Nya Karlsängskolan i Nora

Nya Karlsängskolan i Nora

Karlsängskolan är Noras enda högstadieskola och ligger centralt i den välbevarade trästaden. På uppdrag av Nora kommun har vi genomfört en förstudie i två faser. En strukturplan för en vidare definition av Karlsängsområdet och förutsättningar för en framtida högstadieskola inom området och programhandling för skola, fritidsgård och skolgård.

En klimatsmart byggnad redo för framtiden

Nora är en välbevarad trästad där trähusens fasader och de trivsamma gårdarna finns bevarade. Stadskärnan i Nora är ett riksintresse och gatorna är utlagda i det klassiska rutnätet och många hus och gårdar ser likadana ut som de gjorde på 1700- och 1800-talet.

Staden är präglad av bergshanteringen och har stadsprivilegier sedan 1643. Kontexten i trästaden gör att projektet har unika förutsättningar att för att anpassas till sitt sammanhang.

Kund: Nora Kommun
Plats: Nora
Storlek/yta: ca 7500 kvm
Projekt start/slut: start 2022 slut 2023
Status: Programhandling

Projektet är en viktig del i Noras vision om att vara regionens mest attraktiva boendekommun. Invånarna i Nora ska vara stolta över det nya Karlsängsområdet.

Ett levande område för framtiden

Projektets vision har varit att Karlsängsområdet ska leda till förhöjd livskvalitet för Noras invånare. Och två strategier som följts för att sträva mot visionen har varit att skapa ett levande område som länkas ihop med staden samt att skapa en klimatsmart byggnad som är redo för framtiden.

Byggnadens gestaltning tar sin utgångspunkt i sin funktion som Noras nya högstadieskola och fritidsgård. Verksamhetens behov har studerats, inre och yttre flöden, orienterbarhet, samband och kopplingar mellan funktioner är grunden i planeringen samt verksamhetens syn på pedagogiken. Klassrummen har getts en form med en mindre alkov som erbjuder en lugn del samt att rumsligheten följer yttertaket vilket ger en stark rumslighet som tror kommer påverka eleverna positivt.

Byggnaden ska uppfylla miljöbyggnad Silver.  För att möjliggöra låg klimatpåverkan är byggnadsformen kompakt och har ett bra förhållande mellan omslutningsarea i förhållande till tempererad area. Formfaktorn för byggnaden är 1,6, vilket ger låg transmissionsförluster per tempererad area. I programskede har taken optimerats för lokal energiproduktion från solceller. Den nya skolan föreslås byggas med trästomme och gestaltas med en träfasad. Material med låg klimatpåverkan tex trä har valts i första hand och modellen utgår från trästomme för att klara måtten för dessa.

Faktaruta

Förstudien har omfattat två faser. Fas 1: Struktruplan och Fas 2: Programhandling.

Uppdraget med strukturplanen behandlade en vidare definition av Karlsängsområdet och förutsättningar för en framtida högstadieskola inom området.

Programhandlingen hanterar inte hela Karlsängsområdet utan enbart funktioner och ytor för skola, fritidsgård och skolgård.

Förstudien som helhet syftar till att skapa underlag för beslut om hur högstadieskolan Karlsängskolan ska utvecklas framåt samt att ligga till grund för fortsatt planering och projektering av Karlsängsskolan och detaljplanearbete.

Karlsängskolan är en F-9 skola som är dimensionerad för 500 elever.

Kontakt & Team

Therese Eriksson

Therese Eriksson

Arkitekt, Processledare, Ställföreträdande kontorschef

+46 766 39 46 17

Oskar Widlund

Silke Modes

Charlie Olsson

Anna Jönsson

Jonna Göthlin

Susanna von Eyben

Lilly Duong

Elin Sandström

Gustav Fornwall

Gry Arvidsson

Dela gärna!

Relaterade projekt

Alla projekt

Laddar...