Hospitalsträdgården i Uppsala

Hospitalsträdgården i Uppsala

När mentalsjukhuset i Ulleråker i Uppsala lades ned på 1970-talet slutade skötseln av den tillhörande trädgården som fick växa fritt och förfalla. Nu växer en helt ny stadsdel upp kring platsen där den gamla trädgården återställs med varsamma tillägg och görs tillgänglig för att bli en ny stadsdelspark.

En park med koppling till den historiska nyttoträdgården

Ulleråker ligger naturskönt uppe på en ås med milsvid utsikt över Fyrisån och landskapet bortom. Här anlades en trädgård på 1860-talet för att med naturens hjälp lindra patienternas lidande och bidra till deras tillfrisknande. Då var hospitalet självförsörjande på mat och för de intagna var trädgårdsskötsel en del av vardagen.

Temat i den nya stadsdelsparken har koppling till den historiska nyttoträdgården och de alléer och gångstigar som anlades då utgör också ryggraden i den nya parken i det gestaltningsprogram som vi tagit fram.

Kund: Uppsala kommun
Plats: Uppsala
Status: Färdigställt
Foto: Johan Dirfors

White arkitekter fick 2018 i uppdrag av Uppsala kommun att ta fram en övergripande strukturplan för stadsdelsparken med ett fokus på att skapa kopplingar mellan parkens två olika nivåer. Gestaltningsprogrammet ger en övergripande plan för hur det stora området kan utvecklas över tid. Platser kan utvecklas genom åren och fyllas med olika funktioner som lockar olika besökare. Variationen förstärker parken, men ska harmoniera med den övergripande helheten.

Den första delen som står klar är slänten som skiljer landskapsrummet vid ån från den stora sjukhusbyggnaden uppe på åsen. Den centralaxel som går från hospitalsbyggnaden ner mot ån är ett viktigt karaktärsdrag i parken. Här återskapar Uppsala kommun gamla diagonala stigar som kompletteras med den ramp med utsiktsplatser där det går att stanna och vila en stund som vi har utformat för att förstärka och ta tillvara på siktlinjer och utblickar. Stigar och ramper överbryggar höjdskillnaden och låter alla besökare njuta av parken oavsett funktionsvariation samtidigt som de underlättar rörelsen från bebyggelsen ner till parkrummet längs ån och vidare ut i naturreservatet Årike Fyris.

Den kulturhistoriska parkmiljön kommer att fortsätta att utvecklas med bland annat en utflyktslekplats, en dagvattenpark, fler tillgängliga stråk och parkmiljöer.

Kontakt & Team

Martin Ehn Hillberg

Martin Ehn Hillberg

Landskapsarkitekt, Kontorschef

+46 705 50 60 93

Jens Modin

Annika Lövemyr

Libny Pacheco

Helena Persson Lannér

Dela gärna!

Relaterade projekt

Alla projekt

Laddar...