Framtidens stadsdel, Lindesberg

Framtidens stadsdel, Lindesberg

I Hagaberg bor 12% av Lindesbergs befolkning. Det är ett barnvänligt bostadsområde med naturen in på knuten men stort behov av omfattande renoveringar. Dessutom kämpar Hagaberg med dåligt rykte. Whites uppdrag har varit att processleda stadsutvecklingen i Hagaberg och ta fram en plan för både den fysiska utvecklingen och hur resan till ett attraktivt område kan göras genom sociala och organisatoriska åtgärder. Målet med uppdraget är att forma Framtidens stadsdel i Lindesberg.

Kund: Fastigheter i Lindesberg AB
Plats: Lindesberg
Status: Struktur och färdplan 2020-2021. Detaljplan pågår. Hela stadsdelen beräknas färdigt 2035

Stadsdelens utmaningar kan kopplas både till den fysiska miljön, läget i förhållande till stadens utbud och till den socioekonomiska situationen.  I ett tidigt skede i processen fastställdes att endast renovering inte var en väg att gå utan arbetet ska syfta till att höja attraktiviteten och förändra områdets rykte: Man ska vara stolt över att bo i Hagaberg. Områdets upplevs idag som en isolerad ö i staden vilket gör att Framtidens stadsdel måste ses tillsammans med utvecklingen av hela staden Lindesberg.

I vår strukturplan har vi utgått från den fina och välfungerande skolan mitt i området, gett den plats att växa och utvecklas. Intill skolan skapas det bultande ”hjärta” som bostadsområdet saknar: en ny park och en byggnad med lokaler för kommunal och kommersiell service, ideella verksamheter och nya mötesplatser. Vi presenterar flera sätt att bygga attraktivitet – genom nya boendeformer och hustyper med formstark arkitektur, nya meningsfulla offentliga rum och en modern trafikstruktur.

Genom dialoger och samverkan med ett stort antal tjänstepersoner i kommunen och dess bolag, med lokala aktörer, föreningar och boende har vi kunnat identifiera vilket arbete som kommer krävas för att skapa Framtidens stadsdel, utöver de byggda förändringarna. Åtgärderna har värderats i workshops och samlats i en färdplan.

”Framtidens Stadsdel handlar om så mycket mer än bara att bygga hus. Därför sökte vi en samarbetspartner som kunde stadsbyggnad. Tillsammans med White och Lindesbergs kommun har vi gjort ett gediget grundarbete som resulterat i en Struktur- och Färdplan. Det är ett dokument att hålla i handen under den långa tidsperiod som vi ska utveckla Framtidens stadsdel.”
-Roger Sixtensson, VD, Fastigheter i Lindesberg AB och Lindesbergsbostäder AB

För att förstå platsen och platsens identitet genomfördes en gedigen nulägesanalys. I analysen kombinerades fysiska förutsättningar med hjälp av GIS-data, statistik, utredningar tillsammans med sociala förutsättningar genom dialog med de som bor och verkar i stadsdelen. Vi ge­nomförde fokusgruppsdialoger med kvinnor, unga flickor och pojkar, barn och män. De flesta boende i eller i direkt närhet till utvecklings­området. Vi har haft fördjupan­de samtal med bovärdar, anställda på Libo och vi har haft ett gediget samarbete med representanter från kommunen, de kommunala bolagen och andra aktörer med verksamhe­ter kopplad till utvecklingsområdet såsom polis och hyresgästförening.

Gemensamt har vi tagit fram en vi­sion – en målbild för området 2035. Strukturplanen samlar de fysiska förändringarna som ska göras i området och till den kopplas en färdplan med övriga åtgärder, främst av social och organisatorisk karaktär.

 

Vill du veta mer? Kontakta oss!

Elin Sandström

Elin Sandström

Hållbarhetsspecialist, Processledare, Gruppchef

Örebro

+46 19 670 22 16

Gustav Fornwall

Gustav Fornwall

Planarkitekt, Processledare

Örebro

+46 19 670 22 08

Dela gärna!

Relaterade projekt

Alla projekt

Laddar...