Nobelveckan – vår kunskapsfestival!

Ända sedan White startades har vi utmanat oss själva och vår omvärld genom forskning och utveckling. Nobelveckan är för oss ett tillfälle att fira ny kunskap. Den 7 och 9 december bjöd vi er därför till två seminarier på aktuella teman. Se inspelningarna här.

Webbinarium: Användaren och arkitekturen – nya lösningar för en åldrande befolknings behov:

 

 

Webbinarium: Så lyckas vi med återbruk – verkligheten visar vägen:

Användaren och arkitekturen – nya lösningar för en åldrande befolknings behov

Den demografiska utvecklingen i samhället, där en allt större del av befolkningen blir allt äldre, medför utmaningar med att erbjuda olika boendealternativ för årsrika. Idag råder det brist på hälsofrämjande bostäder som underlättar för seniorer att upprätthålla en självständig livsstil. Vi arbetar nära målgruppen när vi utformar lösningar, vilket ger oss värdefulla insikter om hur den vill bo och leva sitt liv. Hur skapar vi bostäder som är attraktiva för denna breda målgrupp?

White Arkitekter och den ideella föreningen Seniorvärlden, bjöd i samarbete med arkitekter från Theory Into Practice (TIP), in till ett seminarium för att lyfta goda exempel och tillsammans utveckla kunskap. Efter seminariet hade vi ett rundabordssamtal, några av insikterna delar vi med oss av här:

Vi tog med oss följande som vi vill dela med oss av:

  • Viljan att delta i att utforma sitt boende finns hos de årsrika och nu gäller det att vi (arkitekter, föreningslivet, utvecklare och operatörer med flera) bidrar till att på olika sätt hitta organiserade former för de årsrika att komma till tals.
  • Vända dig till föreningslivet på den ort du agerar på för att skapa engagemang och studiecirklar. Och också viktigt att hitta sätt att fånga upp de som är socialt isolerade, ensamboende som verkligen kan behöva nya typer av boendeformer som ger sociala sammanhang.
  • Ta även med utemiljön när projekt planeras, grönska och gröna miljöer uppfyller så många viktiga funktioner för att skapa livskvalitet och goda livsmiljöer.
  • Fint att kunna erbjuda en variation av sociala rum för gemenskap och aktivitet kopplat till den enskilda bostaden. En korsbefruktning mellan olika verksamhetskategorier kan vara intressant på flera sätt, både ekonomiskt och socialt.
  • Genom ett utforskande och reflekterande arbetssätt kan vi bättre förstå målgruppen och skapa attraktiva och hälsofrämjande bostäder för dem.

 

Program Stockholm

Välkommen

Martin Ehn Hillberg, kontorschef White Stockholm och moderator Monika Hellekant, arkitekt och marknadsområdesansvarig White, hälsar välkomna.

Petter Ahlström, generalsekreterare Seniorvärlden, berättar om Seniorvärlden.

Anna Sundman, arkitekt och VD & Maja Westman, arkitekt och vVD, Theory Into Practice, berättar om sitt företag TIP.

Tre projekt

Max 4 Lax: Hur vill äldre kvinnor bo tillsammans? Ett samtal om hur innovativ arkitektur svarar på behov och utmaningar i bostadsbyggandet. Anna Sundman och Maja Westman, arkitekter, TIP.

Bergsparken, Lindesberg:  Ett hälsocenter i Lindesberg med vård, boende och sinnliga parkrum, Olov Gynt, arkitekt, White.

Uppföljning Kvarnkullen: 2017 invigdes Kvarnkullen, tryggt boende i Kungälv. Hur blev det? Resultat från en pågående studie presenteras av Susanne Clase, arkitekt, White.

Frågor och debatt

Panel: Petter Ahström, Kerstin Kärnekull, arkitet och debattör; Robin Rushdi Al Sálehi, hållbarhetsstrateg White med samtliga talare.

Kl 09.00-09.15 paus

Kl 09.15-10.00 Rundabordssamtal. Moderator: Martin Ehn Hillberg (ej inspelat)

Under rundabordssamtalet kommer vi bland annat att diskutera följande frågeställningar:

  • Vilken hjälp skulle din organisation behöva för att våga satsa på nya lösningar för äldre och/eller co-living?
  • Hur kan vi redan idag involvera fokusgrupper/de boende i utformandet av framtidens boende för äldre?
  • Hur ser ni på arkitekturen som en pusselbit i att få innovativa lösningar och nytänkande arbetssätt att bli realiserade?
  • Vilken roll kan ni se att bostadsutformningen har för att möta en åldrande befolkning? Vilka behov väger tyngst när man sätter ramarna för bostadsutformningen?

Så lyckas vi med återbruk – verkligheten visar vägen

Framtidens byggbransch är cirkulär! Det är dags att arbetet med återbruk och cirkulära materialflöden påskyndas – men hur? Under vårt livesända webbinarium mötte vi experter på återbruk och transformation, som delade med sig av erfarenheter från stora återbruksprojekt och de visioner som visar vägen.

Återbruk är ordet på allas läppar, när vår bransch både vill och måste bli mer hållbar. Att vi ser befintliga material som en resurs som kan användas om och om igen är tveklöst en viktig klimatfråga. Men det är också en del av lösningen på andra utmaningar vi står inför, så som stigande råvarupriser, materialbrist och osäkra leveranser. Förflyttningen mot ett cirkulärt arbetssätt kräver en strukturförändring som spänner över hela branschen.

I takt med att vi lär oss mer om materialens värde och kvaliteter öppnas det upp helt nya möjligheter för vad vi kan skapa inom planetens gränser. Men bara kunskapen tar oss inte hela vägen in i mål. Det krävs också mod och uttalade visioner. Vi pratade om behovet av konkreta mål kring cirkularitet för att lyckas med återbruksarbetet. Erfarenheter från återbruksprojekt som Vasakronans Kromet och Klöverns Kista Gate visar också att det krävs nya normer, professioner, arbetssätt och kalkyler för att återbruksarbetet ska kunna bli storskaligt. Men viktigast av allt: det går! Om vi bara bestämmer oss!

Webbinariet leds av Jakob Dankwardt-Lillieström, arkitekt och drivande i kunskapsnätverket Transformation & Cirkularitet på White Göteborg.

Program Göteborg

08.15 Välkommen!
Jakob Danckwardt-Lillieström, Arkitekt och Hållbarhetsspecialist, White Göteborg

Morgonens moderator öppnar dagens ämne och bjuder in branschen att göra gemensam sak i återbruksfrågan genom att gå från ord till handling!

08.20 Vi vill bana väg för storskaligt återbruk – Vasakronan berättar
Magnus Tengberg, Affärsområdeschef, Vasakronan

Vasakronans vision är att nå klimatneutralitet i hela värdekedjan till år 2030. Magnus är en ledare med mångårig erfarenhet från fastighetsutveckling med stort fokus på hållbarhet och en central roll i Vasakronans arbete för att uppnå klimatneutralitet i byggprojekt. Vi får ta del av insikter kring målstyrning, upphandling och kompetensbehov samt vad som krävs för att lyckas i projekten på vägen mot cirkuläritet.

08.30 Återbrukets Do’s and don’ts
Karin Hedén, hållbarhetsstrateg White Arkitekter

Karin har i rollen som återbrukssamordnare varit involverad i återbruksprojektet Kromet. Under morgonen ger Karin en inblick i själva genomförandet – hur går ett återbruksprojekt till? Vilka möjligheter och utmaningar finns för aktörer som vill satsa på återbruk?

8.40 En hållbar anpassning

Teresa Mattisson – hållbarhetschef Klövern.

Om att renovera med återbruksmetodik ur en fastighetsägares perspektiv. Efter tredje försöket lyckades Klövern genomföra en totalrenovering av ett kontor med återbruksmetodik i alla delar. Vad var det som fungerade denna gången och hur blev resultatet?

8.50 Gestaltad hållbarhet

Laura Nicoline Conradi, arkitekt, Annie Leonsson, inredningsarkitekt, White Arkitekter

Annie står bakom ett av Sveriges mest uppmärksammade återbruksprojekt inom Inredning – Selma Lagerlöf Center i Göteborg. Laura är arkitekt med inriktning transformation, kulturmiljö och restaurering och leder vägen för att återbruk av byggnadsmaterial ska bli mer utbredd. Tillsammans berättar de om processen som möjliggjorde en kontorsanpassning för Klövern baserad på 90% återbrukat material. Hur skapas formstark arkitektur utifrån befintliga material?

09.00 Panelsamtal

Det finns en enorm potential i återbruk – det råder det ingen tvekan om! Det är hög tid att skala upp arbetet. Morgonens gäster samtalar kring hur bygg-och fastighetssektorn kan komma ännu längre med cirkulära materialflöden och återbruk. Hur kan vi som bransch gå samman för att få det att funka, och är vi redo att ta det steget?

09.15 Tack för idag!

Dela gärna!