White Oslo vinner parallelluppdraget för ny skola och förskola på Ballerud

På Ballerud i Bærum, Norge, växer en ny stadsdel med familjebostäder fram. I samarbete med DRMA har Whites Oslokontor vunnit Bærum kommuns parallelluppdrag att utforma en ny grundskola och förskola i området med tillhörande flerfunktionshall. Det blir en viktig knytpunkt i den framväxande stadsdelen med fokus på gemenskap, attraktivitet och natur- och rekreationsområden.

I vårt förslag har stor vikt lagts vid att lösa uppdraget på ett helhetsmässigt sätt, med fokus på kopplingar i och runt skolan och hallen. Utformningen av skolan syftar till att skapa goda mervärden i kvarteret, vackra och lättillgängliga utemiljöer för allsidigt bruk och till att stärka den biologiska mångfalden på platsen.

Skolan i massivträ får en attraktiv placering intill ett befintligt friluftsområde. Skolgården ligger i vackert söderläge, vilket ger möjlighet till mycket utevistelse och aktiviteter. I gestaltningen ingår även en flerfunktionshall som delvis läggs under mark för att inte sticka ut för mycket i det omgivande landskapet.

Vi är så glada över att projektets kvaliteter uppskattades av både Bærum kommun och politiker! I vår utformning har skolan goda förbindelser och ytor i naturmaterial som utstrålar värme och bidrar till bra inomhusklimat.
Gina Bast Mossige, ansvarig arkitekt på White i Oslo

–  På skolgården har vi föreslagit varierande funktioner och indelning i zoner som tillvaratar och värnar om naturens kvaliteter, naturelement och den varierade terrängen, säger Gina Bast Mossige.

I det parallella uppdraget ställde kommunen krav på att projektet skulle uppfylla FutureBuilts kriterier för stadsmiljö och arkitektur för biologisk mångfald och dagvattenhantering. Områdets blågröna struktur ska stärkas enligt övergripande riktlinjer genom etablering av blågröna ytor. Den blågröna strukturen ska stärka den lokala biologiska mångfalden, göra området motståndskraftigt mot klimatförändringar, bidra till renare luft, vatten och mark, ett bra lokalklimat och högt upplevelsevärde.

På tomtens nordvästra del kommer ett torg att anläggas som bjuder in besökare och boende till samnyttjande av skolans utemiljöer och att ta aktiv del i skolans funktioner och lokaler även utanför skolans öppettider.

Kontakt

Gina Bast Mossige

Gina Bast Mossige

Arkitekt

Oslo

+47 902 694 08

Dela gärna!