Torns församlingsgård vinner Lunds stadsbyggnadspris

Ikväll delade Lunds kommun ut Stadsbyggnadspriset 2022 och vi kan glatt meddela att det tilldelades Torns församlingsgård. Priset delas ut till ett projekt som bidragit till att utveckla stadsbilden i kommunen. Församlingsgården som är en om- och tillbyggnad ritad av oss på uppdrag av Svenska kyrkan prisas bland annat för den nutida tolkningen av lokal byggnadstradition där det goda hantverket hyllas.

Syftet med Stadsbyggnadspriset är att premiera arkitekter som på ett förtjänstfullt sätt har bidragit till stadsbildens utveckling i Lunds kommun. De närmaste åren står Stångby inför en stor förändring då nya utbyggnadsområden ska utvecklas. Församlingsgården som ligger mellan det gamla stationssamhället och den kommande bebyggelsen består av två delar som tillsammans bildar en trelängad gård med en omgärdad trädgård. Den ena delen är en tidigare församlingssal som byggts om till kontorslokaler och den andra två nya volymer som består av en ny församlingssal samt barn- och ungdomsverksamhet.

Det har varit en stor förmån att tillsammans med församlingen få utveckla en ny mötesplats i ett växande Stångby och vi är väldigt glada och stolta över denna fina utmärkelse. I gestaltningen av platsen, byggnadsvolymer och materialitet har vi velat sammanfoga tradition med framåtblickande och ge taktila och rumsliga kvaliteter till både insida och utsida.
Rebecka Wijk, ansvarig arkitekt på White Arkitekter

– Verksamheten i församlingsgården, som rymmer både det vardagliga och det lite mer högtidliga och finstämda, får speglas genom arkitekturens uttryck av värdighet, öppenhet och värme, fortsätter Rebecka Wijk.

Församlingsgårdens typologi och materialitet gör att den anpassar sig väl till både det lilla stationssamhället och det skånska landskapet. Den nya församlingssalen har en fasad i mörkrött tegel och ett tak av skärmtegel. Murverket är homogent, utan rörelsefogar eller konsoler.

Insidan har en varm karaktär och är precis som stommen helt i trä. I salen finns ett långt takfönster i nock och i gaveln sitter ett fönster med korsmotiv, båda släpper vackert in ljus i rummet. Den nya församlingssalen binds samman med den befintliga byggnaden genom en låg uppglasad volym som har en stomme i limträ.

Vi är otroligt stolta och glada för detta pris. Det känns fint att Lunds kommun uppmärksammat vårt nya hus och vår önskan att vara en mötesplats mitt i byn.
Anna Svensson Melin, församlingsherde i Norra Nöbbelövs och Torns församlingar

Juryns motivering

Lunds stadsbyggnadspris 2022 tilldelas ansvarig arkitekt Rebecka Wijk på White Arkitekter tillsammans med Torns församling, Lunds pastorat för gestaltningen av Torns församlingsgård.

Centralt placerad i Stångby har den nya församlingsgården gestaltats med lyhördhet för platsen och med omsorgsfull hantering av volymer, material och arkitektoniskt uttryck. En nutida tolkning av lokal byggnadstradition där det goda hantverket hyllas. Byggnaden som identitetsskapande samlingspunkt kompletterar och förskönar byn med tillgängliga, vackra och nyttiga rum.

Kontaktperson

Rebecka Wijk

Rebecka Wijk

Arkitekt

Malmö

+46 40 660 93 41

Dela gärna!