Telestaden i Farsta – en ny årsring för ABC-städerna

På historisk mark i Farsta växer nu Telestaden fram. Här skapar White tillsammans med Rikshem och IKANO Bostad en inbjudande, grön stadsdel där människor kan bo, arbeta och mötas i öppna kulturmiljöer där sociala och ekologiska värden är i fokus.

Telestaden planeras för cirka 2000 bostäder, 1200 arbetsplatser, förskolor, skolor och offentliga rum för ett rikt kulturliv med handel och närservice. White har arbetat fram detaljplanen med såväl bebyggelse som offentliga rum för den nya stadsdelen som går ut på samråd den 8 oktober.

Att arbeta med den här platsens starka identitet har varit en intressant utmaning. Med varsam hand öppnar vi upp en tidigare stängd miljö och ger Farstaborna ett nytt urbant rörelsestråk som går genom hela området, samtidigt som Telestaden kopplas samman med Drevviken.
Anna Öhlin, ansvarig arkitekt på White

Den nya bebyggelsen har ett lugnt, enhetligt uttryck med lågmälda putshus och punkthus som utgår från Farstas befintliga arkitektur, miljö och kulturlandskap. Bostadsgårdarna blir viktiga plattformar för trivsel och granngemenskap. Alla kvarter har direkt kontakt med stråk eller generösa parker där stor omsorg har lagts på den offentliga miljön.

Vi har jobbat in kulturhistoriska värden och tagit hänsyn till befintliga naturvärden. Telestaden är en stadsdel där det ska finnas plats för alla. Därför har vi arbetat med en stor variation av nya stråk, parker och torg som ger utrymme för lek, träning och lugn.
Annie Söder, ansvarig landskapsarkitekt på White

Televerkets före detta huvudkontor är en central del av Mårbacka, ett av de nya områdena i Telestaden som bär stark prägel av de äldre byggnaderna, ritade under början av 1960-talet av Bengt Hidemark och Gösta Danielson. De kulturhistoriskt värdefulla byggnaderna har även belönats med Kasper Salin-priset. Kring Ågesta Broväg möts Mårbacka och det andra området Vitsand, båda med ett stadsmässigt uttryck som länkar ihop Telestaden med övriga Farsta.

 

Rikshem och IKANO Bostad tog initiativ till Telestaden 2015 i en omfattande satsning på nyproduktion av bostäder i Stockholms Stad, då bolagen förvärvade fastigheten där TeliaSoneras kontor var beläget. White arkitekter utsågs till huvudarkitekt genom Monica von Schmalensee. Telestaden är ute på samråd 8 oktober till 26 november.

Dela gärna!