Södra Skanstull

Södra Skanstull

Visionen för Södra Skanstull är att skapa en blandad stadsdel som bygger på befintliga kvalitéer i form av grönska, kulturliv och bebyggelse. För att klara framtida utmaningar behövs en tätare stad, där olika stadsdelar kopplas samman och gränserna mellan innerstad och ytterstad minskar.

En sammanhållen stad

Stockholms stad planerar för 160 000 nya bostäder fram till 2030. För att klara det målet behövs en tätare stad med bättre koppling mellan olika stadsdelar, där innerstad och ytterstad växer samman. Södra Skanstull är ett område med unika kvaliteter men här finns även stora outnyttjade ytor. Området är en strategisk plats att utveckla för att förverkliga stadens vision om en sammanhållen stad.

Kund: Stockholms stad
Plats: Stockholm
Status: Byggstart 2019
Utmärkelser: Planpriset 2017, 2017 WAFX Prize i kategorin Ageing and health
Bild: Tegmark, White Arkitekter

I Södra Skanstull förverkligas stadens vision om en sammanhållen stad.

Planprogrammet för Södra Skanstull

Planprogrammet för Södra Skanstull har tagits fram tillsammans med Stockholms stad. Visionen är att skapa en levande och blandad stadsdel som växer utanför broarna och tar sin utgångspunkt i områdets befintliga värden i form av grönska, kulturliv och stadsbebyggelse. Projektet vann Sveriges Arkitekters Planpris, 2017.

Den omsorg om människorna på platsen som ligger till grund för planprogrammet för Södra Skanstull ger det en stark lokal förankring. Det blir trovärdigt att dess stadsbyggnadsstrategi leder till en dynamisk och levande stadsmiljö av stort värde för att på sikt utvidga Stockholms innerstad mot söderort.
Planprisets jury, 2017

Skanstull är en komplex stadsdel med stora kontraster. Här bidrar Årstavikens promenadstråk, musikklubben under bron och ett aktivt föreningsliv med odlings-, båt- och idrottsverksamheter till en stor mångfald och puls. Områdets övre nivå präglas av ett intensivt stadsliv med handel och bostäder som är i konflikt med trafiken. Stora höjdskillnader, en före detta spårmiljö och det brokiga brolandskapet utgör barriärer som karaktäriserar området idag och bildar dess utmaningar.

En tätare och säkrare stad

Den nya stadsdelen planeras med 65 000 kvadratmeter för kultur, sport och kontor, 22 000 kvadratmeter för handel och 750 nya bostäder. Genom att aktivera de outnyttjade ytorna i trafiklandskapet kan vi bygga en tätare stad som är promenadvänlig och säker för cyklister, och som uppmuntrar till resor med kollektivtrafik snarare än egen bil. Förslaget bygger på att placera nya byggnader längs broarna, möjliggöra för fler promenad- och cykelvägar mellan stadsdelarna samt värna och tillföra liv och rörelse i områdets offentliga rum och grönytor.

En stad som låter många olika grupper av människor komma till uttryck, skapar förutsättningar för fler att inte bara acceptera nödvändiga förändringar, utan omfamna dem och ta del i att driva dem som en del av sin vardag.
Krister Lindstedt, ansvarig arkitekt

En ny boulevard tar form

Det mest signifikanta tillägget i förslaget är en diagonal boulevard för fotgängare och cyklister som planeras vid det gamla järnvägsspåret, som löper i öst-västligt riktning genom den lägre delen av Skanstull. Via boulevarden kan man röra sig mellan områdets nivåer utan att passera den intensiva trafiken vid Ringvägen. Här skapas kvarter med stora möjligheter för småskalig handel, caféliv med uteserveringar och många mötesplatser. Upplevelsen skiljer sig stort från den mer trafikstörda miljön på den övre nivån vid Ringvägen.

Visionen för Söderstaden och Södra Skanstull är att skapa en tätare och mer mångfunktionell stadsmiljö som länkar samman omkringliggande stadsdelar.

Idrott, kultur och nöjen

Det befintliga hotell- och Åhlénskvarteret byggs till med 5-7 våningars bebyggelse likt de omgivande kvarteren på Södermalm. Söder om kvarteret byggs nya sport- och idrottsanläggningar som kan komplettera Eriksdalsbadet och ersätta de badmintonhallar som finns på platsen idag. Planprogrammet förverkligar Södra Skanstull som idrotts- och rekreationscentrum och bygger ihop området med evenemangsområdet runt Globen och Tele2 Arena genom nya bostäder. Planen värnar det kultur- och nöjesliv som redan finns på platsen och öppnar för vidareutveckling av det.

Kontakt & Team

Krister Lindstedt

Krister Lindstedt

Arkitekt

+46 768 00 26 99

Jens Rasmus Andersson

Anna Ågren

Dela gärna!

Relaterade projekt

Alla projekt

Laddar...