Ljuskonst i tunnlar

Ljuskonst i tunnlar

En vacker, öppen och trygg stad gör oss stolta och bidrar till möten mellan människor. Ljus och konst tillsammans har en betydelsefull roll i utvecklingen av den hållbara staden genom att bidra till stadens attraktivitet, människors upplevelse av trygghet, samhörighet och delaktighet.

Ljus skapar trygghet

Belysningens roll är att säkerställa en hållbar nattvacker och trygg stad. Vi vet av erfarenhet att ljus skapar trygghet, men att ljus även stärker platsers identitet och har en potential att inkludera människa och plats.

Med den utgångspunkten och på uppdrag av Trygg, vacker stad, en samverkansorganisation bestående av park- och naturförvaltningen, trafikkontoret och stadsbyggnadskontoret, startades ett pilotprojekt 2014 – Ljuskonst i tunnlar. Ljuskonst-projekten genomförs i nära samarbete med kulturförvaltningens enhet Göteborg Konst.

Sedan starten har sex tunnlar rustats upp och fått ett helt nytt utseende. En tryggare och vackrare gemensam miljö och resultatet av en process där vi arbetat med ljus och konst tillsammans med ett tydligt fokus på delaktighet. De som använder tunnlarna ska verkligen känna att de är deras.

Kund: Göteborgs Stad
Plats: Göteborg
Status: Färdigställt 2018
Foto: Samuel Huber, Peter Svensson, Szymon Roziewicz, White

Ljus har en betydelsefull roll i den hållbara staden under dygnets och årets alla timmar.

Öka trygghet och trivsel

Resultatet blev konceptet Ljuskonst i tunnlar, som visar tillvägagångssätt och framtida utmaningar med att arbeta med ljus och konst i tunnlar för att öka trygghet och trivsel. Tunnlar är särskilt intressanta genom sin utformning; övergången mellan inne och ute, öppet och slutet, ljus och mörker. De ska fylla funktionen som en säker transportsträcka, men upplevs ofta som en icke-plats som man helst undviker.

Ljuskonstarbetet utgår från medborgarnas upplevelser och delaktighet i utformningen av närmiljön och bidrar till att det offentliga rummet blir mer inbjudande att vistas i för alla.

Ljus är även en demokratifråga. Forskning visar att särskilt kvinnor går långa omvägar på grund av att de känner sig otrygga på vissa platser. Vilket begränsar kvinnors tillgänglighet till våra offentliga miljöer. De sex olika tunnlarna hade alla olika förutsättningar men gemensamt för alla är utgångspunkten att göra göra tunneln till den plats man väljer, till skillnad från den otrygga vägbanan ovanför.

”More Eyes”, Tynnered

När Göteborgarna röstade fram stadens otryggaste tunnel kom Briljantgatans hållplats i Tynnered på första plats. Sliten med mörker, oklara siktlinjer och in- och utgångar skapade både rädsla och otrygghet. Stor vikt lades vid dialogmöten och workshops med målgrupperna för att verkligen hitta rätt.

Flera faktorer bidrar till att tunneln nu är en tryggare plats. Briljanttemat återkommer, dels som ljusobjekt och som tre reflekterande thermoplastbriljanter på asfalten utanför och i mitten av tunneln. Deras funktion, tillsammans med målad kantsten och släpljus, är att få tunnlarna att uppfattas som kortare och mer överskådliga. Väggarna har även fått ädelstensliknande LED-kristaller med ett pulserande ljus som bidrar till en nästan interaktiv känsla. Tillsammans med konstnären Peter Ojstersek har vi skapat både ljud- och ljuskonst.

Både barn och vuxna som går genom tunneln stannar upp och känner på stenarna. Och när människor stannar upp blir tunneln mer befolkad, vilket gör att ännu fler vill använda den.
Kajsa Sperling, ansvarig ljusdesigner

”Pieces of time/ Pieces of sky”, Rannebergen

Ljuskonstverket i gångtunneln mellan Vättleskolan och Rannebergsskolan, i stadsdelen Angered i nordöstra Göteborg har skapats tillsam­mans med konstnären Marie Dahl­strand. Verket är föränderligt över dygnet ef­tersom delar av verket projiceras och bara är synligt under dygnets mörka timmar och gör tunneln och gångstråket till en ljusare och tryggare plats. Den konstnärliga gestaltningen består av handgjorda konstverk i keramik som kvällstid kompletteras med ljus som en integrerad del av kompositionen. Lju­set ger överblick utanför tunneln vilket ökar tryggheten. Belysta platser för möten och vila har skapats i anslut­ning till stråket och tunneln.

”Tidstunneln”, Tynnered och Frölunda

Den 75 meter långa tunneln som går under Västerleden och binder samman stadsdelarna Askim-Frölunda-Högsbo och Västra Göteborg inspirerade till namnet Tidstunneln. White har tagit fram gestaltningen för tunneln i samarbete med konstnären Patrik Bengtsson. Utsmyckningen består av sju teckningar som förstorats och laserskurits. I varje bild är en detalj upplyst av en ljuslåda och tillsammans skapar bilderna en berättelse.

Ljus och konst tillsammans skapar möjligheten att mötas eftersom det verkligen talar till våra sinnen.
Mikaela Åström Forsgren, ansvarig ljusdesigner

Forest Sounds, Angered

På förslag från Unga stadsutvecklare i Angered valdes gångtunneln vid Fjäderharvsgatan ut. Konstnären Pia Männikkö anlitades för gestaltningen, som inspirerades till att låta de natursköna omgivningarna i Angered bli en del av ljuskonstverket ”Forest Sounds”. Verket består av siluetter föreställande både ljudvågor och skog med reflekterande vatten.

Ljuset förändras mellan varma och kalla nyanser och ger skuggverkan i tak och på markplattor. Högtalare har monterats bakom plåtarna för att förstärka känslan av naturens närvaro, och består av en timmes ljud av ett år i skogen. Ljudet börjar på våren när allt är livligt och avslutas med prasslet av höstlöv.

Ljus i staden

Ljus har en betydelsefull roll i den hållbara staden under dygnets och årets alla timmar: 

  • Stadens belysning är en del av kommunens påverkan på klimatet och miljön och är ett viktigt verktyg för att skapa livsmiljöer som är trygga, säkra, jämställda och tillgängliga för alla stadens invånare.
  • Belysningen utvecklar stadens värden och bidrar till attraktiva och karaktärsfulla miljöer som skapar tillväxt och förstärker platsens identitet och utveckling.
  • Ljus stärker demokratiskt inflytandet, stödjer mångfald och bidrar till interkulturell dialog.

Kontakt & Team

Kajsa Sperling

Kajsa Sperling

Ljusdesigner

+46 703 13 86 87

Christina Vildinge

Dela gärna!

Relaterade projekt

Alla projekt

Laddar...