Var tredje bilpendlare kan tänka sig att resa mer hållbart

Nästan hälften av svenskarna tar idag bilen till jobbet. Samtidigt är drastiskt minskad bilism en förutsättning för att skapa utrymme för en hållbar, hälsosam och upplevelserik stadsmiljö. Var tredje bilist skulle dock kunna tänka sig att byta ut bilen mot ett mer hållbart färdmedel, samtidigt hindras många av att kollektivtrafiken inte är tillräckligt utbyggd. Det visar en undersökning Novus gjort på uppdrag av oss.

Undersökningen visar att ungefär hälften av befolkningen väljer ett mer hållbart sätt att resa till jobbet, skolan eller annan dagverksamhet: 21 procent åker kollektivt, 13 procent cyklar och 12 procent promenerar. Men hela 49 procent av svenskarna tar bilen.

Hur vi transporterar oss i våra städer är starkt bidragande till många av dagens klimat- och miljöproblem. Trots att luftföroreningar har negativa effekter både på folkhälsan och klimatet är det fortfarande vanligt med hårt trafikerade vägar i stadskärnorna. Dessa vägar skulle vi kunna omvandla till offentliga rum som knyter ihop olika stadsdelar och kvarter i stället.
Gustav Fornwall, planarkitekt, White Arkitekter

Konkurrensen om marken i våra växande städer är stor. Och den utbredda bilismen är ett problem för våra städers möjlighet att vara hållbara, trygga och hälsosamma i linje med Sveriges och FN:s miljömål. Framtidens gator behöver vara mångfunktionella, levande, långsamma, ekologiska och flexibla. Med färre bilar finns det mer plats över för till exempel grönska, lek och social samvaro.

De goda nyheterna är att undersökningen visar att var tredje bilpendlare skulle kunna tänka sig att lämna bilen hemma redan idag. Av de som inte skulle kunna tänka sig att byta ut bilen, svarar 21 att anledningen är att kollektivtrafiken inte är tillräckligt utbyggd och 18 procent att det skulle ta för lång tid med andra färdmedel. Många av de svarande skulle alltså kunna tänka sig att arbetspendla hållbart om förutsättningarna fanns. Samma trend ser vi om vi tittar på allt resande, där svarar också hälften av de tillfrågade att de skulle kunna tänka sig att gå och cykla mer i stället för att åka bil. Det finns med andra ord en stor potential att kraftigt minska bilismen med en välfungerande och utbyggd kollektivtrafik och gång- och cykelvägar.

Samtidigt visar undersökningen på att efterfrågan på fler grönområden, parker, gågator, torg, uteserveringar och mötesplatser i såväl stadskärnan som bostadsområdet är stor.

De mest attraktiva platserna i det offentliga rummet är ofta planerade för bilar i stället för människor. Om trafiken skulle ta mindre plats på våra gator finns det utrymme för de att bli mer sociala, ekologiska och flexibla. Då kan vi skapa de lummiga och levande mötesplatserna som efterfrågas samtidigt som vi skapar bryggor mellan olika stadsdelar, områden och samhällsgrupper.
Gustav Fornwall, planarkitekt, White Arkitekter

Kvinnor mer benägna att byta ut bilen
Resultatet av undersökningen visar att kvinnor i högre utsträckning än män är beredda att byta bilen mot ett mer hållbart färdmedel till jobbet eller skolan. 38 procent av kvinnorna skulle kunna byta redan idag medan motsvarande siffra för män är 28 procent. Det är också vanligare att män tar bilen till jobbet (56 procent) än kvinnor (43 procent).

Om undersökningen

Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av White Arkitekter mellan den 13–22 mars 2023. Den är statistiskt säkerställd och har 3 390 respondenter mellan 18–79 år ur Novus Sverigepanel.

Kontaktperson

Gustav Fornwall

Gustav Fornwall

Planarkitekt, Processledare

Örebro

+46 19 670 22 08

Dela gärna!