Backaplan, Göteborg

Backaplan, Göteborg

White har en huvudroll i ett av Göteborgs största stadsbyggnadsprojekt någonsin: förvandlingen av Backaplan från externhandelsområde till en stadsdel med butiker, arbetsplatser, service och bostäder för minst 15 000 göteborgare.

En ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar stadsdel

Whites arbete inleddes 2014 då vi på uppdrag av staden och fastighetsägarna genomförde ett antal tematiska workshops. Ur dessa etablerades den struktur som nu är under utveckling – och som på bästa sätt ska förena visionerna med med platsens naturliga förutsättningar. Genom att bygga vidare på det befintliga i form av gator, stråk och kopplingar till den omgivande staden kan nya Backaplan utvecklas stegvis i etapper, med målgång cirka år 2035.

Parallellt med den fysiska planeringen och utformningen av nya Backaplan pågår även ett omfattande arbete där White säkerställer att stadsdelen blir både ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar. En utmaning som kräver att man blickar in i framtiden och planerar för tekniska lösningar som saknas idag.

Kund: Balder, Skandiafastigheter, Riksbyggen, Platzer
Plats: Göteborg
Status: Pågående stadsutveckling sedan 2014
Area: Stadsbyggnad cirka 90 hektar (motsvarande Göteborg inom vallgraven), byggnader cirka 1 miljon kvadratmeter
Bild: White View

Arbetet med Backaplan är ungefär som att utforma en medelstor svensk stad från grunden.

Grön varierad stad

Visionen från staden är att Backaplan ska utvecklas från att vara enbart vara en handelsplats till en tätbebyggd och levande stadsdel med många olika boendeformer, verksamheter och stadsrum. Kombinationen av bostäder, handel och kontor lägger grunden för en attraktiv stadsmiljö med varierat innehåll – som samtidigt är socialt blandad, klimatmässigt hållbar och påtagligt grön.

Det vi ritar och planerar kommer påverka våra liv länge och frågorna är många. Hur kommer klimatet i Göteborg vara om femtio år?
Johanna Engberg, hållbarhetsspecialist

Stadsdel med stor variation

Nya Backaplan ska vara öppen för alla, med tillgång till en mängd mötesplatser och aktiviteter både inom- och utomhus. Totalt rör det sig om tusentals bostäder, en stadsdelspark, fyra bostadsnära parker, ett kulturhus och ett antal skolor och förskolor samt en stor idrottshall och flera mindre i anslutning till skolor. Och den som eventuellt oroar sig för Backaplan som handelsplats kan vara lugn: dagens handel kommer att fördubblas till totalt cirka 140 000 kvadratmeter. En uttalad målsättning är också att områdets befintliga verksamheter inom kultur och hantverk ska finnas kvar i den nya helheten.

Ett pussel som pågått i fem år

Att planera en helt ny stadsdel är att lägga ett pussel med en mängd olika delar som tillsammans bildar en fungerande, hållbar helhet. I likhet med Rom är det inget man åstadkommer över en natt. Under fem års tid har uppdraget knådats av Whites samlade expertis inom stadsbyggnad, arkitektur, miljö, landskap, social hållbarhet och övriga kompetenser – allt i nära samarbete med både staden och fastighetsägarna. Steg för steg har visionen fått en allt tydligare form fråga efter fråga har hanterats – från etappindelning till volym- och exploateringsstudier, analyser av stråk och kopplingar samt gestaltning av både offentliga rum, i form av gator och platser och byggnader.

Idag kan man beskriva oss som länken mellan fastighetsägarna och staden. Vårt jobb är att planera och visualisera en helt ny stadsdel som motsvarar - och gärna överträffar - stadens visioner.
Johan Lundin, ansvarig arkitekt

Storskaligt och varsamt

Den samlade arealen för framtidens Backaplan uppgår till en kvadratkilometer. Det kanske inte låter särskilt stort, men det är fullt jämförbart med Göteborgs historiska stadskärna innanför vallgraven. En väsentlig skillnad blir folktätheten. Inom vallgraven bor cirka 4 000 personer, medan Backaplan planeras för nära fyra gånger så många. När området är helt färdigbyggt är tanken att det ska finnas cirka 9 000 bostäder (inklusive Kvillebäcken). Det ställer krav på tät stadsmässighet som är ny för det annars ganska glesbyggda Hisingen.

Det handlar alltså om stad på riktigt: kvartersindelad, välplanerad och med en attraktiv blandning av olika verksamheter. Att jämföra med Linnéstan är relevant, dock med undantag för att det skiljer ungefär 150 år av planeringserfarenhet, hållbarhetstänkande och miljötekniskt kunnande.

Det är en utmaning att hitta relevanta motsvarigheter till framtidens Backaplan. Vi har tittat på andra projekt i Europa och världen med lika höga stadsmässiga ambitioner, men Backaplans kombination av blandat innehåll och hög exploatering gör detta extra intressant.
Egil Blom, arkitekt

Anpassning till extremväder

Backaplan klimatanpassas för att klara skyfall, översvämningar och extremt så kallade 100-årsregn. Det finns en robust strategi medellång sikt, till cirka år 2070. Översvämningsrisken ska hanteras genom höjdsättning av marken med fall mot Kvillebäcken så att området fungerar vid skyfall och högvatten. All planerad bebyggelse ska följa stadens planeringsnivåer för översvämningsrisker. Även delar av parken utformas så de kan översvämmas vid en extremhändelse. Principerna innebär att marknivåerna i södra delen av Backaplan höjs med cirka en meter, vilket skyddar området om vattnet stiger i havet och orsakar höga nivåer i Kvillebäcken. Höjdsättningen säkrar också räddningstjänstens framkomlighet och att man kan ta sig till och från bostäder och verksamheter.

Att skapa en helt ny stadsdel är en komplex utmaning och det är sällan man som arkitekter får lära känna ett område under så lång tid. Jag vågar nog påstå att vår samlade kunskap om Backaplan är enorm.
Gunnar Stomrud, planarkitekt

Kontakt & Team

Johan Lundin

Johan Lundin

Nyckelkundansvarig

+46 705 28 23 64

Johan Lundin

Ansvarig arkitekt

Erik Nygren

Arkitekt

Egil Blom

Arkitekt

Gunnar Stomrud

Planarkitekt

Johanna Engberg

Hållbarhetsspecialist

Erica Folkesson

Planarkitekt

Dela gärna!

Relaterade projekt

Alla projekt

Laddar...