Framtidens Akademiska Ingång 100

Hur vi väljer att utforma våra vårdmiljöer, säger mycket om vår människosyn. Den nya vårdbyggnaden Ingång 100 vid Akademiska Sjukhuset i Uppsala är utformad med fokus på människans behov och projektet genomsyras av begreppet livskraft.

Människans behov i första hand

Ingång 100 rymmer högteknologiska operationssalar och avancerade behandlingar för de allra svårast sjuka. Samtidigt innehåller huset moderna dagvårds- och vårdavdelningar. Så gott som samtliga lokaler har utformats tillsammans med vårdpersonalen och deras representanter. De tekniska och funktionella kraven är högt ställda samtidigt som fokus på tillfrisknandets övriga delar har en framskjuten plats. Ingång 100 har getts teknologisk kraft att rädda liv eftersom den uppgiften alltid kommer i första hand.

Livskraft till patienter, personal, forskningen och staden.
  • Kund: Landstingscervice i Uppsala län
  • Plats: Uppsala
  • Status: Färdigställt 2019
  • Area: ca 60 000 kvm BTA
  • Miljöcertifierat: Miljöbyggnad Guld
  • Foto: Åke E:son Lindman

Vilken vård behövs år 2050?
Ingen vet säkert – därför är Ingång 100 utformat med långsiktig hållbarhet i fokus. Det betyder att vi valt en generell utformning av stomme och installationer som ger mångsidig användbarhet och förenklar framtida anpassningar. Låg energianvändning och miljövänliga byggnadsmaterial uppfyller mer än väl dagens krav och är certifierade enligt Miljöbyggnad Guld.

Fasaden i gult tegel ger en signal om hållbarhet och trygghet men bidrar även till estetiken. Skönhetens betydelse för att vilja nyttja en byggnad under lång tid ska inte underskattas. Ingång 100 är en livskraftig byggnad avsedd att tjäna vårdens skiftande behov under många år.

Säkerhet, värdighet och hälsobringande arkitektur

Patientsäkerheten har en övergripande roll inom avancerad sjukvård. Ett led i detta är att ha skilda publika och professionella flöden. Samma gäller för enpatientrummen, som även de motverkar spridning av vårdrelaterade infektioner. Dessutom är det en fråga om respekt för patientens värdighet – ofta vill man hålla sin sjukdom privat.

 

Dagsljuset spelar en övergripande roll i Ingång 100. Nästan alla rum som patienter vistas i har insläpp av dagsljus och bjuder på gröna utblickar.

Dagsljuset spelar en övergripande roll i Ingång 100. Nästan alla rum som patienter vistas i har insläpp av dagsljus och bjuder på gröna utblickar. Tekniken är nedtonad för att ge en lugn miljö. Balkonger och terrasser ger patienter möjlighet att andas frisk luft och känna solens värme. Miljöer som uppfattas som attraktiva påverkar även upplevelsen av vårdens kvalitet. Det kan bidra till att öka trivseln hos personalen, och det är ingen avancerad gissning att tro att personal som trivs, vidarebefordrar den känslan till patienter samtidigt som de inte har samma behov av att byta arbetsplats. Ger miljön personalen extra kraft, kommer det också patienterna till godo.

Välkomnande i vetenskapens centrum
Byggnaden har ett väl synligt läge och har därför fått en tydlig och välkomnande entré. Kombinationen av glas, transparens och tegel ger en kombination av luftighet och trygghet som ytterligare lättas upp av en grönskande utemiljö. Ingång 100 vitaliserar stadsrummet och lyfter fram Akademiska Sjukhuset samt stärker stråket längs Dag Hammarskjölds väg där universitetet samlar framgångsrik forskning och undervisning.

Kontakt & team

Anna Maria Ejdeholm

Anna Maria Ejdeholm

Arkitekt

Uppsala

[email protected]

+46 18 18 38 53

Eva Fabricius
Fredrik Mats Nilsson
Frida Munktell
Jonas Hultgren
Lena Brand
Mikael Lorensson
Sofia Lewén
Karin Törnquist
Carl Lindecrantz
Stefan Rummel
John Nordmark
Ola Dellson
Malin Ericson
Alison Petty
Fredrik G Nilsson
Johan Persson
Martin Vozzi
Lucas Cedergren
Solveig Sennerholm
Roger Edvinsson
Jenny Stålhamre
Jennie Månsson
Bernt Borgestig
Katarina Rasmusson
Fredrik Kihlberg
English
Svenska