Råängen, Lund

Råängen, Lund

Råängen utmanar normen för hur vi vanligtvis fastighetsutvecklar och bygger i Sverige. På uppdrag av Domkyrkan i Lund projektleder White det ambitiösa och nydanande stadsutvecklingsprojektet. Med en stark värdegrund baserad på domkyrkans historiska och samtida roll i Lunds stadsutveckling, parat med en utforskande arbetsprocess, är förhoppningen att Råängen ska bidra till ny kunskap om hur vi utformar framtidens livsmiljöer.

Värdebaserad stadsutveckling

Värdebaserad stadsutveckling är en metod som White har utvecklat under de senaste femton åren. Metoden innebär att projektets vision inte enbart är en fysisk målbild utan också ett förhållningssätt som genomsyrar och vägleder varje steg av projektet, från start. Tack vare detta arbetssätt har White skapat ett visionsdokument som sammanfattar den värdegrund Domkyrkan i Lund vill att stadsdelen Råängen ska formas efter.

Värdegrundens tre nyckelbegrepp är Landskapet, Grannskapet och Värdskapet. Fokus ligger på att värna människans olika behov och främja gemenskap, utbyten och hållbarhet. Långsiktigt tänkande och lyhördhet gentemot platsens egenskaper, historia och dess förutsättningar präglar visionen.

Kund: Domkyrkan i Lund
Plats: Brunnshög, Lund
Projekt start/slut: 2015-
Status: Byggstart 2020
Area: 12 hektar. 1500 bostäder, skolor och verksamhetslokaler.
Foto: Petra Bindel, Peter Westrup, Henrik Rosenqvist

Precis som att Jätten Finn, i berättelsen, aldrig la sista stenen av Domkyrkan ska Råängen inte planeras för att bli färdig. Stadsdelen ska växa och förändras över tid. Det viktigaste för domkyrkan är vad den lämnar efter sig till framtida generationer.
Med Råängen vill vi lyfta värden och processer inom stadsutveckling som riktar fokus på människan som ska bo och leva i husen och i området vi planerar att bygga.
Mats Persson, domkyrkokamrerare

Konst som skapar dialog

Att ge allmänheten möjlighet att aktivt delta i utvecklingen av projektet är en viktig del av arbetet. Genom Råängens konst- och arkitekturprogram ­– framtaget av den brittiska curatorn Jes Fernie ­– bjuds Lundabor, forskare, konstnärer, arkitekter och representanter från byggsektorn in, i syfte att utforska framtidens livsmiljö och vilken roll en aktör som domkyrkan kan ta i stadsplaneringen.

Tanken är att programmet ska hålla domkyrkans värdegrund levande genom att bjuda in fler röster och perspektiv till stadsutvecklingsprojektet. På så vis skapas ett ökat engagemang och utmanar och berikar de planer som tas fram för Råängens utveckling.

Två temporära installationer av den brittiska konstnären Nathan Coley inledde projektet 2017. Målet med dessa var att väcka frågor om domkyrkans roll och dess värden i samhället, idag och historiskt.

Konstinstallationerna är en viktig del av processen och driver planarbetet framåt. De väcker reaktioner både inom projektet och hos allmänheten och initierar samtal om de utmaningar och möjligheter som uppstår när en stad förändras.
Åsa Bjerndell, ansvarig arkitekt

Att stadsdelen lever från första spadtaget och organiskt växer och utvecklas är ett mål med Råängen. Varje nytt projekt i stadsdelen drar på så vis lärdom och inspireras av de föregående. Under 2020 byggs den första permanenta byggnationen på Råängen. Projektet heter Hage och är en murinhägnad publik trädgård, ritad av de norska arkitekterna Brendeland & Kristoffersen. Runt trädgården kommer stadsdelen på sikt att resa sig.

Den utforskande arbetsprocessen manifesteras även genom de årsböcker som Domkyrkan producerar. Med skrifterna skapas ett överblickbart dokument över projektets utveckling och en möjlighet för utomstående att få en inblick i processen och bli inspirerade till att ta sig an fastighets- och stadsutveckling utifrån andra värderingar och mål än de traditionella. I årsböckerna intervjuas även nyckelpersoner inom Råängen för att ta vara på deras reflektioner och funderingar och för att dokumentera och upprätthålla frågeställningar, utmaningar och uppsatta mål under processens gång.

Den traditionella planprocessen är linjär i sin karaktär. Så ser det inte ut inom ramen för Råängen. Här byggs det samtidigt som vi arbetar med den översiktliga planeringen. Det är spännande att få växla mellan de två skalorna. Omvärlden får en ärlig chans att reagera och vi får möjlighet att ta med oss deras tankar i vårt fortsatta arbete.
Åsa Bjerndell

Vill värna hela skapelsen

Att ta tillvara den värdefulla åkermarken, och verka för ett ansvarsfullt liv i relationen mellan människa, djur och natur är viktigt för Domkyrkan. Att flytta matjord till andra delar av Domkyrkans marker, och etablera ekosystemtjänster som ökar den ekologiska mångfalden är strategier som har utvecklats under projektets gång.

Att Råängen både som projekt och plats ska bidra till att skapa ett utbud i gränslandet mellan vetenskap, kultur och andlighet är ett annat uttalat mål. Det ska finnas utrymme för andlighet, reflektion och samtal, vilket tar sig uttryck i offentliga mötesplatser och parkmiljöer.

Mellanrummen är kärnan i projektet. Fokus ligger i första hand på hur de publika rummen placeras och gestaltas, sedan hur bebyggelsen och dess arkitektur ska förhålla sig till dem.
Åsa Bjerndell

Kontakt & Team

Åsa Bjerndell

Åsa Bjerndell

Arkitekt, Kontorsledning

+46 766 39 46 41

Dela gärna!

Relaterade projekt

Alla projekt

Laddar...