Kavaljersparken i Norrköping

Kavaljersparken i Norrköping

En övergiven och igenvuxen grönyta med gamla dammar i den växande stadsdelen Kneipen i Norrköping har förvandlats till en attraktiv och tillgänglig lokalpark för de boende i området. Nya möjligheter till lek, vila och möten vid vatten har gett Norrköpingsborna en unik park.

När historien inspirerar

Platsen var en gång i tiden en del av Norrköpings Folkpark med djur som visades för allmänheten, fågeldammar och en fruktträdgård. Med tiden glömdes platsen bort, man stängslade in fågeldammarna och parken växte igen.

White fick förfrågan att ta fram ett gestaltningsförslag som återigen öppnar upp parken för de boende i området och för den angränsande förskolan. Parkens naturliga förutsättningar i form av vatten, berg i dagen, fruktträd och fina stora träd har tagits tillvara och inspirerat till en gestaltning med naturliga material såsom trä och sten.

Kund: Norrköpings kommun
Plats: Norrköping
Status: Färdigställt 2022
Foto: Anders Ristenstrand

Platsens historia har även gett upphov till lekredskap som karusellen och lekhusen, som påminner om ankhusen som en gång fanns här.

Centralt i parken ligger de två dammarna som med sina olika karaktärer och vattennivåer gett förutsättning för utformningen av parken. Parkens lilla damm har gestaltats till en lekmiljö, för de mindre barnen, med flacka slänter, spänger, sand lek och hoppstenar i vassen. I tät dialog med beställaren har vi lyckats skapa en lekmiljö som både är tillgänglig, trygg och säker, samtidigt som den möjliggör närkontakt med vatten. Kavaljersparken är en unik park med lek vid vatten som både är utmanande och pedagogisk.

Parkens stora damm har i största mån lämnats orörd med sin vackra naturliga karaktär och synliga bergskanter. Här finns platser för rekreation i olika former, däribland en dansbanebrygga som flirtar med platsens historia och fungerar som mötesplats för ungdomar. Här finns också en pedagogisk samlingsplats vid en anlagd sandbädd med skyltar som berättar om insekterna och deras liv.

Genom parken löper ett tillgängligt huvudstråk som kopplar till gång- och cykelstråk i området. Stråket tillgängliggör parkens olika delar: dammiljöerna, leken på spänger, hinderbanor, lekhusen, fruktlunden och platser för vila som hängmattorna i fruktlunden och solstolarna på berghällen.

Parkens gestaltning förhåller sig till en naturvärdesinventering som utförts. Höga biologiska värden har bevarats och parken har kompletterats med nytt växtmaterial och pedagogiska inslag som höjer den biologiska mångfalden och kunskapen om den genom sandbäddar, fjärilsängar, fågelholkar och högstubbar I samarbete med ljusdesigner har vi tagit fram ett belysningsförslag för parken som gör den intressant även kvällstid och som skapar en trygg, funktionell och säker plats.

WSP var ljusdesigner och elprojektör och Calluna var ekolog i projektet.

Kontakt & Team

Caroline Lindqvist

Dela gärna!

Relaterade projekt

Alla projekt

Laddar...