Fatburs­parken, Stockholm

Fatburs­parken, Stockholm

Fatbursparken ligger centralt på Södermalm. Den skapades i samband med utbyggnaden av södra stationsområdet på 1990-talet och är en del i ett mycket välanvänt stråk mellan Södra station och Medborgarplatsen. När överdäckningen av järnvägsspåren genom området nu är klar finns förutsättningar att färdigställa de ursprungliga planerna för parkens omfattning.

Kund: Exploateringskontoret
Plats: Stockholm
Status: Under uppförande
Bild: White/Tegmark

 

Utöver en stor upprustning av de befintliga strukturerna får parken en ny del i norr som tillför mycket grönska, generösa gräsytor, omfattande planteringar och bekväma sittplatser. Den nya helheten ska stärka Fatbursparken som en välbesökt mötesplats och målpunkt på Södermalm.

Ett nygammalt projekt

Redan 1989 vann White tävlingen för utformning av parken, i samarbete med konstnären Roland Haeberlein. Den bärande idén var kontrasten mellan det formella och ordnade och det vilda och utlevande. Utgångspunkten var mötet mellan det nya postmoderna i Ricardo Bofills bågformade bostadshus och platsens mer oplanerade delar och vardagliga bebyggelse upp mot Högbergsgatan. Detta avspeglades i landskapsarkitekturen med en formell del i söder och en mer informell del norr om Mittstråket, förstärkt av den diagonala skulpturaxeln med Apollon och Dionysos i varsin ände.

Dryga trettio år senare var parken i stort behov av upprustning. Den upplevdes av många som otrygg, inte minst på grund av otillräcklig belysning och obefolkade delar. Den ursprungliga planen att succesivt gallra körsbärslunden genomfördes aldrig och den gamla sjöbottnen på platsen gjorde så att träden inte kunde utvecklas som planerat.

Genom nya parkdelar i norr och upprustning av den befintliga parken skapas en ny helhet med många nya målpunkter som gör Fatbursparken till en tydligare mötesplats, samtidigt som den mycket viktiga länken mellan Medborgarplatsen och Södra station stärks.

– Staden växer och vi behöver både nya gemensamma grönytor och ta hand om de vi har. Med utbyggnaden av Fatbursparken får Stockholm en större och väl omhändertagen innerstadspark i hjärtat av Södermalm. En trygg och självklar mötesplats för många människor, säger Mattias Nordström, ansvarig landskapsarkitekt.

En ny helhet

Den självklara promenadvägen mellan Medborgarplatsen och Södra station, Mittstråket, rustas upp och breddas till det dubbla. Trädplanteringen utmed stråket glesas ur, dåliga träd byts ut och ges nya moderna växtbäddar av krossmaterial, kompost och biokol. Av de ursprungliga fågelbärsträden är bara de trettio mest välmående kvar. Nya träd placeras liksom tidigare i ett rutnät men med större avstånd än tidigare, för att öka tryggheten. Av samma anledning förbättras belysningen genomgående i parken.

Norr om Mittstråket anläggs en skålformad, öppen, södervänd grässlänt med plats för många olika aktiviteter. Utmed Mittstråket finns det nya parktorget, en flexibel och öppen grusyta med plats för exempelvis serveringar och tillfälliga utställningar. Här anläggs också nya frodiga busk- och perennplanteringar under träden.

Ett helt nytt stråk, Tvärstråket, bildar en ny genväg mellan Medborgarplatsen och Mariatorget. Det vänds mot den nya centrala gräsytan och blir en plats för umgänge och lek i bästa vädersträcksläge, med gott om sittplatser. Nya ramper och trappor garanterar tillgängligheten. Längs stråket anläggs generösa planteringar med buskar och perenner som blommar över hela säsongen.

Platser för både avkoppling och fysisk aktivitet

I anslutning till det gamla ålderdomshemmet Stiftelsen, i parkens nordvästra del, tillkommer nya grusgångar med sittplatser i trevliga lägen. Här kan den som vill koppla av se ut över planteringarna och den övriga parken. I parkens östra delar finns ett nytt utegym för fysisk aktivitet. Där har även den befintliga hundrastgården rustats upp och gjorts både större och mer öppen.

Förbättrad biologisk mångfald och dagvattenhantering

Genom nya artrika planteringar som lockar till sig pollinerande insekter stärks den biologiska mångfalden i området.

För att skapa goda förutsättningar för lokalt omhändertagande av dagvatten har marken i så stor utsträckning som möjligt gjorts genomsläpplig. Stora sammanhängande växtbäddar för fördröjning av dagvatten har skapats.

Kontakt & Team

Sofia Waernulf

Magdalena Lund

Fredrik Angner

Torbjörn Eliasson

Dela gärna!

Relaterade projekt

Alla projekt

Laddar...