Översvämningar och stigande havsnivåer i fokus

Perioder med kraftiga översvämningar och stigande havsnivåer är en realitet för många kustkommuner idag och hela 54 procent av Hallands invånare tycker att detta är oroväckande. En av sex tycker dessutom att deras närmiljö inte är tillräckligt anpassad för att klara extremväder. Detta framgår i vår Novus-undersökning från 2023. Med detta som utgångspunkt modererade vi ett rundabordssamtal som samlade representanter från de halländska kommunerna samt kommunala och privata fastighetsbolag för att diskutera utmaningar och möjligheter med klimatanpassningar kopplat till gestaltade livsmiljöer.

Samtalet inleddes med inspirationsföreläsningar med flera praktiska exempel för hur vi kan planera och gestalta för klimatanpassning av våra städer. Bland annat en presentation av vårt tävlingsförslag om en ny strandpark i Bergen, Norge, och hur de arbetat med så kallade testbeds i samband med utveckling av Oslos hamnpromenad. Testbeds är ett experimentellt designverktyg som bidrar till att förstärka kreativiteten och underlätta framtagandet av formstark design i tidiga skeden där brukare ges möjlighet att interagera och forma sin miljö.

Därefter fokuserade samtalet på en öppen diskussion om den komplexitet och de utmaningar kopplat till frågor kring finansiering, juridik och politik som påverkar framdriften av klimatanpassning. Det är viktigt att se över klimatanpassning på flera olika nivåer och att förebyggande åtgärder kan inarbetas och appliceras i tidiga planskeden.

Våra plangränser är statiska. Vatten är dynamiskt och flyter där det vill. Där måste vi kunna hitta långsiktiga strategier för hur vi hanterar vatten i våra städer och ställa krav på samtliga inblandade aktörer för att säkerställa hållbara livsmiljöer.

Havsnivå år 2100 för Halmstad, Falkenberg och Varberg. Kartunderlag från Scalgo.

Att vi är många kompetenser som behövs för att lägga ett svårt pussel råder det inget tvivel om. Samarbetet är grundläggande för att vi ska lyckas skapa ett klimatanpassat samhälle med resilienta livsmiljöer som står sig över tid och som kan bidra till att våra städer fortfarande kan pulsera av liv och rörelse.

Naturbaserade lösningar
Våra föreläsare och deltagare talade varmt om naturbaserade lösningar som en del av de klimatanpassningar som behöver göras. Ofta krävs det stora ytor för dessa lösningar och där finns en utmaning att se till att dessa ytor säkerställs i tidigt skede. Detta för att till exempel klara av att hantera perioder med ett högre vattenstånd som efter ett kraftigt oväder letat sig långt förbi kustlinjen. Samtidigt är det här möjligheterna uppstår med att skapa nya, attraktiva livsmiljöer som är adapterade till våra framtida utmaningar. Kunskap och kommunikation är en viktig del i denna omställning där vi behöver arbeta parallellt med våra beteenden och vårt sätt att se på de klimatanpassade platser vi skapar. Att arbeta med naturen och inte emot den är en förutsättning för att återställa balansen hos ekosystemen.

Läs mer om testbeds och Whites stadsutvecklingsprojekt längs Oslos hamnpromenad

Visionsbild från en av inspirationsföreläsningarna om projektet True Blue i Bergen, Norge

Gestaltad livsmiljö

Gestaltad livsmiljö är ett begrepp som handlar om hur vi med arkitekturens kraft kan förändra samhället och möta de samhällsutmaningar som vi står inför.

Publikationen ”Politik för gestaltad livsmiljö” har tagits fram av Kulturdepartementet och är en proposition som tar ett helhetsgrepp om arbetet med den gestaltade livsmiljön. Den innehåller en samlad nationell arkitekturpolicy med ambitionen att ta tillvara arkitekturens bidrag till samhällsbygget.

Kvalitet i arkitektur, form och design handlar om att skapa värden, inte bara för beställaren och brukaren, utan även för det omgivande samhället och framtida generationer.

Om insiktsrapporten

Insiktsrapporten Den hållbara staden presenterar vår Novus-undersökning genom vilken vi tagit reda på svenskarnas åsikter, beteenden och referenser i våra stadsrum.

Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av White Arkitekter mellan den 13–22 mars 2023. Den är statistiskt säkerställd och har 3 390 respondenter mellan 18–79 år ur Novus Sverigepanel.

Tack till våra föreläsare för ett bra diskussionsunderlag inför vårt rundabordssamtal och tack till våra deltagare för ert engagemang och kloka tankar!

 

Kontaktperson

Anna Jönsson

Anna Jönsson

Landskapsarkitekt, Kvalitetsledare

Halmstad

+46 35 15 24 27

Dela gärna!