KTH Huvudbyggnad Inredningsarkitektur

KTH Huvudbyggnad Inredningsarkitektur

Huvudbyggnaden är en av KTH Campus symbolbyggnader. Det är en tidskapsel med över hundra år gamla årsringar. Med lyhördhet för byggnadens kulturhistoriska kvaliteter har vi genom en gedigen brukardialog skapat en attraktiv och välkomnande lärmiljö i en historisk kontext, men med nutida funktion och uttryck.

Sedan KTH:s huvudbyggnad invigdes för över hundra år sedan har den haft kvar sin kärnverksamhet och funktion som undervisnings- och studielokaler. Dessa lokaler har nu genomgått en genomgripande, men varsam, renovering för att möta verksamhetens förändrade behov.

Rummens funktion, teknik, akustik och belysning har förbättrats och anpassats till nya sätt att undervisa. Ett komplext arbete som krävt nära samarbete med verksamheten och övriga discipliner, men som också bidragit till att förstärka byggnadens värde, både för KTH och dess användare.

Kund: KTH, Kungliga Tekniska Högskolan
Plats: Stockholm
Status: Färdigställt 2023
Yta/Area: 37 535 kvm (5100 kvm utbildningsytor)
Priser/utmärkelser: Guldstolen 2023
Foto: Anders Bobert

En attraktiv och välkomnande lärmiljö i en historisk kontext, men med nutida funktion och uttryck.

Arbetet inleddes med en omfattande brukaranalys och -dialog, där användarnas behov och vision för byggnaden likväl som verksamheten kartlades. Detta arbete lade grunden till den gestaltningsmanual vi tog fram med en gemensam strategi och vision för projektet. Målbilden har varit att tillföra en ny nutida årsring i tydlig samklang med byggnaden.

Omfattande omsorg har lagts vid val av material och tekniska lösningar. I projektet har rummens ursprungliga karaktär bibehållits och förstärkts genom en lågmäld färgsättning som går tillbaka till den vitrappade putsen, samtidigt som de färgstarka kulörerna från 90-talet har tillvaratagits. Vi har arbetat med ett fåtal material med samma dignitet som de i det ursprungliga huset och inredningen förmedlar idé, kvalitet, hållbarhet och långsiktighet.

I projektet har vi lagt stort fokus på funktionalitet, flexibilitet och smarta lösningar som är lätta att använda. Tidigare hade byggnaden många biytor som inte utnyttjades optimalt eller alls. För att understödja ett effektivt och hållbart lokalutnyttjande har vi genom en flexibel och välplanerad möblering skapat en större kapacitet i rummen och fler studieplatser i de allmänna studieytorna. Samtidigt har ljusgårdarna har anpassats för fler funktioner och kan nu användas dels som studiemiljö, dels som eventyta för mingel, föredrag och festligheter.

De allmänna studiemiljöerna är mycket viktiga för att studenternas ska kunna mötas, studera och umgås. Här har ytskikten rustats upp och akustiken förbättras. Stora delar av inredningen är specialritad i ek och inspiration till färgsättning av stolar och detaljer har hämtats från bevarade vägg- och takmålningar av Hilding Linnqvist.

Långsiktig hållbarhet har varit en ledstjärna genom hela projektet. Varje beslut återspeglar ett engagemang för bestående kvalitet och lång livslängd. Stora delar av den tidigare inredningen har återbrukats i andra delar av KTH och i val av nya material har den ekologiska hållbarheten varit styrande. Slitaget i de publika ytorna och undervisningssalarna är hårt, varpå det har varit en självklarhet att rita möbler som tål mycket och som går att slipa och laga. I val av ytskikt och färger, möbler och produkter har valen noggrant tänkts igenom för att vara tidlösa och hållbara över tid och således också ekonomiskt hållbara.

KTH:s huvudbyggnad är ritad av Erik Lallerstedt och är klassad som byggnadsminne. Sedan uppförandet har den genomgått flera ombyggnationer. Den senaste genomfördes 1996 med Ahrbom & Partner som arkitekt och belönades med ROT-priset.

Kontakt & Team

Malin Lindell

Malin Lindell

Inredningsarkitekt, Gruppchef

+46 721 58 30 50

Malin Lindell

Ansvarig inredningsarkitekt

Magnus Lindgren

Ansvarig inredningsarkitekt

Olle Gustafsson

Handläggande inredningsarkitekt

Thomas Landfeldt

Handläggande inredningsarkitekt

Martina Eliasson

Inredningsarkitekt

Saina Barazande

Inredningsarkitekt

Elin Rooth

Inredningsarkitekt

Katarina Eurenius

Inredningsarkitekt

Isabel Villar

Ljusdesigner

Marika Strömberg

Projektledare på KTH

Dela gärna!

Relaterade projekt

Alla projekt

Laddar...