Villanskolan – den lilla skolan i den stora skolan

Nya Villanskolan i Ängelholm är en modern skolbyggnad med ett lekfullt inre, där samverkan mellan grannskap och verksamhet blir ett viktigt inslag. Eleverna kan ta sig till skolan på ett tryggt sätt via gång- och cykelbanor och välkomnas in över ett generöst entréområde vid byggnadens huvudentré och idrottshus.

Villanskolan är utformad med verksamhetens vision om ”den lilla skolan i den stora skolan” som starkaste ledord.
Lotta Sundell, ansvarig arkitekt

Alla verksamheter ryms under samma tak, men i olika byggnadsvolymer, vilket skapar ett välfungerande samspel när det lilla sammanhanget kopplar till det stora gemensamma. Lekfullheten syns också i fasadernas fönstersättning, som väcker nyfikenhet och inbjuder till besök. Utemiljön är planerad tillsammans med skolbyggnadens funktioner och pedagogiska rum för att skapa samverkan och smidiga flöden.

 

 

Skolans mittersta volym utgör skolans spännande och kreativa nav och är till för alla som vistas i skolan. Här finns matsal, slöjdsalar och framför allt skolans hjärta- skolbiblioteket med sin generösa trappa som kan användas både för tyst läsning och stora samlingar. Till denna mittpunkt kopplas idrotts- och kulturhuset, i söder, som även är öppet på kvällar och helger. I direkt anslutning till de gemensamma delarna dockar skolans olika hemvister – alla har lika nära till skolans hjärta, och ingen behöver passera genom en annan hemvist för att komma ”hem”. Detta gestaltningsgrepp skapar tydlighet och lugn för skolans elever och personal såväl som orienterbarhet för besökare. Skolans lokaler präglas av variation och samverkan, både i studierummens storlek, dess karaktär och rumsliga komposition.

 

Skolgården är väl tilltagen och här erbjuds eleverna en spännvidd av mötesplatser och lekmöjligheter, från den strukturerade leken och diverse bollspel till spontan lek i en kuperad, grön miljö där befintlig uppvuxen vegetation har sparats. Närmast hemvisterna finns trygga, tillgängliga vistelseytor och platser för utomhusundervisning och möjlighet till pedagogiska odlingsprojekt. Längre bort från skolbyggnaden finns plats för den mer utmanande och fria leken samt spontanidrottsplanen och idrottsområdet.

Stort fokus har legat på att skapa kvalitativa utemiljöer som är hälsofrämjande och lekfulla för barn. Variationsrikedomen bland buskar och träd är stor, både för att skapa en pedagogisk miljö men också för att öka stadens artrikedom.
Markus Magnusson, ansvarig landskapsarkitekt

Dagvattnet omhändertas på olika sätt, ett par ytor fungerar som dagvattenfördröjande regnbäddar som bidar till fler biotoper och artrikedom. En annan yta fördröjer dagvatten och skapar möjlighet till vattenlek.

 

White har arbetat med projektet sedan 2014, då vi, tillsammans med NCC, vann tävlingen som Ängelholms kommun utlyste. Byggnationen är nu i full gång och större delen av betongstommen kommer vara rest före jul 2019. Från tävlingsskedet och framåt har arkitekter och landskapsarkitekter arbetat nära tillsammans. White tar nu också fram den lösa inredningen tillsammans med verksamheten.

 

Villanskolan är en F-6-skola som planeras för 635 elever och runt hundra vuxna. Byggnaden ska certifieras Miljöbyggnad Guld. Två olika konstnärer har fått uppdraget om konstnärlig gestaltning och arbetar just nu med skisser. Tore Wallert arbetar med en gestaltning av det centralt placerade hisschaktet och Guangjuan Zhang med ett konstverk på idrottshallens fasad.

Kontakt

Lotta Sundell

Lotta Sundell

Arkitekt, Kontorschef

Halmstad

+46 35 15 24 09

Dela gärna!