Med hållbar utveckling som ledstjärna

Jan Wijkmark är miljöspecialisten som är engagerad i både hållbar stadsutveckling på statlig nivå och hållbar utveckling av den biologiska mångfalden på den egna marken i Botkyrka, där han har anlagt en egen gäddfabrik.

De senaste åren har Jan Wijkmark, miljöspecialist, hållbarhetsutvecklare och ställföreträdande kontorschef på Whites Stockholmskontor, arbetat med den statliga utredningen Samordning för bostadsbyggande, där uppdraget var att underlätta planeringsprocesser för att få till ett ökat och hållbart bostadsbyggande, inte minst i mindre kommuner med komplexa planeringsförhållanden och begränsad kapacitet.

 

Det råder stor bostadsbrist i Sverige i dag och drygt 80 procent av landets befolkning bor i kommuner som bedömer att de har ett underskott på bostäder. Många kommuner står inför ett enormt byggbehov. Enligt Boverkets beräkningar behövs totalt 592 000–664 000 nya bostäder i Sverige under perioden 2020–2029. Men de nya bostäderna och stadsdelarna ska inte bara byggas i snabb takt, de måste samtidigt gestaltas med hög arkitektonisk kvalitet och vara långsiktigt hållbara, både ekologiskt, klimatmässigt och ur jämställdhets- och barnperspektiv. I de byggda miljöerna behöver även hänsyn tas till befintliga värden som främjar goda livsmiljöer.

 

Inom ramen för Samordning för bostadsbyggande har staten bland annat erbjudit en arena för dialog mellan statens och kommunernas intressen, som inte alltid är desamma, underlättat för kommuner i arbetet med innovation för hållbar stadsutveckling och drivit ett nätverk för kommuner som bygger nya stadsdelar och städer.

Utredningen har gjort det möjligt för oss att belysa frågor utifrån både kommunernas och statens perspektiv och intressen. På så sätt har vi löst knutar och fått igång dialoger så att processerna kommer vidare. Därefter har vi kunnat ta upp och dela erfarenheterna i kommunnätverket. Tillsammans med specialister har vi även utvecklat flera nya verktyg för hållbar stadsutveckling.
Jan Wijkmark, hållbarhetsutvecklare och stf kontorschef, White Arkitekter Stockholm

Nu är Jan Wijkmark tillbaka på Whites Stockholmskontor och arbetet med att skapa hållbara stadsdelar och städer fortsätter.

 

– Efter ett par år av att ha representerat statens intressen gentemot kommunerna ser jag hur viktigt det är att samhällsbyggandets olika aktörer samtalar mer med varandra. Vi byggde upp ett bra forum mellan stat och kommun men bara i undantagsfall nådde det ut till de privata aktörerna. Här finns fortfarande mycket att göra, säger Jan Wijkmark.

Egentligen vill alla parter åstadkomma hållbara städer, men förstår vi inte varandras ingång så lyckas vi inte samordna de intressena. Ett tydligt exempel på det tycker jag är att alla aktörer blivit mer medvetna om de många mervärden gröna stadsmiljöer ger, inte minst nu under pandemin, men där ekonomi och regelverk många gånger omöjliggör ett konstruktivt samarbete för att säkerställa att de värdena bevaras och utvecklas när våra städer växer.
Jan Wijkmark, hållbarhetsutvecklare och stf kontorschef, White Arkitekter Stockholm

Jan Wijkmark berättar att utredningen, tillsammans med White, tog fram ett verktyg som bygger på att optimera staden för ”rörelserikedom” eller ”physical litteracy”. Verktyget är ett hjälpmedel i stadsplanering för att städer ska bli både gröna och hälsosamma.

 

– Ett annat tips är den gedigna ”verktygslåda” för de allt fler användbara verktyg för ekosystemtjänster – liksom en processmodell för hur man arbetar med ekosystemtjänster genom ett projekts olika faser – som kollegor på White håller på att ta fram och som blir färdig nu i sommar.

Egen våtmark får djurlivet att frodas

Jan Wijkmarks engagemang för en hållbar framtid stannar inte vid jobbet. Hemma på sin egen mark i Grödinge, Botkyrka, har han under många år aktivt arbetat för biologisk mångfald, de senaste åren i ett restaureringsprojekt tillsammans med andra markägare, Sportfiskarna och Botkyrka kommun. 1899 dikades den intilliggande sjön, Kyrksjön, ur för att få tillgång till mer åkermark, och ytterligare en sänkning gjordes 1925. Men tack vare det nya projektet har den igenväxta sjön på 30 hektar nu återskapats för att bli uppväxtplats för gäddor, som vandrar upp till våtmarken från Östersjön. Gäddbestånden i Östersjön har slagits i spillror de senaste trettio åren och att hjälpa dem att bli fler är en viktig insats för balansen i havets ekosystem.

 

– Min morfarsfar gjorde den sista sjösänkningen och jag har länge velat återskapa de värden som en gång fanns. Men det var svårt att få till eftersom det kostar mycket för den enskilde markägaren men ger värden för allmänheten. Med hjälp av just det jag förordar – samarbete mellan statliga, kommunala och privata parter – har vi lyckats, berättar Jan Wijkmark.

 

Projektet är en succé och nu har djurlivet börjat spira igen. Gäddorna blir fler för varje år och det kommer även fler groddjur, sländor och andra fiskar samtidigt som fågellivet har exploderat. Området har blivit en av Botkyrkas hetaste fågelskådarplatser med arter som dammsnäppa, myrspov, stäpphök och svartsnäppa. Samtidigt fungerar våtmarker som naturens eget reningsverk där näringsämnen tas bort ur vattnet och övergödning motverkas.

 

– Som konsult fastnar man ju ofta ”vid skrivbordet” och ger råd och förslag på hur andra ska göra. Därför är det otroligt tillfredsställande att få vara med och genomföra projekt, handfast och på riktigt. Särskilt ett projekt som så tydligt tillför värden för både samhället och ekosystemen på en gång.

Kontakt

Jan Wijkmark

Jan Wijkmark

Miljöspecialist, Kontorsledning

Stockholm

+46 8 402 26 44

Dela gärna!