Kastellgården

Kastellgården

Intill Väsjön i Sollentuna ligger Kastellgården, en naturskön och tidigare stängd tomt som nu öppnas upp för alla i ett nytt blågrönt stråk. Här skapas en variation av nya bostäder med lägenheter, radhus och villor – varsamt inplacerade i naturen. Projektet vill vara en förebild för hur vi bygger och bor i framtiden.

Ett område för alla

Den natursköna tomten Kastellgården strax norr om Sollentuna centrum har sedan 1920-talet varit avskild och inhägnad. Centralt i området står den vackra palladiumvillan Kastellet, som från början användes som flickpensionat. Sedan 1940-talet är området ägt av familjen Grosse. Nu ingår tomten i ett omfattande utvecklingsprojekt av området kring Väsjön och i samband med nybyggnation av bostäder öppnas platsen upp för alla. Ytan kring tomtens vattenkant, mellan bebyggelse och vatten, är planerad att ingå i ett viktigt blågrönt stråk som binder samman omkringliggande grönska.

Med vårt förslag vill vi vidga området till att inkludera hela Kastellgårdens tomtmark som en del av det blågröna stråket och tillgängliggöra området för både människor, djur och natur.

Kund: Familjen Grosse
Plats: Väsjön, Sollentuna
Status: Beviljat bygglov
Area: 11 000 kvm
Bild: White View

Idén har varit att hitta rätt balans där natur och boende samspelar.

Följa naturens topologi

I Kastellgården skapas 84 nya bostäder med varierande bostadsformer; 48 lägenheter, 31 radhus och 6 villor. De nya bostäderna placeras försiktigt in i naturen, följer dess topologi och eftersträvar minimerad sprängning. Därför står majoriteten av husen på pelare utan grundläggning. Husen byggs enbart i sunda material genom alla led och har passivhusstandard. Projektet har skett i samarbete med forskare inom klimat- och ventilationslösningar, vilket har resulterat i analoga, hållbara och naturliga lösningar som inte förlitar sig på energikrävande och dyr teknik.

Innan skissarbetet påbörjades gjordes en omfattande ekosystemtjänstanalys för att synliggöra områdets förutsättningar och för att ta fram en utvecklingsplan av områdets ekologiska värden. Visionen är att nå ett positivt nettoresultat för naturvärden, även efter byggnation. En trädinventering har gjorts som utgår från att bevara så många träd som möjligt. Utgångspunkten har varit anpassning till platsens stora naturvärden, vilket betyder att förslaget inte maximerar vad som är tillåtet i detaljplanen. Istället är det en varsam exploatering anpassad till naturen.

Lär känna dina grannar

Genom området löper en grön gåfartsgata med ny bebyggelse på båda sidor. Här är gående och cyklister huvudrollsinnehavare och bilar rör sig endast för angöring och service. Flera alternativa gångvägar gör att hela området känns lättillgängligt, både för de boende och för dem som besöker. Längs gåfartsgatan finns ett antal gemensamhetslokaler som berikar gatumiljön.

Radhusen vid vattenkanten består av två uppbrutna volymer med ett gemensamt inglasat rum i mitten. Den uppbrutna formen tar ner skalan i relation till den omgivande naturen. Omkringliggande träd bevaras för att minimera privatiseringen av marken runt byggnaderna.

Flerbostadshusen på den norra sidan av gåfartsgatan har en plusform, vilket gör att grönska och träd kan leta sig in mellan byggnad och väg. Det gör även att husen tar mindre plats i gaturummet. I markplan finns gemensamhetslokaler som berikar gatumiljön kring gåfartsgatan. På hustaken finns takterrasser bland trädkronorna.

Utgångspunkten har varit anpassning till platsens stora naturvärden, vilket gjort att förslaget inte maximerar vad som är tillåtet i detaljplan. Förslaget innebär istället en varsam exploatering anpassad till naturen.
Tobias Forsgren, ansvarig arkitekt

Längst upp från sjön, i bevarad grönska, placeras 6 villor som man når från en befintlig lokalgata. I markplan umgås man runt en öppen spis och på övervåningen finns det plats för 4–5 sovrum. Utemiljöerna anpassas till platsens rörelse och relationen mellan husen. Dessa hus i visionen omfattas inte av det beviljade bygglovet. De kommer genom separata ansökningar i ett senare skede sökas bygglov för.

Inom området finns, både inomhus och i naturen, publika platser för möten och gemenskap. Det planeras dessutom för bilpool, omfattande cykelrum, cykelverkstäder och miljö- och återbruksrum.

Framtidens boendemiljöer

Tillsammans med beställaren finns en samsyn kring framtidens hållbara förutsättningar och boendemiljöer. Kastellgården representerar det vi vill bygga i framtiden – och hur vi tror att människor vill bo.

Kontakt & Team

Martin Ehn Hillberg

Martin Ehn Hillberg

Landskapsarkitekt, Kontorschef

+46 705 50 60 93

Tobias Forsgren

Ansvarig arkitekt

Fredrik Fernek

Felicia Sjösten Harlin

Johan Dahlberg

Jan Wijkmark

Jack Johnson

Dela gärna!

Relaterade projekt

Alla projekt

Laddar...