bland äldre är en allt större samhällsutmaning, fokus för val som gjordes i detta projekt var därför gemenskap. Gemenskap mellan de boende och mellan boendet och staden. Valet av inglasade loftgångar gjordes för att slippa mörka passager och skapa mer öppna och ljusa lägenheter.

Genom loftgångarna fick vi också ut mer bostadsarea och ytorna används även som en gemenskapsytor för de boende på de olika planen. På de utgående balkongerna kopplade till loftgången lade vi klinker som bildar ett trasmattemönster. Ett sätt att trolla bort den hårda känslan och lätta upp och skapa mer hemkänsla.

Formen på huset har skapat en fin innegård och gemenskap. Innergården är avsedd för boende och besökare. I vår utformning ville vi hitta de små privata rummen väl skyddade där trygghet och lugn var ledorden. Dessa små privata sittplatser är på ett naturligt sätt kopplade till den större gemensamma sittplatsen. Allt för att främja naturliga möten med grannar och skapa goda relationer. Den större mötesplatsen utformades med god komfort, rymlighet och tillgänglighet. Detta bäddades väl in i mer ordande gröna busk- och perennplanteringar. Vi ville skapa en trygg avskild miljö men som också gav utblickar och samhörighet med det grönstråk som tar vid i fastighetsgränsen.

Genom de utkragade balkongerna kan gemenskapen delas i flera plan. I bottenplan in mot gården finns husets gemensamma matsal och loungedel som öppnar upp sig mot innergården och binder samman inne och ute.

Det roliga i projektet var att få återvända och föreläsa om växterna för de boende och berätta om tanken bakom växtval och skötsel. De var så engagerade och ville lära sig och utveckla gården med egna växter. Det ger glädje.
Gry Arvidsson

Innergården leder vidare ut i den mer offentliga pocketparken. Står man i pocketparken möter man på andra sidan gatan den lilla livsmedelsbutiken som under sommarmånaderna har sin fruktförsäljning ute på den lilla torgytan tvärsöver. Detta är en stark mötesplats för närliggande kvarter och vi ville förstärka den målpunkten genom att knyta an pocketparken till denna plats. Utmaningen här låg i att skapa en utformning som bjuder in fler målgrupper för att skapa en samhörighet i Pocketparken. Innehållet i pocketparken inrymmer aktiviteter som boule, soltrapp, sittplatser, blomsteräng. Dels för att ’’leda’’ ut boende i pocketparken genom aktiviteter som sedan i sin tur möter de människor som har livsmedelsbutiken som målpunkt. Enkel genomtänkt utformning som ger många fina sociala värden.

I planteringarna har vi arbetat med en rad olika växter och på vissa delar finns vertikal grönska Detta gynnar den biologiska mångfalden genom att ge livsutrymme för ett brett spektrum av organismer, inklusive pollinatörer som bin och fjärilar.

Dagvattenhanteringssystemet, som använder öppna lösningar och LOD-dammar med växtlighet, har flera fördelar. Det hjälper till att filtrera och rena vatten, samtidigt som det skapar en attraktiv design och ekologiskt värde. Genom att fördröja vattenflödet antingen i LOD-dammarna eller i underjordiska magasin minskas risken för översvämningar och bidrar till att bevara vattenresurserna.

Valet av material på gården har också granskats noggrant med hållbarhetsperspektiv i åtanke. Det innebär att gångvägsmaterial och utrustning som bänkar och bord väljs med hänsyn till tillverkning, transport och slutproduktens miljöpåverkan. Dessutom har lutningar och sluttningar prioriterats för att minska behovet av betongelement som stödmurar. Detta har både ekonomiska och ekologiska fördelar genom att minska materialanvändning och bevara naturliga terrängdragningar.

Gröna ytor med bred mångfald i växtlighet bidrar till de ekologiska och sociala värdena vi eftersträvar.

Kontakt & Team

Claes Eklund

Claes Eklund

Byggnadsingenjör, Projekteringsledare

+46 703 66 22 13

Dela gärna!

Relaterade projekt

Alla projekt

Laddar...