White lanserar återbruksguide för kontor

Få miljöer präglas av slit och släng-kulturen i så hög grad som kontor. Därför har White Arkitekter tillsammans med CC Build tagit fram en återbruksguide som visar potentialen för återbruk i kontorsfastigheter – och varför det är så viktigt.

Kontorsmiljöer är ofta i förändring, med ständiga flyttar av både företag och medarbetare, hyresgästanpassningar, omorganisationer, ägarbyten och nya arbetssätt som ska implementeras. Efter pandemin då många har fortsatt att arbeta hemifrån delar av veckan, och på grund av de höga inflationstalen i kombination med skenande elpriser, står nu många företag inför att optimera sina lokaler.

2018 visade det Vinnova-finansierade projektet Potential och lösningar för återbruk på svenska kontor att klimatutsläppen kan minska med minst 30 procent, och kostnaden med 60 procent, genom återbruk av kontorsfastigheter. För ett kontor på 2 000 kvadratmeter med 170 anställda innebär det en besparing på två miljoner kronor, 40 ton avfall och 60 ton koldioxid.

White Arkitekter lanserar nu en återbruksguide för kontor, som blir ett stöd i att förstå det befintliga kontorsbeståndet från olika tider och vilken potential för utveckling och återbruk som ligger i det redan byggda.

– Efter pandemin navigerar vi i ett nytt arbetslandskap där kontoret som fysisk plats har fått ny betydelse. Ombyggnad, effektivisering och ökad attraktion för att locka medarbetarna till det fysiska kontoret pågår för fullt i många organisationer, säger Sara Grahn, arkitekt på White.

Att värdera de resurser vi har och att återbruka på ett klokt och hållbart sätt är viktigare idag än någonsin, samtidigt som kontoret ska vara en attraktiv plats att vara på. En förutsättning är att vi då förstår vilka inneboende kvaliteter och möjligheter vi har i det befintliga.
Sara Grahn, arkitekt på White

Dagens kontor ska vara billiga, rationella och yteffektiva, samtidigt som de ska attrahera och främja de medarbetare som generar pengar åt företaget. Vid återbruk är det viktigt att förstå värdet av de tidigare investeringar som gjorts och se byggnaderna som potentiella resurser.

– Om vi kan se och förstå kvaliteter och möjligheter i det redan byggda har vi stora möjligheter att förflytta dåtidens kontor in i framtiden, utan att tära på våra gemensamma resurser. Vi har möjlighet att spara både klimat, kronor och historiska värden, säger Sara Grahn.

Återbruksguiden bygger på tre ben; hållbarhet, kulturhistoria och ekonomi. I guiden delar några av de aktörer som driver på omställningen till återbrukade kontorslokaler med sig av sina lärdomar hittills och vad de ser för behov för framtiden. Guiden blickar även tillbaka på olika kontorstyper genom tiderna, från 1700-tal fram till idag.

Återbruk kräver att vi förälskar oss i miljöer och produkter vi idag tar för givet – att se potential i allt vi har gör arbetet till en lustfylld utmaning.
Fredrik Petersson, restaureringsarkitekt på White Arkitekter

Återbruksguiden för kontor har tagits fram av ett interdisciplinärt team på White Arkitekter, bestående av Björn Johansson (arkitekt), Fredrik Petersson (restaureringsarkitekt), Malin Belfrage (arkitekt och utvecklingsansvarig inom transformation & cirkularitet), Sara Grahn (arkitekt och professor) och Lise-Lott Larsson Kolessar (hållbarhetsstrateg). Arbetet har skett inom ramen för Centrum för cirkulärt byggande (CC Build), en samverkansarena som leds av IVL Svenska Miljöinstitutet.

Lärdomar vid återbruk av kontor

  • Lyft frågan om återbruk i början av processen.
  • Ta fram och skriv under på en gemensam vision.
  • Identifiera befintliga kvaliteter; arkitektoniska, kulturhistoriska, tekniska, rumsliga och materiella.
  • Definiera och kommunicera befintliga värden tidigt i processen.
  • Inspirera och hitta kunder som vill hyra återbrukade och hållbara lokaler, där det bidrar till deras varumärke och affär.
  • Räkna på och kommunicera möjliga klimatvinster med återbruk. Bedöm samtidigt de ekonomiska vinsterna och/eller kostnaderna.
  • Se projektledaren som en nyckelresurs i återbruksprocessen som kan guida, ansvara för logistik och kontinuerligt hålla fast i projektets återbruksvision.

Här kan du ladda hem Återbruksgiden som PDF.

Dela gärna!