Nytt akutsjukhus byggs i Växjö – här är Whites förslag

Nu är beslutet fattat om genomförandet av ett nytt akutsjukhus i Växjö. Under hösten deltog White Arkitekter som ett av tre arkitektkontor i det parallella uppdraget för att utveckla ett förslag för Växjös nya akutsjukhus. Tävlingen gav oss möjligheter att utforska värdet av att bygga nytt, med alla de vinster som detta innebär för en tryggare vård.

Under hösten bjöds White Arkitekter, Sweco och Arkitema & LINK Arkitektur in till ett parallellt uppdrag för att utveckla förslag på gestaltning av det nya akutsjukhuset i Räppe i utkanten av Växjö. Uppgiften var att gestalta sjukhusbyggnaden med en tydlig arkitektonisk idé och med hänsyn till verksamhetens krav. I uppgiften ingick även utformning av utemiljöerna i den natursköna kulturmiljön med hög biologisk mångfald. I december valde juryn att gå vidare med Arkitema & LINK Arkitektur. Här presenteras idéerna bakom White Arkitekters förslag.

Med nyfikenhet och ödmjukhet tog vi oss an uppgiften att på en naturskön plats, i ett strategiskt läge i regionen, pröva förutsättningarna för nybyggnation av ett nytt sjukhus. Med ledorden nära och hållbart landade vi i en robust och flexibel grundstruktur där en sinnrik arkitektur sökte svaren på frågorna – på samhällsnivå, byggnadsnivå och verksamhetsnivå.
Charlotte Ruben, arkitekt med marknadsansvar för Vård & Hälsa på White Arkitekter

Att bygga nytt ger möjlighet att tänka nytt och ta höjd för framtida utmaningar. På stadsbyggnadsnivå genom placering på tomten, kopplingar till trafiklösningar, placering av entréer, hissar- och trapphus. På byggnadsnivå genom utformning av fasader, placering av schakt och rätt dimensionering av bjälklag och våningshöjder. På verksamhetsnivå med förståelse för alla de funktioner och samband som utgör grundbultarna för en framtidssäkrad, trygg och välfungerande vårdmiljö hållbar över tid.

Förslagets grundstruktur var uppbyggd på två välbeprövade enheter – Stora T och Lilla T – som länkades samman till en fungerande helhet. Stora T inhyste i huvudsak avancerad behandling med höga krav på flexibilitet. I Lilla T utvecklades vårdavdelningar baserat på enkelrumsprincipen. Stora T dimensionerades för dubbla korridorer. Byggnadsvolymerna kopplades ihop kring generösa gårdsrum för utevistelse. Alla korridorer avslutades med stora glaspartier med utsikt mot omgivningen, vilket bidrog till god orienterbarhet. Ett barnperspektiv genomsyrade akutsjukhusets gestaltning – vilket illustrerades i en av gårdarna som utvecklades med ett lekfullt Astrid Lindgren-tema.

 

Förslagets grundstruktur var uppbyggd på två välbeprövade enheter – Stora T och Lilla T – som länkades samman till en fungerande helhet.

Målsättning för den kliniska layouten var att åstadkomma attraktiva och funktionella vårdmiljöer med goda medicinska samband, med närhet mellan professioner och patient. Programförutsättningarna implementerades i det stora hela och utvecklades med inspiration från våra bästa genomförda vårdprojekt; den T-formade vårdavdelningen, utblickar i korridorändar och ljusa hiss- och trapphus för att uppmuntra till en rörelserik miljö.

En informativ och hållbar gestaltning
Förslaget utvecklades i samspel med de natursköna förutsättningarna. I kanten på den intilliggande sjön föreslogs en strandskogzon för rekreation, som övergång till de byggda miljöerna. Det ekologiska fotavtrycket för den 130 000 kvadratmeter stora vårdbyggnaden ställde också krav på en stadsmässighet avseende utformning av publika utemiljöer. Boulevarden blev därför ett viktigt stadsbyggnadsgrepp för att bemästra skalan och koppla trafikflöden till olika entréer.

Boulevarden blev ett viktigt stadsbyggnadsgrepp för att bemästra skalan och koppla trafikflöden till olika entréer. 

Den södra entrén föreslogs utgöra huvudentré med en reception i blickfånget, som kopplade till det interna stråket genom ljusgårdarna. Huvudentrén utformades som en välkomnande foajé – en självklar mötesplats för såväl personal som besökare. Dagsljus och utblickar var styrande för utformningen, liksom access till utevistelse genom de generösa balkongerna vid vårdavdelningarnas hisshallar, samt på takterrasser.

Det ambitiösa hållbarhetsprogrammet låg till grund för förslagets utformning på såväl den sociala som tekniska nivån, för att skapa lägsta möjliga CO2-avtryck. Ett exempel är det vågformade taklandskapet som energiproducent eller fasadväven på Stora T som svarade på programkravet om max 25 procent fönsterandel. Den kompakta strukturen resulterade i en låg formfaktor på 0,7, vilket var under ställda krav.

Fasadmaterialet utgjordes av en vacker palett av keramik och plåt i ett kulörspektrum som associerade till det småländska jord- och skogsbrukslandskapet. Materialet trä utforskades i såväl stomme som i detaljer kring utemiljöer. Träets taktila och läkande effekter synliggjordes bland annat i fönsterpartier, trappräcken och som paneler i väl utvalda rum som entréhall och andra patientnära miljöer.

Fasadmaterialet utgjordes av en vacker palett av keramik och plåt i ett kulörspektrum som associerade till det småländska jord- och skogsbrukslandskapet.

Vår vision kring hållbarhet genomsyrade förslaget från stadsrum till vårdrum. Med en taktil och delvis monumental arkitektur bemästrade vi skalan i samspel med platsens unika kulturvärden. Formspråket skapade möjligheter för både kända och okända behov i vårdens föränderliga värld.
Kjell Nyberg, ansvarig arkitekt på White Arkitekter

– Denna ovanligt spännande uppgift väckte ett stort engagemang med alla våra specialistkompetenser inom vårdens miljöer. Med erfarenheter från våra bästa projekt mixat med nytänk växte ett formstarkt förslag fram som vi är väldigt stolta över. Det är i tävlingar vi utvecklas och vi är mycket glada över att vi fick chansen, säger Charlotte Ruben.

Inledningsvis fanns det två spår för var det nya akutsjukhuset skulle placeras, antingen på nuvarande sjuhustomt vid Centrallasarettet Växjö eller i Räppe. Onsdagen den 2 mars beslutade regionfullmäktige att det nya sjukhuset kommer att byggas i Räppe. Nästa steg i processen blir att förbereda tomten för byggstart, som planeras till våren/sommaren 2023.

Kontakt

Charlotte Ruben

Charlotte Ruben

Arkitekt

Stockholm

+46 8 402 26 28

Dela gärna!