Gascoigne East, London

Gascoigne East, London

Gascoigne East ingår som en central del i arbetet med att vitalisera och förnya stadsdelen Barking i östra London. Gascoigne East kommer att innehålla en berikande mix av grönområden där alla får plats, konst och kultur – ett av Londons mest attraktiva och levande kvarter.

En stadsmiljö för alla

Gascoigne East Fas 2 ingår i den långsiktiga planen att förnya 60-talsområdet Gascoigne Estate. Planen syftar till att utveckla nya bostäder med en blandning av upplåtelseformer, privat och delat ägande såväl som hyreslägenheter varav vissa kommer vara subventionerade.

Översiktsplanens förslag för Fas 2 har tagits fram i nära samråd med lokalt engagemang. Fokus har varit att föra en kreativ dialog för att fånga upp de boendes behov och önskemål i tidigt skede för att åstadkomma en väl fungerande, socialt integrerad stadsmiljö med bostäder, kommunal service, arbetsplatser, kultur och grönområden.

Beställare: Be First
Plats: Barking, London
Status: Byggstart maj 2020, färdigt 2023
Kostnad: £ 163 million  (ca 2 040 000 000 SEK)
Entreprenad: Wilmott Dixon Construction
Visualisering: White View

Genom tidiga presentationer och möten skapades en kreativ dialog mellan arkitekter, beställare och lokalinvånare vilket givit goda förutsättningar för ett genomarbetat och väl förankrat projekt.

Nya bostäder i Barking

Projektet består av 5 kvarter, innehållande totalt 11 nya byggnader med varierande höjder från 4 till 14 våningar. I områdets kärna anläggs en 5000 kvm park som ramas in av de omgivande kvarteren. Parken länkar ihop med kvarterens övriga gårdar och gemensamhetsytor via gröna korridorer för att stimulera till rörelse, möten och social gemenskap inom området.

Målsättningen är att skapa välplanerade bostäder med skandinavisk prägel av hög kvalitet för olika typer av hushåll, från ensamboende till barnfamiljer. Totalt byggs 526 lägenheter fördelade på 65% hyreslägenheter och bostadsrätter, och 35% med äganderätt. Samtliga lägenheter kommer ha balkong eller uteplats och de flesta kommer också ha tillgång till trädgård och andra gemensamhetsanläggningar.

Grönt boende

För att uppmuntra till ett aktivt och miljövänligt resande så anläggs mer än 1000 cykelparkeringar i området. Samtliga byggnader ansluts till fjärrvärme. På vissa tak kommer växthus anläggas och på de gröna taken placeras det solcellsanläggningar. Totalt beräknas den låga energiförbrukning bidra till att områdets koldioxidavtryck hamnar 40% under de nationella kraven (Building Regulations).

Modulbyggande

För att integrera de nya byggnaderna i det omgivande stadslandskapet skapas tre huvudsakliga byggnadstyper vilka baseras på ett rationellt modulsystem. Typerna är väl lämpade för prefabricerade byggnadselement som enkelt kan lyftas på plats och därmed minska tid och kostnader i produktionsskedet.

Den arkitektoniska utformningen har tagit avstamp i den omgivande bebyggelsen som präglas av variation inom en väl sammanhållen materialpalett, utmärkande för såväl Barking som London i stort.

Kontakt & Team

Linda Thiel

Linda Thiel

Director

+44 793 269 01 56

Lukas Thiel

Project Director

Joseph Price

Arkitekt

Darren Wilson

Arkitekt

Anders Parment

Arkitekt

Dela gärna!

Relaterade projekt

Alla projekt

Laddar...